Start

Andelen överprövningar minskar

Publicerad 24 januari 2023

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 7,6 procent. Regionernas upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som görs av kommunerna och staten.

År 2021 annonserades 18 421 upphandlingar, av dem överprövades 1 121. Det motsvarar 6,1 procent av alla annonserade upphandlingar 2021 och är en minskning jämfört med året före. Att en upphandling har registrerats som överprövad, och därmed finns med i statistiken, innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts.

Antal överprövade upphandlingar, 2012-2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal annonserade upphandlingar 19 986 19 838 18 435 18 438 18 521 18 569 18 495 18 395 17 938 18 421
Antal överprövade upphandlingar 1 597 1 601 1 496 1 453 1 448 1 324 1 257 1 284 1 356 1 121
Andel överprövade upphandlingar 8,0 % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % 7,1 % 6,8 % 7,0 % 7,6 % 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022 Not: Tidsserien för 2016–2020 revideras inte längre. Detta bedöms främst påverka 2020 års uppgifter där antalet upphandlingar som överprövas troligen är högre än vad som framgår av statistiken.

År 2021 annonserade 1 162 upphandlande organisationer minst en offentlig upphandling. Av dessa fick 423 minst en av sina upphandlingar överprövade.

– Att en leverantör som anser sig ha lidit, eller kan komma att lida skada, kan begära överprövning av en upphandling är viktigt för rättssäkerheten. Det är också viktigt för förtroendet för offentlig upphandling, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.  

Vanligast att regionernas upphandlingar överprövas

Kommunerna står för 7 av 10 upphandlingar. Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som får flest upphandlingar överprövade.  Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas.

– Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. För kommuner var andelen 6,1 procent och för statliga myndigheter 4,9 procent, säger Joakim Skoog.

Direktivstyrda upphandlingar är upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde och därför ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED.  Dessa upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda, andelen är 7,8 procent respektive 4 procent.

Andelen överprövningar minskar - statistikartikel