Start

Ny rapport belyser vägval vid upphandling av kvalitet

Publicerad 30 mars 2021

Hur man upphandlar rätt kvalitet till rätt pris är en återkommande fråga i upphandlingssammanhang. Professor Mats Bergman vid Södertörns högskola har, i en ny uppdragsrapport för Upphandlingsmyndigheten, sammanställt den omfattande forskning som finns inom nationalekonomin kring olika vägval vid upphandling av kvalitet.

Upphandlande myndigheter kan uppnå målet om effektiva inköp bland annat genom att säkerställa att medarbetarna har kunskap i att ställa kvalitetskrav. Väl avvägda kvalitetskrav som också följs upp ger goda förutsättningar för en bättre välfärdsverksamhet. Vi vet också att det under en lång tid har funnits kritik från företag som menar att det är för stort fokus på pris i upphandlingar och att kvalitet vid utförande av olika tjänster ofta ges en alltför underordnad betydelse. I syfte att tillgängliggöra den omfattande forskning som finns inom nationalekonomin kring olika vägval vid upphandling av kvalitet gav vi professor Mats Bergman, vid Södertörns högskola, i uppdrag att sammanställa denna forskning i en rapport. 

Utöver allmänna resonemang kring kvalitet inom upphandling ger rapporten bland annat vägledning kring var i upphandlingsprocessen kvalitetskrav bör ställas och hur kvalitet kan premieras i en utvärderingsmodell. Vi tror att denna rapport kan underlätta för upphandlare att använda genomtänkta metoder för att ställa olika typer av kvalitetskrav i upphandlingar. 

– Vi tror att dessa insikter kan vara särskilt användbara vid upphandling av olika vård- och omsorgstjänster där kvalitet i leveransen av tjänsten är lika viktigt som svårdefinierat, säger Eva-Lotta Sandberg, enhetschef för Upphandlingsmyndighetens affärsenhet.

Rapporten bidrar också med ett teoretiskt ramverk kring de insikter och kunskaper som många upphandlare redan har, vilket i sin tur kan skapa trygghet men även fördjupa förståelsen för dessa komplexa frågeställningar när upphandlingar planeras och genomförs. Vi på Upphandlingsmyndigheten kommer att ta med slutsatserna i rapporten i vårt fortsatta arbete med att ge stöd kring kravställning och utvärdering av kvalitet.

Ta del av rapporten: Nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet