Start

Bidra till att skapa inkluderande samhällen med hjälp av upphandling

Publicerad 13 december 2022

Vi har tagit fram stöd för att underlätta för upphandlande organisationer att arbeta med universell utformning genom hela bygg- och inköpsprocessen. När offentlig sektor skapar samhällen med universell utformning som utgångpunkt, göms inte olikheter undan, utan i stället tas mångfald tillvara på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.

När offentlig sektor tänker inkludering och mångfald när de bygger, skapas samhällen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsförmåga. I stället för att arbeta med tillgänglighet för särskilda grupper när kommuner till exempel bygger bostäder, skolor eller idrottshallar, har de mycket att vinna på att från början skapa en inkluderande design, som har alla människor som målgrupp.

Upphandlingar och avtal har visat sig vara kritiska punkter i byggprocessen olika skeden. Om inte tillgänglighet, och universell utformning, räknats med från början, kan det leda till dyra misstag i planerings- och byggfasen. 

- Den svenska upphandlingslagstiftningen är tydlig. Vid upphandlingar över tröskelvärdet har den upphandlande organisationen en skyldighet att utforma den tekniska specifikationen med tanke på alla användare. Även den nationella upphandlingsstrategin lyfter fram universell utformning som en viktig hörnsten, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Bristen på tillgänglighet kan, enligt diskrimineringslagen, vara en diskrimineringsgrund. Att arbeta aktivt med universell utformning i upphandlings- och inköpsprocesser är en användbar strategi för att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, men också för att säkerställa att byggnader och miljöer ska kunna användas av så många som möjligt. Då inkluderar vi fler och slipper göra dyra anpassningar i efterhand.

Stödet som vi nu publicerar har tagits fram inom Upphandlingsmyndighetens uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling och uppdraget att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn.

Universell utformning och tillgänglighet i byggd miljö