Start

Underleverantörer och krisberedskapsaspekter

Förekomsten av underleverantörer kan utgöra en särskild risk, speciellt om det finns underleverantörer i flera led. Det är därför viktigt att beakta alla leverantörsleden vid upphandlingar som avser samhällsviktig verksamhet

Det gäller särskilt då leveranssäkerheten måste vara hög eller när det finns särskilda säkerhetsaspekter.  I vissa typer av uppdrag kan det även vara aktuellt att lyfta ur känsliga delar ur entreprenaden och ingå avtal avseende dessa delar med en sidoentreprenör.

Utgångspunkten är att alla leverantörer alltid har möjlighet att genomföra avtalat åtagande med hjälp av underleverantörer. Myndigheten får dock enligt upphandlingslagarna kräva att leverantören ska redovisa vilka underleverantörer som denne avser att anlita vid fullgörandet av kontraktet. I 17 kap. 6—7 §§ LOU finns närmare bestämmelser om förutsättningarna för sådana krav.

Rätten att använda sig av underleverantörer kan inskränkas enbart i särskilda fall. Det krävs att det finns ett samband med och står i proportion till föremålet för upphandlingen för att en sådan begränsning ska vara tillåten. En begränsning skulle till exempel kunna innebära att ni förbjuder leverantören att lägga ut en uppgift som är avgörande för utförandet av tjänsten eller byggentreprenaden på en underleverantör. Lagstöd för detta finns i 14 kap. 8 § andra stycket LOU.

Det är viktigt att reglera vad som gäller om leverantören vill byta ut en underleverantör. Det kan till exempel gälla vilken prövning som ska göras av en ny underleverantör som ska involveras i utförandet av en samhällsviktig upphandling och hur prövningen ska gå till.

Möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar

Vid upphandling enligt LUFS

I lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) finns omfattande bestämmelser om underleverantörer som inte har någon motsvarighet i övriga upphandlingslagar. Om upphandlingen genomförs med tillämpning av LUFS så gäller bland annat att ni får begära att leverantören lägger ut en del (upp till 30 procent) av kontraktet på underentreprenad och att denne konkurrensutsätter underleverantörskontrakt genom annonsering. Ni får dessutom ställa upp villkor att leverantören enligt sina underleverantörskontrakt ska behandla underleverantören på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt.

Vid upphandling enligt övriga lagar

Särskilt med tanke på eventuella behov av krisberedskap så kan man tänka sig att ni som genomför en upphandling enligt någon av de andra upphandlingslagarna vill ställa motsvarande krav och villkor. För att avgöra om det är tillåtet – när det inte finns ett uttryckligt lagstöd – får en bedömning göras i det enskilda fallet. En sådan bedömning görs närmast mot bakgrund av proportionalitetsprincipen. Ni behöver då kunna visa att det inte fanns några mindre ingripande alternativ för att uppnå det eftersträvade syftet med kravet.