Start

Universell utformning och tillgänglighetsperspektiv i inköpsarbetet

Publicerad 25 juni 2024

I Upphandlingsmyndighetens nya utbildningsmaterial och film om universell utformning synliggörs värdet av att ha perspektiv på tillgänglighet och ett mångfaldstänkande i behovsanalysen för varor och tjänster som köps in till det offentliga rummet. 

I filmen medverkar projektledare Sigrid Petterssén, Region Gävleborg, i en dialog kring hur kartläggning av användarna i behovsanalysen ger insikt om det verkliga behovet som inköpet av varan och tjänsten ska lösa. Exempel ges på potentialen i att ta ett integrerat perspektiv på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet tillsammans med tillgänglighet, krisberedskap och varuförsörjning. 

Genom ett mångfaldstänkande och att de verkliga behoven avspeglas i varan eller tjänsten så möjliggörs en högre grad av tillgänglighet i det offentliga rummet över tid och till samma pris, eller till lägre kostnad. En djup förståelse för olika behov hos olika användargrupper i det tidiga inköpsarbetet betyder att informerade medvetna inköpsbeslut kan tas som motiveras från goda grunder och en bred intressentdialog. Med rätt fokus på sociala krav, dialog och förankring med marknaden och i budgetprocessen så kan investeringar och offentliga affärer göras som är miljömässigt och socialt hållbara, innovativa och mer resurseffektiva. 

- Betydelsen av ett integrerat perspektiv på tillgänglighet och social hållbarhet i det tidiga inköpsarbetet och i alla delar av inköpsprocessen kan inte nog understrykas. Det möjliggör att affären kan ge flera samhällsvinster och nyttor för fler, säger hållbarhetsspecialist Margareta Bergh. 

Kunskap om tillgänglighet möjliggör trygga och mer tillgängliga platser och en större delaktighet i det offentliga rummet. Fler nyttor och samhällsvärden kan uppnås och som ger hållbara, effektiva och mer framtidssäkrade affärer och cirkulära affärsmodeller. Det berör även frågor om säkerhet, krisberedskap och varuförsörjning med hänsyn till allas behov och olika förutsättningar.  

Länk till film om universell utformning

Läs mer i vårt lärande exempel ”Ljus som tjänst”
Upphandling av tillgängliga varor och tjänster | Upphandlingsmyndigheten