Start

Regeringen föreslår nya förenklade upphandlingsregler

Publicerad 16 september 2021

Upphandlingsmyndigheten välkomnar regeringens förslag på nya, förenklade regler för upphandling. Ökad flexibilitet ger ökade möjligheter till goda offentliga affärer. De nya reglerna ska gälla från den 1 februari 2022.

Torsdagen den 16 september beslutade regeringen om propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk”. I propositionen lämnar regeringen förslag som ska förenkla den offentliga upphandlingen. Förslagen gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga för upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden.

– Vi välkomnar förenklade upphandlingsregler. En ökad flexibilitet kan ge ökade möjligheter för goda offentliga affärer till nytta för både upphandlande organisationer och leverantörer och därmed för samhället i stort, säger chefsjurist Anders Asplund på Upphandlingsmyndigheten.

I propositionen föreslås bland annat:

  • ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden
  • att det nya regelverket även ska omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning
  • en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande organisation och anbudsgivare i en pågående upphandling.
  • en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
  • att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena (cirka 7,7 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling).
  • att upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att reservera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster för vissa organisationer, till exempel idéburna aktörer, ska genomföras fullt ut i lagarna.
  • att upphandlande organisationer inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp (700 000 kronor för lagen om offentlig upphandling).

Propositionen ska nu behandlas i riksdagen. Går allt som planerat kommer reglerna därefter att träda i kraft den 1 februari 2022.

 – Vi kommer att ge information och vägledning om de nya bestämmelserna. Att underlätta för upphandlande organisationer och leverantörer att tillämpa de nya bestämmelserna rättssäkert och effektivt är en viktig uppgift för oss, säger Anders Asplund.

Efter årsskiftet förväntas dessutom regeringen besluta om en annan proposition till riksdagen, som bland annat rör nya regler för överprövning av upphandlingar.

 Regeringens nyhet om propositionen

 Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler