Start

Förslag som gör tillsynen mer effektiv

Publicerad 22 juni 2022

Upphandlingsmyndigheten tillstyrker de flesta av förslagen i promemorian En effektivare upphandlingstillsyn. Ett av förslagen som vi tillstyrker är att det ska bli blir möjligt att besluta om upphandlingsskadeavgift för de organisationer som inte efterannonserar. Vi tillstyrker däremot inte förslaget om att Konkurrensverket ska kunna rikta utredningsföreläggande mot leverantörer.

I promemorian En effektivare upphandlingstillsyn lämnar regeringen ett flertal förslag som rör tillsynen av den offentliga upphandlingen.

Regeringen föreslår också att fler överträdelser av regelverket än tidigare ska kunna beläggas med upphandlingsskadeavgift. En av dem är underlåtenhet att efterannonsera.

– Det är bra. Aktuell statistik visar att många upphandlande organisationer inte efterannonserar. Av de upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021 har bara cirka 60 procent efterannonserats. Det får stora konsekvenser för upphandlingsstatiken, säger Henrik Grönberg.

I promemorian föreslås att KKV:s förelägganden om att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av handlingen ska kunna riktas även mot leverantörer.

– Vi avstyrker den föreslagna möjligheten för KKV att rikta utredningsförelägganden mot leverantörer. Möjligheten framstår som alltför vid och långtgående, avslutar Henrik Grönberg.

Upphandlingsmyndighetens remissvar

Promemorian - En effektivare upphandlingstillsyn

Nyhet om efterannonsering