Start

Upphandlingsmyndighetens allmänna villkor för tjänster

Det här är allmänna villkor för leverantörer som tillhandahåller tjänster till Upphandlingsmyndigheten.

Version 1.0, 19 juni 2019

1. Tillämplighet

1.1

Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av tjänster till Upphandlingsmyndigheten. Avvikelser från dessa villkor ska avtalas skriftligen för att bli gällande.

2. Tjänstens utförande

2.1

Leverantören ska ha nödvändig kunskap, erfarenhet och nödvändiga resurser för att utföra tjänsten samt ska utföra tjänsten med den skicklighet och omsorg som skäligen kan förväntas.

2.2

Leverantören ska vid utförande av tjänsten följa tillämpliga lagar eller andra författningar, inklusive myndighetsföreskrifter, samt i övrigt iaktta etiska normer och god sed.

2.3

Leverantören ska utan dröjsmål informera Upphandlingsmyndigheten om förhållanden som riskerar att påverka uppfyllandet av avtalet, samt skriftligen påtala eventuella brister i underlag lämnade av Upphandlingsmyndigheten för att undvika att fel i tjänsten uppstår.

2.4

Leverantören får inte, utan skriftligt godkännande i förväg från Upphandlingsmyndigheten, anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av tjänsten.

2.5

Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer som medverkar till att fullgöra avtalet uppfyller sina förpliktelser i enlighet med avtalet.

2.6

Upphandlingsmyndigheten förbehåller sig rätten att genomföra kontinuerliga kontroller för att säkerställa att krav och villkor efterlevs. Leverantören åtar sig att i skälig utsträckning medverka i dessa utan särskilda kostnader.

3. Beställning, fakturering och ersättning

3.1 

Leverantören ska ta emot elektroniska beställningar enligt rekommenderade standarder av SFTI.

3.2 

Leverantören ska enbart utfärda elektroniska fakturor. Dessa ska vara enligt SFTI:s standarder. Se information om elektronisk fakturering.

3.3

Endast Leverantören får fakturera Upphandlingsmyndigheten.

3.4

På fakturan ska leverantören alltid ange: faktureringsadress enligt avtalet, kontaktuppgifter, bankkontouppgifter, Upphandlingsmyndighetens avtalsnummer och/eller inköpsordernummer, referenspersoner för båda parterna, specificering av de tjänster som fakturan avser och vilken ersättning som leverantören begär för dessa. Mervärdesskatt i SEK ska anges då mervärdesskattelagen inte föreskriver annat. Det ska också framgå om fakturan avser del- eller slutbetalning.

3.5

Utgår ersättning i form av tim- eller dagarvode ska leverantören på begäran styrka sin fakturering genom tidredovisning och/eller bokföring.

3.6

Leverantören får fakturera Upphandlingsmyndigheten tidigast på dagen för leverans.

3.7

Betalning erläggs i efterskott om inte annat avtalats. Vid löpande räkning sker fakturering månadsvis i efterskott.

3.8

Avgifter eller kostnader utöver det som uttryckligen framgår av avtalet kommer inte betalas. Ersättning för fakturering, resekostnader, restid, traktamente m.m. anses ingå angivet pris om inget annat skriftligen har överenskommits. 

3.9

Betalning ska ske inom 30 dagar från det att godkänd faktura har inkommit till Upphandlingsmyndigheten. Vid dröjsmål har leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och annan lagstadgad förseningsersättning på fakturerat ostridigt belopp.

3.10

Betalning av fakturan innebär inte ett godkännande av utfört arbete.

4. Leverantörens dröjsmål

4.1

Dröjsmål från leverantörens sida föreligger om hela eller delar av tjänsten, utan att det beror på något förhållande på Upphandlingsmyndighetens sida, inte genomförts inom den tid som avtalats eller är skäligt.

4.2

Vid dröjsmål från leverantörens sida får Upphandlingsmyndigheten hålla inne med betalning.

4.3

Befarar leverantören dröjsmål i samband med utförandet av tjänsten ska denne omedelbart meddela Upphandlingsmyndigheten skriftligen om detta, orsaken till dröjsmålet och, om möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

4.4

Upphandlingsmyndigheten är berättigat till vite för varje påbörjad sjudagarsperiod med en (1) procent av priset för den försenade delen dock maximalt tolv (12) procent av priset. Upphandlingsmyndigheten kan tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom prisavdrag eller genom att framställa särskilt krav om betalning. Detta vite är inget hinder från skadestånd.

