Start

Andelen överprövningar minskar

Publicerad 19 januari 2023
  • Rättsfallsstatistik

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med 2020. Direktivstyrda upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Antalet överprövade upphandlingar minskar

År 2021 annonserades 18 421 upphandlingar, av dem överprövades 1 121. Det motsvarar 6,1 procent av alla annonserade upphandlingar 2021 och är en minskning jämfört med året före. Att en upphandling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts. Antalet överprövningar kommer att öka något, eftersom det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän året efter. 

Tänk på

Statistiken baseras på domar och beslut om överprövning registrerade och fastställda innan den 1 oktober 2022. Domstolarnas handläggning av ärenden om överprövning kan ta tid och det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän flera månader efter att en upphandling har överprövats. Detta betyder att antalet överprövningar vanligen ökar något när statistiken revideras i samband med nästa publicering.

Antal överprövade upphandlingar, 2012-2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal annonserade upphandlingar 19 986 19 838 18 435 18 438 18 521 18 569 18 495 18 395 17 938 18 421
Antal överprövade upphandlingar 1 597 1 601 1 496 1 453 1 448 1 324 1 257 1 284 1 356 1 121
Andel överprövade upphandlingar 8,0 % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % 7,1 % 6,8 % 7,0 % 7,6 % 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022 Not: Tidsserien för 2016–2020 revideras inte längre. Detta bedöms främst påverka 2020 års uppgifter där antalet upphandlingar som överprövas troligen är högre än vad som framgår av statistiken.

Överprövning av upphandling

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag i en upphandling kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Anser förvaltningsrätten att leverantören har rätt kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse har gjorts. Giltigheten av ett avtal som har slutits kan dessutom under vissa förutsättningar överprövas i upp till sex månader efter att avtalet slöts.

Kommunerna har flest överprövade upphandlingar

Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som har flest överprövade upphandlingar. Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas. Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. För statliga myndigheter var andelen 4,9 procent och för kommuner 6,1 procent.

Antal och andel överprövade annonserade upphandlingar efter sektor, 2021
  Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Stat 3 454 157 4,5 %
Statlig myndighet 2 771 137 4,9 %
Statligt ägd organisation 683 20 2,9 %
Kommun 12 590 767 6,1 %
Kommun 8 136 524 6,4 %
Kommunalt ägd organisation 4 454 243 5,5 %
Region 2 062 191 9,3 %
Region 1 843 171 9,3 %
Regionalt ägd organisation 219 20 9,1 %
Annat 315 6 1,9 %
Annat 315 6 1,9 %
Totalt 18 421 1 121 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Ovanligt med många överprövade upphandlingar per organisation

Under 2021 fick 423 upphandlande organisationer minst 1 av sina upphandlingar överprövade. Av dessa var det 52 procent som endast fick 1 upphandling överprövad. För 11 upphandlande organisationer överprövades över 10 annonserade upphandlingar. De flesta av dessa organisationer annonserade dock ett stort antal upphandlingar under 2021.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Större städer i topp

Flera av de upphandlande organisationer som hade ett högre antal överprövade upphandlingar 2021 annonserade ett stort antal upphandlingar. Trafikverket annonserade till exempel 510 upphandlingar 2021, varav 24 överprövades. Detta innebär att en relativt låg andel (4,7 procent) av Trafikverkets annonserade upphandlingar överprövades 2021.

Det finns upphandlande organisationer som annonserade relativt många upphandlingar och som dessutom hade en högre andel överprövningar än genomsnittet. För exempelvis Göteborgs kommun uppgick andelen överprövade upphandlingar till 11,8 procent. Störst andel överprövade annonserade upphandlingar återfanns bland några av de organisationer som annonserat ett fåtal upphandlingar och fått alla eller en stor del av dessa överprövade.

Upphandlande organisationer med högst antal överprövade annonserade upphandlingar, 2021

Upphandlande organisation Antal  upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Göteborgs kommun 296 35 11,8 %
Västra götalandsregionen 246 28 11,4 %
Trafikverket 510 24 4,7 %
Stockholms kommun 368 23 6,3 %
Region Stockholm 183 20 10,9 %
Region Uppsala 117 18 15,4 %
Linköpings kommun 149 17 11,4 %
Region Skåne 162 15 9,3 %
Halmstads kommun 78 11 14.1 %
Kungsbacka kommun 82 11 13,4 %
Norrköpings kommun 123 11 8,9 %
Region Östergötland 116 11 9,5 %
Telge inköp ab 195 11 5,6 %
Jönköpings kommun 118 10 8,5 %
Karlstads kommun 98 10 10,2 %
Kristianstads kommun 116 10 8,6 %
Skolfastigheter i Stockholm aktiebolag Sisab 54 10 18,5 %
Uppsala kommun 124 10 8,1 %
Västerås kommun 106 10 9,4 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Direktivstyrda upphandlingar överprövas oftare

Direktivstyrda upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda (7,8 procent respektive 4 procent). Vid upphandlingar genom öppet förfarande, som var vanligast vid direktivstyrda upphandlingar, var andelen överprövningar 8 procent. Detta kan jämföras med 4 procent vid förenklat förfarande, som var vanligast vid upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Antal och andel överprövade annonserade upphandlingar efter förfarande, 2021

Förfarande Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Inte direktivstyrda 8 670 343 4,0 %
Förenklat förfarande 8 457 335 4,0 %
Urvalsförfarande 213 8 3,8 %
Direktivstyrda 9 110 706 7,8 %
Öppet förfarande 8 426 673 8,0 %

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

433 25 5,8 %
Selektivt förfarande 226 7 3,1 %
Konkurrenspräglad dialog 11 1 9,1 %
Annat förfarande 14 0 0,0 %
Uppgift saknas 641 72 11,2 %
Totalt 18 421 1 121 6,1%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Regioner får högst andel upphandlingar överprövade

Regionernas upphandlingar överprövas oftare än kommunernas. År 2021 överprövades 9,3 procent av regionernas upphandlingar jämfört med 6,4 procent av kommunernas. Av statliga enheters upphandlingar överprövas 4,8 procent.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter juridisk form, 2021

Juridisk form Annonserade upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Statliga enheter 2 879 138 4,8 %
Kommuner 8 136 524 6,4 %
Regioner 1 843 171 9,3 %
Ekonomiska föreningar 56 3 5,4 %
Fysiska personer 4 0 0,0 %
Försäkringsaktiebolag 15 0 0,0 %
Handelsbolag, kommanditbolag 1 0 0,0 %
Ideella föreningar 29 1 3,4 %
Kommunalförbund 363 10 2,8 %
Kooperativ hyresgästförening 2 0 0,0 %
Registrerade trossamfund 8 0 0,0 %
Samfälligheter 2 0 0,0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 13 0 0,0 %
Övriga aktiebolag 4 908 271 5,5 %
Övriga stiftelser och fonder 144 3 2,1 %
Uppgift saknas 18 0 0,0 %
Totalt 18 421 1 121 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Vanligast att LOU-upphandlingar överprövas

Det är vanligast att tillämpa LOU-direktivet vid upphandling. Det innebär att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU).

De flesta upphandlingar som överprövades 2021 var LOU-upphandlingar. Andelen överprövningar var dock högst när LUK-direktivet eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpades.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter rättslig grund, 2021

Rättslig grund Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Direktiv 2009/81/EG 152 10 6,6 %
Direktiv 2014/23/EU                                 179 16 8,9 %
Direktiv 2014/24/EU                            16 159 1 025 6,3 %
Direktiv 2014/25/EU                              1 923 69 3,6 %
Uppgift saknas                                      8 1 12,5 %
Totalt                            18 421                           1 121 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022. Not: EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021.

Vanligare att ramavtalsupphandligar överprövas

Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod.  De flesta överprövade upphandlingarna avser kontrakt (59 procent). En större andel av ramavtalsupphandlingar överprövas (8 procent) dock jämfört med upphandlingar som avser kontrakt (5,2 procent).

Antal och andel överprövade upphandlingar efter avtalsform, 2021
Avtalsform Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Kontrakt 12 641 658 5,2 %
Ramavtal 5 780 463 8,0 %
Totalt 18 421 1 121 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Upphandling av tjänster överprövas oftare än upphandling av varor

Tjänster är det vanligast upphandlingsslaget och det är bland dem som flest upphandlingar överprövas. Varor och byggentreprenader utgör ungefär lika stora andelar av upphandlingarna och överprövas i samman omfattning, 5,7 respektive 5,4 procent.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter upphandlingsslag, 2021
Upphandlingsslag Antal upphandlingar Varav överprövade Andel överprövade
Tjänster           7 947 578 7,3 %
Varor          4 489 254 5,7 %
Byggentreprenader          4 147 224 5,4 %
Uppgift saknas           1 838 65 3,5 %
Totalt        18 421 1 121 6,1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2022

Tänk på

Det är enbart annonspliktiga upphandlingar som inkluderas i statistiken. Direktupphandlingar ingår inte oavsett om de annonseras eller efterannonseras. Detta innebär att eventuella direktupphandlingar som har överprövats inte ingår i statistiken.