Start

Överprövningar

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Anser förvaltningsrätten att leverantören har rätt kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse har gjorts.

Andelen överprövade upphandlingar ökar

År 2020 annonserades 17 938 upphandlingar, varav 1 356 överprövades. Detta motsvarade 7,6 procent av alla annonserade upphandlingar 2020. Att en upphandling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts. Antalet överprövningar kommer att öka något, eftersom det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän året efter.

Genomsnittligt antal överprövningar per CPV-huvudgrupp, 2020 (Excelfil för nedladdning)

 

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021.

Såväl andel överprövade upphandlingar som antal överprövade upphandlingar ökar.

Antal överprövade upphandlingar, 2016 - 2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Ej överprövad 17 073 17 245 17 283 17 111 16 582
Överprövad 1 448 1 324 1 257 1 284 1 356

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021.

Upphandlingar annonserade av regioner överprövas mest

Det finns tydliga skillnader i hur stor andel av annonserade upphandlingar som överprövas mellan olika sektorer.  De statliga upphandlingarna överprövas i lägre utsträckning, 6,2 procent, än de annonserade av regionerna, 9,7 procent. Eftersom kommuner och kommunala bolag annonserar flest upphandlingar till antalet är det där de flesta överprövningarna sker, trots att andelen är lägre än i regionerna.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter myndighetstyp 2020
Myndighet Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Staten 3 356 208 6,2 %
Statligt myndighet 2 856 189 6,6 %
Statligt bolag 500 19 3,8 %
Kommun 12 410 951 7,7 %
Kommun 8 230 665 8,1 %
Kommunalt bolag 4 180 286 6,8 %
Region 1 775 172 9,7 %
Region 1 584 159 10,0 %
Regionägt bolag 191

13

6,8 %
Övriga 397 25 6,3 %
Totalt 17 938 1 356 7,6 %

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021.

Konkurrensverkets statistik om överprövningar

Konkurrensverket tar fram statistik om överprövningar baserat på uppgifter från Domstolsverket. Under 2020 kom det in 3 594 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Efter att ha minskat under ett par år ökade antalet inkomna överprövningsmål 2020 jämfört med 2019 i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även antalet avgjorda överprövningsärenden ökade i samtliga instanser 2020 jämfört med 2019. 

Konkurrensverkets statistik om överprövningar