5. Försäkring

5.1

Leverantören och dennes eventuella underleverantörer ska, under avtalets giltighetstid, inneha för branschen lämpliga och nödvändiga försäkringar som är relevanta för genomförandet av tjänsten. Leverantören ska från avtalets tecknande på begäran visa att den uppfyller ovanstående krav.

6. Fel

6.1

Tjänsten anses felaktig om

 1. tjänsten eller resultatet av tjänsten inte uppfyller de krav som ställts,
 2. tjänsten eller resultatet av tjänsten avviker från vad Upphandlingsmyndigheten kunnat förvänta sig av tjänsten och som påverkat tjänstens avsedda användning eller ändamål, eller
 3. tjänsten inte utförts fackmannamässigt eller med den omsorg som Upphandlingsmyndigheten kunnat förvänta sig.

6.2

Upphandlingsmyndigheten ska reklamera fel inom tre (3) månader från det att Upphandlingsmyndigheten upptäckte felet.

 6.3 

Vid fel på leverans har Upphandlingsmyndigheten rätt att hålla inne med betalning.

6.4

Leverantören ska utan dröjsmål avhjälpa fel. Underlåter leverantören att göra detta har Upphandlingsmyndigheten rätt att själv eller genom annan låta avhjälpa felet på leverantörens bekostnad.

7. Äganderätt och immateriella rättigheter

7.1

Äganderätt, upphovsrätt och eventuella andra immateriella rättigheter till sådant material som tas fram i samband med tjänstens utförande tillfaller Upphandlingsmyndigheten om inget annat framgår särskilt av lag eller avtalet.

7.2

Leverantören ansvarar för att detta material inte kränker i eller gör intrång annans rätt. Leverantören ansvarar också för att Upphandlingsmyndigheten fritt och utan begräsningar kan använda materialet.

7.3

Part äger inte rätt att använda Upphandlingsmyndighetens namn i reklam- och marknadsföringssammanhang utan att i förväg ha inhämtat medgivande.

8. Hantering av personuppgifter

8.1

Leverantören är ansvarig för att den behandling av personuppgifter som denne och dennes eventuella underleverantörer utför sker i enlighet med gällande lagstiftning och Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

8.2

Om personuppgifter behandlas inom ramen för utförandet av tjänsten kan det i vissa fall innebära att leverantören är personuppgiftsbiträde. Ett PUB-avtal ska i sådana fall tecknas med Upphandlingsmyndigheten. I händelse av motstridig lydelse mellan bestämmelserna i personuppgiftsbiträdesavtalet och andra handlingar (till exempel inköpsorder, dessa allmänna villkor), ska personuppgiftsbiträdesavtalet ha företräde i frågor som rör behandling av personuppgifter, om inte parterna uttryckligen angett annat.

8.3

Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas för Upphandlingsmyndighetens räkning. 

8.4

I de fall leverantören utför behandling av personuppgifter på dennes utrustning ansvarar leverantören för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

8.5

I de fall leverantören utför behandling av personuppgifter på Upphandlingsmyndighetens utrustning ansvarar Upphandlingsmyndigheten för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

9. Tystnadsplikt

9.1

Leverantören får inte utan Upphandlingsmyndighetens skriftliga medgivande röja uppgifter som leverantören fått tillgång till vid utförandet av tjänsten. Detsamma gäller för uppgifter som leverantören har upprättat för Upphandlingsmyndighetens räkning.

9.2

Leverantören ska göra sina medarbetare och underleverantörer uppmärksamma på denna tystnadsplikt. Upphandlingsmyndigheten har rätt att begära att medarbetarna och underleverantörer skriftligen bekräftar att de har informerats om tystnadsplikten.

9.3

Tystnadsplikten gäller även efter att tjänsten har slutförts och avtalet upphört att gälla.

9.4

Tystnadsplikten gäller inte om det föreligger en skyldighet enligt lag eller annan författning för leverantören att lämna ut uppgifter.

