Start

Nytt stöd om krisberedskapsaspekter i offentlig upphandling

Publicerad 09 december 2021

En framgångsfaktor för att upphandla till samhällsviktig verksamhet är att säkerställa att era offentliga kontrakt fungerar i kris. Vårt nya stöd beskriver vad ni bör ta hänsyn till när ni ska integrera krisberedskapsaspekter i avtalsvillkoren.

En förutsättning för att era kontrakt ska fungera i kris är att krisberedskapsaspekten behöver komma in tidigt i upphandlingsarbetet. En annan viktig åtgärd för att säkerställa att era kontrakt fungerar i kris kan vara att skapa avtalsvillkor för olika krisnivåer, alternativt ingå särskilda krisberedskapsavtal som träder i kraft i händelse av kris. 

Med krisberedskap menar vi här organisationens förmåga att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom de strukturer som skapas före, under och efter en kris, förebygga, motstå och hantera krissituationer.

I stödet beskriver vi några utgångspunkter och förhållningssätt som ni bör ta hänsyn till när ni ska integrera krisberedskapsaspekter i era avtalsvillkor. 

Vi beskriver också vad ni bör tänka på när ni har med force majeure klausuler i era kontrakt.

För att era kontrakt ska fungera under kris är det viktigt att ställa genomarbetade krav på leverantören redan innan krisen är ett faktum, till exempel att leverantören bygger upp en reservkapacitet.  Det är också av stor betydelse att ha en kontinuerlig dialog med verksamhetskritiska leverantörer, bland annat att de håller er informerade om händelser i omvärlden som kan påverka deras förmåga att fullgöra kontraktet.

- Vi har uppmärksammat att det finns en stor efterfrågan på stöd kring hur man integrerar krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt, och det finns anledning av tro att detta område kommer bli än viktigare framöver. Detta med anledning av erfarenheterna från pandemin, arbetet med att stärka det civila försvaret men även på grund av klimatförändringarna, säger upphandlingsjurist Henrik Grönberg.

Upphandlingsmyndigheten tackar de som har varit oss behjälpliga vid framtagandet av detta material, som särskilt riktar sig till de upphandlande organisationer som inte tidigare arbetat så mycket med krisberedskapsaspekter i upphandling.

Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt