Start

Hela organisationen måste prioritera inköpen

Publicerad 16 mars 2022

Upphandlingsmyndigheten har som en del av ett regeringsuppdrag tagit fram en modell som visar vad som utmärker ändamålsenliga inköpsorganisationer. Syftet är att öka utvecklingstakten i att tillvarata möjligheterna med offentliga inköp som verktyg för att göra samhällsnytta och nå viktiga samhällsmål.

Upphandlingsmyndigheten har arbetat med uppdraget Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer under 2021. I slutrapporten beskrivs hur modellen kan användas som ett verktyg för att skatta en organisations mognadsgrad. Huvudbudskapet är att beslutsfattare äger ett stort ansvar i att ansvarsfullt och medvetet driva mot mer strategiska inköp i sina organisationer och att utvecklingstakten behöver öka. I rapporten presenteras även en handlingsplan med förslag för att kartlägga, utveckla och följa upp inköpsorganisationer.

 – En upphandlande organisation tar ett första steg mot att vara en ändamålsenlig inköpsorganisation när den högsta ledningen beslutar att ta in upphandlingsfrågorna som en del i den övergripande verksamhetsstrategin, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Första steget mot en ändamålsenlig inköpsorganisation

I en ändamålsenlig inköpsorganisation finns det ett systematiskt samspel mellan inköpsfunktionen, ledningen och verksamheten. Det har tills nu saknats en svensk modell som visar vad som utmärker en ändamålsenlig inköpsorganisation och vad en enskild organisation behöver göra för att bli ändamålsenlig.

– Vår ambitionsgraf är en sådan modell och ett första steg mot ett verktyg som kan användas av upphandlande organisationer för att skatta hur ändamålsenliga de är, säger Inger Ek.

På grafens Y axel visas samspel mellan inköpsfunktion och verksamhet från ad hoc till systematisk och på X axeln samspel mellan inköpsfunktion och verksamhet från ad hoc till systematisk.
Ambitionsgrafen presenteras i slutrapporten – Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Bilden illustrerar hur en mätning av flera organisationer skulle kunna se ut.

För att göra skattningen av en organisations ändamålsenlighet behöver ett antal frågor ställas till ledningen som handlar om mål, strategier, planering, uppföljning och ansvar för inköp. Det är områden som vi identifierat som viktiga för att kunna arbeta strategiskt med inköpen. Det är också de områden där vi, i uppföljningen av den nationella upphandlingsstrategin, sett att det finns brister i många organisationer.

– Vi kommer under 2022 att fortsatt anpassa och testa modellen tillsammans med ytterligare kommuner och statliga myndigheter. Målet är att skapa ett webbaserat verktyg som är enkelt att använda, säger Inger Ek.

Handlingsplan för att utveckla ändamålsenliga inköpsorganisationer

För att driva på och öka utvecklingstakten mot fler ändamålsenliga inköpsorganisationer formulerar vi i rapporten ett antal förslag till en flerårig plan för hur ett fortsatt arbete för att stödja etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer kan ske.

Det kommer att krävas omfattande insatser för att utveckla Sveriges offentliga affärer i den riktning som behövs. Det innebär att fler aktörer behöver tar ansvar och driva på utvecklingen om vi ska lyckas öka förändringstakten mot en mer strategisk styrning och organisering av den offentliga affären. Det handlar både om den politiska styrningen och ledningen i upphandlande organisationer och om organisationernas inköpsfunktion. I de enskilda organisationerna är det ett arbete de själva måste prioritera och göra. Upphandlingsmyndigheten kan som expertmyndighet vara pådrivande och agera katalysator för den förändringen.

Förslagen i rapporten pekar på olika typer av åtgärder som skapar förutsättningar för en sådan utveckling:

  1. Coachprogram för mer ändamålsenliga organisationer
  2. Kommunikations- och samverkansinsatser
  3. Inrättande av kvalificerad utbildning och specialistkompetenser
  4. Standardiserade nationella inköpskategorier
  5. Utvecklad mätning av ändamålsenliga inköpsorganisationer
  6. Förstudie för utveckling av datadriven verksamhetsutveckling
  7. Förstudie för nationell samordning av kategoriområden

Rapporten Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Nationella upphandlingsstrategin