Start

Krisberedskapsaspekter att tänka på i avtalsvillkoren

Många offentliga kontrakt innehåller allmänt avfattade klausuler som innebär att leverantören förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den kan fullgöra avtalet, även i händelse av kris eller katastrofer. Vilka situationer och aspekter som utifrån ett krisberedskapsperspektiv som behöver hanteras i avtalsvillkoren varierar dock enormt mellan olika branscher och typer av avtal. Krisberedskapsaspekter kan därför behöva regleras mer i detalj.

Materialet på denna sida är tänkt som inspiration som kan användas vid utformningen av alla typer av kontrakt. Det är inte uttömmande, och krisberedskapsaspekter kan komma till uttryck i avtalsvillkoren även på andra sätt. I vissa branscher finns särskilda vägledningar framtagna av andra aktörer som kan ge ytterligare stöd vid utformningen av avtalsvillkoren. MSB har också tagit fram vägledningar om hur man genomför risk- och sårbarhetsanalyser i offentlig verksamhet och mycket annat.

Generellt vill vi även här framhålla vikten att man formulerar villkor som är tydliga och proportionerliga och där leverantörens åtaganden är överskådliga och förutsebara. Vi vill även understryka att vad gäller många av de villkor som vi nämner nedan, så kan uppdraget förutsätta ömsesidiga åtaganden för att uppdraget ska kunna utföras även vid oförutsedda påfrestningar. Ni bör därför överväga om ni ska förbinda er att tillhandahålla till exempel utrustning eller utbildning till leverantören.

Det bör även nämnas att i vissa avtal kan det vara tillräckligt att ni anger att leverantören ska åta sig att fortsätta sina leveranser i händelse av vissa angivna krislägen. Det bör dock understrykas att sådana villkor egentligen inte innebär något krav på att leverantören vidtar några konkreta eller specifika åtgärder för att stärka den egna organisationens krisberedskap. Det är då i princip inte heller möjligt att följa upp eller vidta avtalsrättsliga åtgärder mot leverantören, om ni anser att leverantören inte kommer ha förmågan att upprätthålla leveranserna i händelse av en kris: om leverantören vidtagit relevanta förberedelser visar sig därmed ofta först när kris är ett faktum. 

Villkor som avser planering och samverkan

Krav på åtaganden om särskild kapacitet att hantera krissituationer

Leveransvillkor och sanktioner

Omställningsvillkor

I händelse av en kris kan ert behov av avtalsföremålet förändras. Det kan handla om att behovet av avtalsföremålet senareläggs, förändras eller upphör till följd av krisen. I vissa avtal kan det vara möjligt att reglera sådana förändringar på förhand genom omställningsvillkor. Sådana villkor kan till exempel innebära att ni under krisen tillfälligt har rätt att använda er av leverantören men för en annan tjänst än den som egentligen omfattas av avtalet.

Omställningsvillkor kan naturligtvis vara svåra att utforma så att de tar höjd för olika typer av förändringar i era behov. De har dock fördelen av att ofta vara ömsesidigt gynnande genom att ni får en annan behövlig tjänst utförd medan leverantören får fortsätta leverera till kunden under krisen. Innebörden av sådana villkor kan vara att leveranser tillfälligt upphör men där ni påräknar ett ökat behov under en senare del av avtalsförhållandet. En annan variant på omställningsvillkor är att en varuleverantör förbinder sig att i händelse av kris ställa om sin produktion till att gälla andra varor än de som omfattas av avtalet eller som den normalt producerar, till exempel om det uppkommer en brist av varor som leverantören har kapacitet att tillverka.

Sådana villkor utgör i många fall ändringsklausuler enligt 17 kap. 10 § LOU, och måste då uppfylla de krav som föreskrivs i denna bestämmelse. Oavsett om villkoret omfattas av dessa bestämmelser eller inte så måste de även uppfylla de allmänna kraven på tydlighet och transparens. 

Det kan tilläggas av det också kan vara möjligt att göra liknande ändringar av avtalet på grund av oförutsebara omständigheter eller med stöd av någon av de övriga bestämmelserna om ändringar av kontrakt eller ramavtal i 17 kap. LOU.

Oförutsebara omständigheter 

Villkor om prioritering av leveranser i bristsituationer

I händelse av kris eller katastrof kan en leverantör behöva prioritera leveranser till någon eller några av sina kunder. Det kan till exempel handla om att 

  • efterfrågan på en viss vara eller tjänst ökar generellt till följd av en kris
  • tillgången på nödvändiga insatsvaror minskar kraftigt på grund av störda leveranskedjor 
  • leverantören får andra problem med sin verksamhet till följd av samhällssituationen. 

Den bristande tillgången på skyddsutrustning under coronapandemin är ett tydligt exempel på sådana situationer. På ett fåtal områden finns särskilda överenskommelser om hur prioritering av leveranser ska göras i sådana situationer (det främsta exempel är styrningen av el till prioriterade elanvändare på elområdet). I de krissituationer där regeringen kan förfoga över nyttigheter som tillhör privata aktörer med stöd av vissa lagar innebär detta i någon mening att regeringen själv kan prioritera leveranser till offentlig sektor framför andra kunder.

Det är givetvis svårt för er att i avtalet med leverantören reglera att just er verksamhet ska prioriteras i sådana situationer: leverantören kan ha liknande åtaganden mot andra kunder i Sverige eller utomlands, eller ha lättare att uppfylla sina åtaganden gentemot vissa kunder än andra. Även avtalsvillkoren, såsom ersättningar och vitesklausuler i avtal med andra kunder, kan givetvis påverka hur leverantören väljer att prioritera mellan olika kunder i händelse av kris som gör det svårt att fullgöra avtalen mot alla sina kunder. Däremot kan ni i marknadsdialogen inför en upphandling försöka skapa er en bild av hur leverantörer på marknaden resonerar i händelse av leveranssvårigheter eller ökad efterfrågan på kritiska varor och tjänster. Detta kan även tas upp i diskussioner med branschorganisationer och andra aktörer.

På marknader där offentliga sektor är en viktig – eller kanske till och med den enda – kunden kan det vidare vara möjligt att etablera generella prioriteringsordningar för leveranser mellan de upphandlande organisationerna. I vissa situationer kan det dock vara möjligt att genom utformning av avtalsvillkoren, inklusive klausuler om force majeure, så långt det är möjligt försöka säkerställa att samhällsviktig verksamhet som ni ansvarar för prioriteras framför mindre viktig verksamhet som utförs av andra kunder. Dialog är ofta nyckeln till att även skapa förståelse för leverantörens övriga kunder för att leverantören kan behöva prioritera leveranser till samhällsviktig verksamhet.

Om elsystemet: reservkraft och styrel (webbplatsen krisinformation.se)

Villkor som avser avtalets upphörande

Offentliga upphandling förutsätter som huvudregel återkommande konkurrensutsättningar av uppdrag som pågår över tid, till exempel ramavtal. För att upprätthålla krisberedskapen även i samband med byte av leverantörer kan det vara nödvändigt att särskilt identifiera risker i samband med leverantörsbyte och i avtalen närmare reglera vissa kritiska aspekter. Det kan framför allt handla om att lämna över information till ny leverantör i sådan tid att en den nya leverantören i sin tur hinner vidta nödvändiga åtgärder för att leva upp till sina förpliktelser från avtalsstart. Detsamma gäller egentligen även vid outsourcing av verksamhet.

Vad gäller avtal som ingås i samband med en kris eller katastrof kan ni också behöva reglera hur avtalet ska förändras eller upphöra när den aktuella händelsen inte längre medför något behov av avtalsföremålet, eller behovet förändras.