10.  Personal

10.1

För de fall som parterna överenskommit att viss angiven personal ska utföra tjänsterna får denna personal inte bytas ut utan Upphandlingsmyndighetens i förväg skriftliga godkännande. Godkännande får inte vägras utan sakliga skäl.

10.2

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal om Upphandlingsmyndigheten begär det och har sakliga skäl för sin begäran.

10.3

Leverantören svarar för förekommande kostnader och tidsåtgång som uppstår med anledning av utbyte av personal.

11. Uppsägning och hävning av Avtalet

11.1

Part har rätt att häva eller att säga upp avtalet eller del av avtalet om

 1. den andra parten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för motparten, eller
 2. den andra parten vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet, även om avtalsbrotten var för sig inte är av väsentlig betydelse.

11.2

Upphandlingsmyndigheten har rätt att häva eller att säga upp avtalet eller del av avtalet om

 1. leverantören är i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till det allmänna, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd,
 2. leverantören bryter mot avtalet på sådant sätt som framgår av 17 kap. 17 § LOU,
 3. en domstol eller annan myndighet i en lagakraftvunnen dom eller beslut konstaterar att leverantören inte har följt diskrimineringslagen (2008:567),
 4. leverantören åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,
 5. leverantören inte fullgjort avtalad leverans eller delleverans trots att vitesperioden enligt punkt 4 ovan löpt ut,
  eller
 6. leverantören i övrigt förfar på ett sådant sätt att det, som är hänförligt till avtalet utförande, ur allmänhetens synvinkel, skulle vara stötande för Upphandlingsmyndigheten att fullfölja avtalet.

11.3

Om part säger upp eller häver avtal eller delar av avtalet enligt punkterna 11.1 eller 11.2 ovan är motparten skyldig att ersätta de direkta skador som uppsägande eller hävande part lider till följd av uppsägningen.

11.4

Upphandlingsmyndigheten har rätt att säga upp avtalet på grund av väsentliga organisatoriska förändringar eller väsentligt förändrade behov av avtalad tjänst med uppsägningstid sex månader utan att detta medför någon ersättningsskyldighet för Upphandlingsmyndigheten.

12. Ansvarsbegränsning

12.1

Part ansvarar för skada som denne åsamkar den andra parten till följd av avtalsbrott.

12.2

Parts skadeståndsansvar omfattar inte indirekt förlust, såvida inte part orsakat skadan genom uppsåt eller genom grov vårdslöshet.

12.3

Skadeståndet är vidare begränsat till 100 procent av kontraktsvärdet beräknat enligt LOU. Begränsningen gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Eventuellt vitesbelopp enligt punkten 4.4 räknas inte in i skadeståndsbeloppet.

13. Force Majeure

13.1

Part ska vara befriad från att fullgöra skyldighet enligt avtalet om fullgörandet hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och händelsen inte kunnat förutses vid tiden för avtalsslutet och dess verkningar inte skäligen kunnat undvikas eller överkommas.

13.2

Till händelser utanför parts kontroll ska räknas arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedd militärinkallelse av stor omfattning, terroristhandling, rekvisition, beslag, uppror och upplopp om händelsen drabbar part eller underleverantörer till part inom och utom Sverige. Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas arbetskonflikt som beror av att part inte följer arbetsmarknaden gällande eller annars gängse tillämpade regler och principer.

13.3

Om befrielsegrund finns på grund av händelse som drabbat underleverantörer är part skyldig att när det är möjligt använda annan underleverantör.

13.4

Part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten vid sådan händelse, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Part ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Upphandlingsmyndigheten har under tid då befrielsegrund föreligger rätt att vända sig till annan leverantör. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när sådan omständighet som utgör befrielsegrund inte längre föreligger.

13.5

Om part åberopar befrielsegrund och sådan omständighet förelegat i mer än två månader, kan part skriftligen begära att avtalet ska upphöra att gälla omedelbart.

14. Överlåtelse av avtalet

14.1

Leverantören får inte överlåta avtalet eller del av avtalet utan att Upphandlingsmyndigheten har lämnat sitt skriftliga godkännande.

15. Ändringar av avtalet

15.1

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för respektive part.

16. Tvistelösning och tillämplig lag

16.1

Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska i första hand avgöras genom förhandling parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga