Start

Rättsliga aspekter på krisberedskap i offentlig upphandling

På denna webbsida redovisar vi vissa rättsliga aspekter som ni som upphandlande organisation kan behöva ta hänsyn till när ni integrerar krisberedskapsaspekter i offentliga upphandlingar.

Här beskriver vi översiktligt tre olika typer av regler: 

  • bestämmelser om krisberedskap som är särskilt relevanta ur ett upphandlingsperspektiv 
  • bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt 
  • vissa upphandlingsrättsliga aspekter.

Regleringen av krisberedskapen utifrån ett upphandlingsperspektiv

De regelverk som reglerar den offentliga sektorns krisberedskap innehåller bestämmelser som innebär att offentlig sektor i vissa situationer kan förfoga över produktionsmedel och personal som tillhör privata aktörer. Detta kan få direkta konsekvenser för offentlig sektors möjlighet att fylla sitt behov av varor och tjänster, men även för dessa leverantörers möjligheter att uppfylla sina åtaganden mot sina kunder. Det kan även vara viktigt att känna till vilka krav som gäller på offentliga organisationer i krissituationer, eftersom detta kan påverka kravställningen i vissa upphandlingar till bland annat samhällsviktig verksamhet. Dessa bestämmelser är dock i princip endast tillämpliga om Sverige är i krig eller i omedelbar krigsfara. Det är också viktigt att framhålla att i dessa situationer kan Sverige endast förfoga över resurser som finns i Sverige. Det bör påpekas att flera av de regelverk som nämns nedan är föremål för viss översyn. 

Författningar som innehåller regler som kan påverka kravställande i upphandlingar

Översikt över de situationer som de olika författningarna reglerar (något förenklat)
Författning Totalförsvars-planeringen Krissituationer** Höjd beredskap Krigsfara Krig*
Lagen om totalförsvar och höjd beredskap X X X X X
Förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap X X X    
Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap   X X    
Lagen om undanförsel och förstöring   X   X X
Lagen om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknads-organisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen X        
Ransoneringslagen    X   X X
Förfogandelagen        X X
Förordning om förberedelser för leverans av varor och tjänster       X X
Lagen om skyldighet för närings-idkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap       X X

* Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Om Sverige befinner sig i krig gäller högsta beredskap.

** I de olika författningarna används ofta begreppen ”extraordinär händelse” eller ”utomordentlig händelse”. 

Krisberedskap, sekretess och tystnadsplikt

Ni som upphandlande organisation kan vid upphandling av samhällsviktig verksamhet behöva ta hänsyn till de särskilda sekretessregler som gäller bland annat totalförsvaret och samhällets beredskap. Förteckningen nedan över relevanta regler är inte uttömmande men redovisar de flesta av de särskilda regler som kan gälla i sådan verksamhet: 

Vissa upphandlingsrättsliga aspekter på krisberedskap

Det finns flera bestämmelser i upphandlingslagarna som är relevanta när man integrerar krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt. De principiellt viktigaste utgångspunkterna är att ni säkerställer att de krav ni ställer i upphandlingen är tydliga och proportionerliga. Utöver de regler vi behandlar i detta avsnitt hänvisar vi i andra avsnitt bland annat till bestämmelserna om informationssäkerhet och försörjningstrygghet i LUFS.