Start

Samverkan för säkrare offentliga affärer genom tillgång till myndighetsuppgifter

Publicerad 11 maj 2021

Upphandlingsmyndigheten initierade i höstas ett samarbete mellan en rad statliga myndigheter, för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar och förenkla leverantörsprövningen för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Upphandlingsreglerna ställer krav på att upphandlande organisation prövar den leverantör som de har för avsikt att ingå ett avtal med. Den upphandlande organisationen behöver då tillgång till uppgifter från vissa myndigheter, särskilt från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket och ur Polismyndighetens belastningsregister.

-  Idag finns dock ingen enhetlig och smidig lösning för hur dessa uppgifter ska hämtas in. Vissa uppgifter går inte ens att ta del av. Följden för upphandlare är att de inte kan kontrollera företags seriositet på ett enkelt och effektivt sätt, med konsekvens att de riskerar att ingå avtal med oseriösa företag, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Tillsammans med Polismyndigheten framhöll Upphandlingsmyndigheten redan 2017, i en skrivelse till Finansdepartementet, att någon myndighet borde ges i uppdrag att utfärda bevis avseende de brott som är relevanta i sammanhanget. Något som kan byggas ut med även andra myndighetsuppgifter som är relevanta för leverantörsprövningen.

Upphandlingsmyndigheten anser att det behövs en stabil och enhetlig ordning för att elektroniskt hämta in nödvändiga uppgifter.

- Vi har därför tagit initiativ till ett gemensamt arbete för att förbättra förutsättningarna för sund konkurrens i offentlig sektor och att offentliga medel endast ska gå till seriösa företag. Vårt initiativ syftar även till att förenkla leverantörsprövningen för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och ligger i linje med ambitionen att effektivisera och digitalisera den offentliga sektorn, säger Inger Ek.

Sedan i höstas har vi kontakt med de närmast berörda myndigheterna för att se om vi kan hitta en gemensam väg till en bättre ordning på kort och lång sikt. Ett samverkansarbete som fortsätter under 2021. Innan sommaren planerar vi även att uppdatera vårt webbstöd kring leverantörsprövning och inhämtande av myndighetsuppgifter inom ramen för nuvarande ordning.

Visste du att ...

... varje år genomför över 1000 upphandlande myndigheter mer än 18 000 annonserade upphandlingar, samt därutöver många avrop från avtal och mindre inköp i olika former. Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar uppgår årligen till närmare 800 miljarder kronor, eller cirka 18 procent av vår BNP.