Start

Upphandling av ljus som tjänst gav många mervärden

Publicerad 23 september 2023

När skolfastigheterna i Bollnäs kommun skulle fasa ut de gamla lysrören, valde man att upphandla en innovativ och hållbar ljuslösning. Förutom bättre belysning gav lösningen en bättre lärmiljö, högre tillgänglighet och en lägre kostnad.

Vad är en hälsosam och hållbar ljusmiljö? Vilka behov i verksamheten kan ljuset uppfylla? Det var frågor som Bollnäs kommun ställde sig i samband med att gamla lysrör behövde fasas ut när akustikplattor i skolmiljön skulle bytas.

Med hjälp av ett projekt om upphandlingsdriven innovation och hållbarhet inom Region Gävleborg, genomförde kommunen en upphandling av en innovativ ljuslösning. Projektet har en väl utarbetad metod för upphandling av innovativa och hållbara lösningar med stort fokus på förarbetet.

Precis som i många andra skolor fanns det behov av att använda lokalerna mer flexibelt, skapa en bättre lärmiljö och göra lokalerna mer tillgängliga för alla individer.

– Vi gjorde en noggrann undersökning av verksamhetens verkliga behov. Vår metod har en vetenskaplig grund och bygger på metodiska intervjuer av personer som jobbar i verksamheten, berättar projektledare Sigrid Petterssén.

För att göra en mer noggrann marknadsanalys och ge företagen möjlighet att förstå kommunens behov bjöds alla leverantörer inom området in till en öppen hearing. Kommunen presenterade visionen och förde en dialog kring möjligheterna att leverera enligt den.

Efter detta togs ett utkast till förfrågningsunderlag fram som skickades på remiss till marknaden. Det kom in många inspel som analyserades och som bidrog till det slutliga upphandlingsdokumentet.

– Att ha dialog med marknaden är avgörande för en smidig upphandling av en innovativ lösning. Vi behöver spela med öppna kort för att skapa förståelse för våra behov och förväntningar på en kommande upphandling. Genom att vara öppna och tydliga och lyssna på marknaden inför upphandlingen undviker vi också överprövning, säger Sigrid Petterssén.

Med den nya ljussättningen kan lokalerna nu användas efter skiftande behov under dagen. Genom att ställa om ljuset skapas en lugn matmiljö i samma lokal som barnen övrig tid leker. Med belysningens hjälp varvar barnen ner och får matro. Med speciellt placerade lampor i taket har en synskadad elev fått möjlighet att själv hitta till sina klassrum. Lysdioderna uppmärksammas inte av andra elever, men ger den synskadade eleven en större frihet att klara sig själv utan ledsagare i skolan. Ett bra exempel på universell utformning som möter allas behov och krav på tillgänglighet, liksom även barnkonventionen

Den nya belysningslösningen fortsätter att införas i alla skolor och förskolor och när en ny skola nu ska byggas tas det nya ljuset in från början. Ett ljus anpassat till verksamheten har landat som idé i hela kommunens verksamhet.

På vår webbplats finns en utförlig beskrivning av upphandlingen:

Så upphandlade Bollnäs kommun ljus som tjänst

Fler lärande exempel