Start

7 av 10 vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp

Publicerad 09 februari 2022

En aktuell Sifo-mätning visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter. Tidigare har Nordiska ministerrådet visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Men det är bråttom. År 2030 är bara två upphandlingar bort.

Sverige har tillsammans ett stort antal länder antagit Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Sverige ligger bra till på många områden men långt ifrån alla. Vi behöver göra mer när det gäller bland annat klimatet, biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av hav och marina resurser.

– Nordiska ministerrådet har i en analys visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål. Men det är viktigt att agera nu eftersom 2030 bara är två upphandlingar bort, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, och tillägger att den vanligast avtalstiden för en upphandling är 3–4 år inklusive optioner.

Upphandlingar för 800 miljarder om året

Den offentliga köpkraften är stor. Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per svensk. Kommunerna annonserar 7 av 10 upphandlingar och drygt hälften av dem har enligt Aktuell Hållbarhets kommunranking strategier för att arbeta med Agenda 2030.

Den opinionsmätning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten i september 2021 visar att 70 procent av allmänheten i åldern 18 till 79 år instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

–  Opinionsmätningen visar att en majoritet av allmänheten ser hållbara inköp som en viktig fråga. Det är många kommuner som tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i sina upphandlingar men långt ifrån alla, säger Annie Stålberg.

Myndighetens uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin visar att det är 55 procent av kommunerna som i hög utsträckning ställer miljökrav i upphandlingar och 43 procent som i hög utsträckning ställer arbetsrättsliga krav.

Hållbarhet inte dyrare 

Hållbara inköp behöver inte kosta mer. Upphandlingsmyndighetens rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt från 2021 indikerar att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger kan leda till lägre kostnader.

Rapport: Matnyttigt och samhällsnyttigt

De 17 målen i Agenda 2030 omfattar samtliga dimensioner av hållbarhet, det vill säga ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Upphandlingsmyndigheten har flera olika stöd för hållbara upphandlingar. Två exempel är riskanalystjänsten och kriterietjänsten.

– Det är viktigt att redan i planeringsfasen tänka igenom hur inköpet påverkar olika aspekter på hållbarhet. Och det är lika viktigt att efteråt göra en uppföljning för att säkerställa att man fått det man betalat för, betonar Annie Stålberg.  

Riskanalystjänsten kan användas inför en upphandling för att fastställa vilka krav och villkor som är relevanta att ställa. Tjänsten är också ett bra stöd vid uppföljning.

Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst

Nordiska rådet: Hållbar offentlig upphandling effektivt sätt att nå globala mål

Hur går det för globala målen i Sverige?

Om Sifo-undersökningen

1068 intervjuer, webbpanel.   
Ålder 18–79 år, slumpmässigt riksgenomsnitt.
Fördelat på kön, ålder, inkomst, geografi. 
Undersökningen gjord av Kantar Sifo 13–17 september 2021.

Fråga om Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Bland målen finns ingen fattigdom, god utbildning för alla, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion. 

I vilken utsträckning instämmer du med påståendet? 

Svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter. 

70 procent instämmer (Kvinnor 76 procent och män 64 procent, signifikant skillnad)

Fråga om klimatet

Hur viktigt tycker du att det är att din kommun vid inköp av varor och tjänster tar hänsyn till påverkan på klimatet?

76 procent tycker att det är viktigt (85 procent kvinnor och 68 procent män, signifikant skillnad)

Fråga om arbetsvillkor

Hur viktigt tycker du att det är att din kommun vid inköp av varor och tjänster tar hänsyn till arbetsvillkoren för dem som tillverkar varorna eller utför tjänsterna?  

85 procent tycker att det är viktigt (89 procent kvinnor och 81 procent män, signifikant skillnad)

Uppföljningen av nationella upphandlingsstrategin

Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2021