Start

Bra förslag om upphandling för minskad klimatpåverkan

Publicerad 20 september 2022

I Miljömålsberedningens betänkande Sveriges globala klimatavtryck finns flera förslag som tar upp offentlig upphandling. Det handlar om allt från bättre statistik till en fritt tillgänglig LCA-databas. Vi ställer oss bakom flera av förslagen men vill också lyfta fram betydelsen av att arbeta strategiskt med inköpen.

Miljömålsberedningens omfattande delbetänkande Sverige globala klimatavtryck på närmare 900 sidor innehåller ett tiotal förslag på hur offentlig upphandling kan bidra till att nå klimatmålen.

Vi ställer oss bakom flera av förslagen och håller med om att offentlig upphandling är en viktig drivkraft för att möta olika samhällsutmaningar. Men ansvaret landar många gånger hos enskilda upphandlare.

– Upphandlarna har sällan makt eller mandat att styra mot interna, nationella eller internationella mål. De kommer dessutom in sent i upphandlingsprocessen och förväntas lösa akuta behov med kort framförhållning, säger Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kommuner, regioner och andra upphandlande organisationer behöver skapa rätt förutsättningar för att använda upphandling som ett strategiskt verktyg. Det handlar både om resurser och organisation. Detta ansvar ligger ytterst hos ledningen i de upphandlande organisationerna.

Några av förslagen i betänkandet handlar om bättre statistik och faktaunderlag. Miljömålsberedningen vill att Upphandlingsmyndigheten tillsammans med SCB ska utveckla miljöspendanalysen. En miljöspendanalys är en inköpsanalys som visar hur stor klimat- och miljöpåverkan som uppstår till följd av offentliga inköp. Det finns också ett förslag om att göra en förstudie om en fritt tillgänglig LCA-databas.

– Bra fakta- och statistikunderlag är en förutsättning för att kunna arbeta strategiskt med inköpen och ställa klimatkrav där de gör mest nytta. Därför välkomnar vi förslagen, säger Joakim Thornéus.

Remissvar: Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, M2022/00841

Miljömålsberedningens betänkande Sverige globala klimatavtryck

Rapport: Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys