Start

Nya och uppdaterade animaliekriterier bra för djuren och miljön

Publicerad 02 juni 2022

Djurskydd och djurvälfärd är en viktig hållbarhetsfråga vid upphandling av livsmedel. Våra uppdaterade animaliekriterier gör det enklare att upphandla livsmedel som bidrar till en mer hållbar animalieproduktion, bättre djurskydd och lägre påverkan på miljön.

Våra hållbarhetskriterier för ansvarsfullt producerad fodersoja, information om ursprung för kött, transport av djur till slakt och bedövning vid slakt är generiska för flera animaliska produktgrupper. De kallas därför gemensamma animaliekriterier.

De gemensamma animaliekriterierna avser produktgrupperna nöt-, gris-, lamm- och fårkött. Vissa av hållbarhetskriterierna ingår också i produktgrupperna kyckling och kalkon, mjölk och mejeri samt ägg.

För att spegla utvecklingen på marknaden har vi uppdaterat våra animaliekriterier som nu är tydligare än tidigare.

– Vi har också tagit fram ett nytt kriterium för information  om råvarans ursprung för kött, kyckling och kalkon. Det är ett gemensamt kriterium för såväl enkla som sammansatta produkter där vi tidigare har haft två kriterier. Nu slår vi samman dessa för att förenkla och förtydliga, säger Charlotta Sjöström, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.  

Vi har dessutom justerat kravtexter, sett över förslag till bevis och uppföljning samt adderat ett nytt avancerat krav som omfattar utfodring vid uppstallning och övernattning på slakteri.

Det nya kravet på utfodring, tillsammans med uppdaterade krav på bedövning vid slakt och transport av djur till slakt, förstärker även våra kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

Publicering av kriterier för ansvarsfull fodersoja flyttas fram

Revideringen har också omfattat kriterier för ansvarsfullt producerad fodersoja. Drivande krav på soja i djurfoder bidrar till mer ansvarsfull sojaodling där artrika och unika miljöer skyddas från exploatering och där hänsyn tagits till rättvisa arbetsvillkor.

Under tiden som vi reviderat våra hållbarhetskriterier för fodersoja har Svenska Sojadialogen vidareutvecklats till Svenska plattformen för riskgrödor. Sojadialogen har haft stor påverkan på hur branschen arbetat för mer hållbart producerat foder.

– För att våra hållbarhetskriterier ska bli så tydliga och funktionella som möjligt vill vi avvakta med publicering tills vi vet mer om vad övergången till Svenska plattformen för riskgrödor kommer att innebära för den fortsatta marknadsutvecklingen, säger Charlotta Sjöström.

Just nu arbetar vi för att kunna publicera uppdaterade kriterier under hösten 2022.

Du hittar de nya och uppdaterade kriterierna i vår kriterietjänst