Start

Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt

En framgångsfaktor för att upphandla till samhällsviktig verksamhet är att säkerställa att de offentliga kontrakten fungerar i kris. En viktig åtgärd för att åstadkomma detta är att skapa avtalsvillkor för olika krisnivåer, alternativt ingå särskilda krisberedskapsavtal som träder i kraft i händelse av kris.

Det finns en risk att ingångna avtal skapar en överdriven tilltro till leverantörens förmåga att leverera, och därmed er som upphandlande organisationens förmåga att fungera i kris. Det är dock viktigt att upphandlade leverantörer har samma motståndskraft för störningar som er egen verksamhet.

Här beskriver vi några utgångspunkter och förhållningssätt som ni bör ta hänsyn till när ni ska integrera krisberedskapsaspekter i avtalsvillkoren. Med krisberedskap menar vi här er organisations förmåga att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom de strukturer som skapas före, under och efter en kris, förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Behovsanalys och identifiering av samhällsviktig verksamhet

Identifiering av samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser samt övriga krisberedskapsaspekter bör vara stående inslag i behovsanalysen inför upphandlingar.

Behovsanalys och identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Några utgångspunkter när kraven ska utarbetas

Det finns en rad mer generella aspekter som kan vara bra att ha i åtanke när man utarbetar avtalsvillkor som rör krisberedskapsaspekter. Det handlar bland annat om avvägningar om hur kraven påverkar konkurrensen och prisbilden i upphandlingen och vikten av att säkerställa att de krav som ställs är relevanta för den aktuella upphandlingen. Ibland kan det även vara en god idé eller till och med nödvändigt att anpassa avtalsvillkoren till olika krislägen.

Några utgångspunkter när kraven ska utarbetas 

Rättsliga aspekter på krisberedskap i offentlig upphandling

Vi redovisar vissa rättsliga aspekter som ni som upphandlande organisation kan behöva ta hänsyn till när ni integrerar krisberedskapsaspekter i offentliga upphandlingar. 

Rättsliga aspekter på krisberedskap i offentlig upphandling 

Krisberedskapsaspekter att tänka på i avtalsvillkoren

Många offentliga kontrakt innehåller allmänt avfattade klausuler som innebär att leverantören förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den kan fullgöra avtalet även i händelse av kris eller katastrofer. Vilka situationer och aspekter som utifrån ett krisberedskapsperspektiv som behöver hanteras i avtalsvillkoren varierar dock enormt mellan olika branscher och typer av avtal. 

Krisberedskapsaspekter att tänka på i avtalsvillkoren 

Force majeure – att reglera oförutsebara händelser

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva under vilka onormala eller oförutsedda händelser som en avtalspart inte är bunden av sina förpliktelser enligt avtalet. Naturkatastrofer, statliga ingripanden, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta som force majeure.

Force majeure - att reglera oförutsebara händelser

Underleverantörer och krisberedskapsaspekter

Förekomsten av underleverantörer kan utgöra en särskild risk, speciellt om det finns underleverantörer i flera led. Det är viktigt att kontrollera, och beakta förekomsten av, underleverantörer och deras underleverantörer vid upphandlingar som avser samhällsviktig verksamhet. 

Underleverantörer och krisberedskapsaspekter