Start

Lyckas med upphandling i byggprojekt

Publicerad 14 februari 2022

Vad krävs för att offentliga bygg- och anläggningsprojekt ska lyckas uppnå klimatmål och andra samhällsmål med upphandling som strategiskt verktyg? Vi har samlat nio viktiga framgångsfaktorer.

Det offentliga Sverige är en stor byggherre och har därför stora möjligheter att påverka genom sina inköp. Upphandling är ett verktyg som kan användas för att uppnå en rad samhällsnyttor, till exempel ökad sysselsättning och bättre social och miljömässig hållbarhet.

I arbetet med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader har Upphandlingsmyndigheten och Boverket identifierat nio framgångsfaktorer för att lyckas.

1. Tydliga beslut och stöd från ledningen: strategi och styrdokument.

Engagemang från politiken eller tjänstepersonsledningen är en förutsättning för att organisationen ska kunna arbeta för en hållbar samhällsbyggnad.

2. Samverkan internt och externt.

Väl fungerande samverkan internt och externt behövs för att ett bygg- och anläggningsprojekt ska kunna genomföra upphandlingar som ger önskad effekt i slutresultatet.

3. Samarbeta i beställarnätverk.

För att lyckas driva nya, transformativa och hållbara lösningar i offentliga byggprojekt bör man gå ihop och samordna arbetet inför en upphandling. En sådan möjlighet är att flera beställarorganisationer och andra organisationer deltar i eller upprättar beställarnätverk.

4. Inta bygg- och anläggningsbranschens och leverantörens perspektiv.

Vissa krav i upphandlingar kan förändra leverantörens förutsättningar att delta i upphandling. Inta därför leverantörens perspektiv och se till att ha kunskap om vad som pågår i branschen.

5. Ta vara på transformativa och innovativa lösningar inom byggbranschen.

Om inköpen ska främja transformativa lösningar inom byggområdet behöver beslutsfattare tydligt i beställningen av byggprojekt ge uppdrag om nya och innovativa lösningar. Om det inte finns hållbara eller klimatneutrala lösningar på marknaden kan man bedriva ett utvecklingsarbete tillsammans med leverantörer genom innovationsupphandling.

6. Integrera klimatarbetet i projekteringsprocessen.

För att lyckas med sina klimatambitioner behöver klimatarbetet integreras redan i projekteringsprocessen, särskilt i de tidiga skedena. Beställaren behöver då försäkra sig om att konsulter och byggentreprenörer arbetar enligt lämpliga principer som omhändertar klimataspekterna på ett effektivt och integrerat sätt.

7. Planera för en energieffektiv fastighetsdrift.

En betydande del av en byggnads klimatpåverkan sker när byggnaden används och förvaltas. För att bygga med lägre klimatbelastning behöver det redan tidigt i byggprojektet ställas krav på låg energianvändning när man upphandlar.

8. Uppföljning av ställda krav.

Uppföljning av hållbarhetskrav är viktigt för att säkerställa att upphandlingen ger rätt effekt. Därför bör man redan vid planeringen av upphandlingen besluta om vem som ska genomföra uppföljningen och se till att tillräckliga resurser och kompetens finns för att genomföra den.

9. Proaktiv inköpsorganisation hos byggentreprenören.

En stor del av klimatavtrycket i ett byggprojekt genereras långt ned i leveranskedjan, hos byggentreprenörens olika underentreprenörer eller materialleverantörer. Det betyder att även byggentreprenörens inköpsprocess är en viktig framgångsfaktor för att lyckas med hållbara byggprojekt.

Läs mer om framgångsfaktorer för lyckad upphandling i byggprojekt