Start

Anbud vid upphandling

Att beskriva hur konkurrensen fungerar inom offentlig upphandling är inte enkelt. Antalet anbudsgivare kan användas som en indikator på konkurrensen i en enskild upphandling. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare kan visa skillnader och utveckling över tid eller mellan olika branscher och marknadssegment.

Statistiken över genomsnittligt antal anbudsgivare ger därmed en indikation på om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i offentliga upphandlingar.

Färre anbudsgivare kan tyda på svagare konkurrens. Många aktörer på marknaden behöver dock inte alltid innebära bättre konkurrens. Ibland kan det vara tillräckligt med ett fåtal aktörer för att skapa ett konkurrenstryck, och ibland saknas konkurrenstryck trots ett flertal aktörer på marknaden.

Exempel på andra faktorer som kan påverka konkurrensen i en upphandling är hur marknaden ser ut och fungerar, hur attraktivt avtalet är och om det existerar en privat marknad vid sidan av den offentliga.

Ökat antal anbudsgivare per upphandling

I genomsnitt lämnade 4,9 anbudsgivare per upphandling anbud 2020. Detta är en ökning jämfört med 2019, då i genomsnitt 4,5 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling minskade i flera år fram till 2017 för att sedan öka från 2018.

Genomsnittligt antal anbudsgivare per CPV-huvudgrupp, 2020 (Excel-fil för nedladdning)

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 26 procent av upphandlingarna för 2016, 24 procent för 2017 och 21 procent för 2018, 20 procent år 2019 och 20 procent 2020. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.

Ökat intresse för kommunernas upphandlingar

Statliga bolag var den myndighetsgrupp som 2020 hade högst antal anbudsgivare per upphandling (5,4) utöver gruppen övriga organisationer som är relativt liten. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling var något lägre i upphandlingar som annonserades av kommuner och kommunala bolag. Men kommunerna står för den största ökningen. I kommunernas upphandlingar lämnade i genomsnitt 4,9 anbudsgivare anbud 2020 jämfört med 4,4 år 2019. Motsvarande genomsnitt för statliga myndigheter var år 2020 4,4. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare har minskat sedan 2016 och fortsatte minska under 2020.

Genomsnittligt antal anbudsgivare efter myndighetstyp, 2016 - 2020
Myndighetstyp 2016 2017 2018 2019 2020
Kommun 4,2 3,9 4,1 4,4 4,9
Kommun 4,2 3,9 4,2 4,4 4,9
Kommunalt bolag 4,1 3,9 4,0 4,4 4,8
Region 5,7 5,4 5,3 5,3 5,2
Region 5,9 5,3 5,4 5,4 5,2
Regionägt bolag 4,5 6,7 4,6 4,4 4,4
Staten 4,5 4,0 4,1 4,6 4,6
Statlig myndighet 4,4 3,8 4,0 4,5 4,5
Statligt bolag 5,7 6,3 5,3 5,3 5,1
Övrigt 4,2 4,2 4,2 4,5 5,6
Totalt 4,4 4,1 4,3 4,5 4,9

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 26 procent av upphandlingarna 2016, 24 procent för 2017, 21 procent för 2018, 20 procent för 2019 och 20 procent 2020. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.

Trenden fortsätter mot fler anbudsgivare per upphandling

Andelen upphandlingar med endast 1 anbudsgivare ökade årligen fram till 2017 och uppgick då till nära 19 procent. Sedan år 2018 har andelen minskat och 2020 var den 15 procent. Andelen upphandlingar där anbud inkommer från 4 anbudsgivare eller fler uppgick till 49 procent 2014 och till 40 procent 2017 och har därefter stigit till 48 procent 2020. Sammantaget verkar den nedåtgående trenden för antal anbudsgivare ha vänt sedan 2017, vilket kan vara en indikation på ökad konkurrens och att det framstår som mer intressant att lämna anbud i offentliga upphandlingar nu än tidigare.

Fördelning av antal anbudsgivare per CPV-huvudgrupp, 2020 (Excelfil för nedladdning)

Fördelning av antal anbudsgivare per upphandling, 2016 - 2020
Antal anbudsgivare 2016 2017 2018 2019 2020
1 16 % 19 % 18 % 18 % 14 %
2 22 % 23 % 23 % 22 % 20 %
3 19 % 18 % 18 % 18 % 17 %
4 13 % 13 % 12 % 12 % 13 %
5 9 % 9 % 8 % 9 % 9 %
6 6 % 6 % 5 % 6 % 6 %
7 4 % 3 % 3 % 4 % 5 %
8 2 % 2 % 2 % 3 % 3 %
9 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
10 1 % 1 % 1 % 2 % 2 %
> 10 5 % 5 % 6 % 6 % 8 %
  100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 26 procent av upphandlingarna 2016, 24 procent för 2017, 21 procent för 2018, 20 procent för 2019 och 20 procent 2020. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.