Start

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen i fråga om väsentlig ändring enligt LOU

Publicerad 26 april 2024

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Det aktuella målet rör en ansökan om upphandlingsskadeavgift från Konkurrensverket mot Polismyndigheten. Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att Polismyndighetens ändringsavtal med två leverantörer borde ha föregåtts av ett nytt upphandlingsförfarande. Ändringarna avsåg ersättningsmodellen. Polismyndigheten anser att ändringarna var tillåtna, och hänvisar bland annat till det undantag som gäller för ändringar av mindre värde. En förutsättning för att det undantaget ska kunna tillämpas är att ramavtalets övergripande karaktär inte ändras.

Genom förhandsavgörandet önskar HFD få förutsättningarna klarlagda för när en ändring av mindre värde i ett tidigare upphandlat ramavtal medför skyldighet att vidta ett nytt upphandlingsförfarande på den grunden att ramavtalets övergripande karaktär ändras.

– Att HFD begär förhandsavgörande i mål som rör offentlig upphandling sker förhållandevis sällan. Upphandlingsmyndigheten ser att det finns behov av förtydliganden i frågan om tillåtna ändringar i kontrakt och ramavtal och är därför mycket positiv till att frågan lyfts. Ett tydligt regelverk är en förutsättning för en väl fungerande offentlig upphandling, säger senior jurist Sophia Anderberg.

De nationella bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal finns i 17 kap. 8-16 § LOU. Bestämmelsen om ändringar av mindre värde finns i 17 kap. 9 § LOU. Bestämmelserna i LOU genomför art. 72 i LOU-direktivet.

HFD:s beslut om att begära förhandsavgörande (domstol.se)

HFD:s begäran om förhandsavgörande (domstol.se)

Vad är upphandlingsskadeavgift?