Start

Nytt kriterium för nybyggda hus minskar klimatpåverkan vid drift

Publicerad 20 juni 2022

Den energi som byggnader använder för uppvärmning och drift utgör stora delar av deras klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu ett kriterium som kommer att sänka klimatpåverkan och minska energianvändningen i nybyggda hus. Det är viktigt för driftsekonomin och minskar även Sveriges och EU:s sårbarhet i fråga om importerade energikällor.

Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa krav på exempelvis minskad energianvändning i upphandlingarna kan det offentliga bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan.

Det nya kriteriet riktar sig främst till offentliga fastighetsägare och byggherrar som upphandlar konsulter för tidiga skeden, för projekteringsuppdrag eller totalentreprenad. Kommunala bostadsbolag, kommuner, regioner och statliga myndigheter men också privata beställare och byggherrar kan använda sig av dessa.  

 Kriteriet är ett krav för minskad energianvändning när en byggnad används och driftas. 
– Begränsning sätts dels på den mängd värme som byggnaden använder, dels på den totala mängd energi som används för fastighetens drift. Det är ett funktionskrav med långtgående teknikneutralitet och fokuserar på rätt saker för att göra skillnad, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kriterium för både energibesparing och klimatpåverkan

Boverkets byggregler är tvingande och utgör en lägsta accepterad nivå, medan det nya kriteriet, som är frivilligt att använda, går längre i ambitionsnivå och riktar in sig på energibesparing och klimatpåverkan.
– Vi ökar nu träffsäkerheten för att hålla nere behovet av värme och energi för drift. Byggnadens verkliga värmeanvändning och totala energianvändning, inklusive bidrag från så kallad gratis energi, är annars ganska dolda poster för beställaren. Det nya kriteriet synliggör dessa delar vilket leder till en energieffektivare byggnad. Vi har också skärpt ambitionsnivåerna och anger i kilowattimmar hur lite värme och total energi som byggnaden får använda. Värden för värme och total driftenergi finns på bas-, avancerad och spjutspetsnivå, säger Jens Johansson.

Genom att använda vårt kriterium underlättas också beräkningar av hur byggnadens drift påverkar klimatet. Lagstadgade klimatdeklarationer för byggnader omfattar inte klimatpåverkan för uppvärmning och drift. Det nya värme- och energikriteriet underlättar utvecklingen framöver när det gäller att kunna beräkna en byggnads klimatpåverkan i driftsfasen.  

Kriteriet finns anpassat för olika typer av byggnader så som flerbostadshus, skolor, kontor med flera. Användaren får i det nya stödet också hjälp med hur kriteriet kan verifieras, följas upp och redovisas. Dessutom är det även synkroniserat med exempelvis Upphandlingsmyndighetens kriterier på ett bra inomhusklimat och andra energirelaterade kriterier. Både Energimyndigheten och andra berörda aktörer har lämnat synpunkter i processen.  

Kriteriet om byggnadens värme- och energianvändning, att använda för upphandling i tidiga skeden

Kriteriet om byggnadens värme- och energianvändning, att använda för upphandling av projektering eller totalentreprenad 

Kriterier på inomhusklimat

Kriterium på fönster och solvärmelast