Start

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö vid upphandling

Publicerad 30 mars 2021

Offentlig upphandlad arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Vi publicerar nu stöd för att underlätta för offentlig sektor att upphandla arkitektur och gestaltad livsmiljö. Stödet utgår ifrån förberedelse- och genomförandefas av upphandling av arkitektur för att skapa förutsättningar för värde och kvalitet i slutresultatet.

Stödet vi har tagit fram gäller för upphandlingar av konsulttjänster av arkitektur och gestaltad livsmiljö. I stödet fokuserar vi på vad som är viktigt att tänka på i förberedelsefasen inför och vid själva genomförande av en upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö med kvalitet. 

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. Offentlig sektor bör vara en förebild för att skapa miljöer där alla känner sig inkluderade. Ett verktyg för att skapa gestaltade livsmiljöer med kvalitet är upphandling. 

Det finns flera faktorer som måste vägas samman i en upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö för att uppnå det sammantaget bästa slutresultatet i en byggnad. Bland annat behöver önskade värden och kvaliteter såsom material och upplevelsevärden identifieras. En annan framgångsfaktor i en upphandling är att sätta samman en arbetsgrupp med olika kompetenser som samverkar genom hela upphandlingsprocessen.

Vi kommer även att ta fram stöd för uppföljning av en upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö genom upphandling