Start

Bilaga 1 och 2 till LOU

Här hittar du bilaga 1 och 2 till lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU.

Bilaga 1: Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, ska CPV-nomenklaturen tillämpas.

NACE Rev. 1

Avdelning F

Bygg­verksamhet

CPV-koder enligt regeringens Tillkännagivande av CPV-referens-nummer för bygg-entreprenad-kontrakt vid offentlig upphandling (2016:1228)

Huvud­grupp

Grupp

Under­grupp

Benäm­ning

Anmärk­ning

CPV-kod

45

   

Bygg­verk­samhet

Denna huvud­grupp omfatt­ar:

– ny­byggnad, renov­ering och normal repar­ation

45000000

 

45.1

 

Mark- och grund­arbeten

 

45100000

   

45.11

Rivning av hus; mark­arbeten

Denna under­grupp omfattar:

– rivning och rasering av byggnader och andra anlägg­ningar

– röjning av bygg­platser

– mark­arbeten: schakt­ning, depo­nering, nivellering av bygg­platser, dikes­grävning, berg­rensning, spräng­ning etc.

– iordning­ställande av gruv­arbets­platser:

– av­täckning samt annat iordning­ställande av ägor och platser som inne­håller mineraler

Denna undergrupp omfattar även:

– dränering av bygg­platser

– dränering av jord­bruks- eller skogs­bruks­mark

45110000

   

45.12

Mark­under­sökning

Denna under­grupp omfattar:

–  prov­borrning och tagning av kärn­prov för byggande, för geo­fysiska, geolog­iska eller liknande ändamål

Denna undergrupp omfattar inte:

–  borrning av källor för produktion av råpetro­leum eller natur­gas, se 11.20

–  brunns­borr­ning, se 45.25

–  schakt­sänk­ning, se 45.25

–  spårning av olje- och naturgas­fält, utförande av geofysiska, geo­logiska och seismiska under­sök­ningar, se 74.20

45120000

 

45.2

 

Bygg- och anlägg­nings­arbeten

 

45200000

   

45.21

Uppförande av hus och andra bygg­nadsverk

Denna undergrupp omfattar:

–  byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

–  broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

–  rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

–  rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation

–  därmed förknippade arbeten

–  montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Denna undergrupp omfattar inte:

–  tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20

–  uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28

–  anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23

–  bygg-installationer, se 45.3

–  slutbehandling av byggnader, se 45.4

–  arkitekt-verksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20

–  projektledning för byggande, se 74.20

45210000

utom:

45213316

45220000

45231000

och

45232000

   

45.22

Tak­arbeten

Denna under­grupp omfattar:

–  byggande av tak

–  tak­täckning

–  impregn­ering

45261000

   

45.23

Anlägg­ning av vägar, flyg­fält och idrotts­anlägg­ningar

Denna under­grupp omfattar:

–  anlägg­ning av vägar, gator samt andra kör- och gång­vägar

–  anlägg­ning av jär­nvägar

–  anlägg­ning av start- och land­ning­sbanor på flyg­fält

–  anlägg­ning av stadion, sim­bassänger, idrotts­hallar, tennis­banor, golf­banor eller andra idrotts­an­lägg­ningar, exklusive uppförande av bygg­nader

–  målning av väg­markeringar och marker­ingar på park­erings­platser

Denna under­grupp omfattar inte:

–  för­bered­ande mark­arbeten, se 45.11

45212212 och DA03

45230000

utom:

45231000

45232000

och

45234115

   

45.24

Vatten­bygg­nad

Denna under­grupp omfattar:

–  anläggning av:

–  vatten­leder, hamn- och flod­arbet­en, små­båts­hamnar (marinor), slussar etc.

–  dammar, diken o.d.

–  mudd­ring

–  under­vattens­arbete

45240000

   

45.25

Andra bygg- och anlägg­nings­arbeten

Denna undergrupp omfattar:

–  bygg- eller anlägg­nings­verk­sam­het som är speciali­serad inom något för olika slags kon­struktio­ner gemen­samt område och fordrar specialis­t­kompetens eller special­utrust­ning:

–  grund­lägg­ning inklusive pålning

–  borrning och byggande av brun­nar, schakt­sänk­ning

–  uppförande av icke egen­tillver­kade stålelement

–  bockning av stål

–  murning och stenläggning

–  resning och ned­montering av byggnads­ställ­ningar och arbets­platt­formar, inklusive uthyr­ning av byggnads­ställ­ningar och arbets­platt­formar

–  upp­för­ande av skorst­enar och industri­ugnar

Denna under­grupp omfattar inte:

–  uthyrning av bygg­nads­ställ­­ningar utan resning och ned­monte­ring, se 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Bygg­installa­tioner

 

45300000

   

45.31

El­installatio­ner

Denna under­grupp omfattar: install­ation i bygg­nader och andra anlägg­ningar av:

–  el­kablar och el­armatur

–  tele­kommunik­ations­system

–  el­värme­system

–  antenner

–  brand­larm

–  tjuv­larm

–  hissar och rull­trappor

–  åsk­ledare etc.

45213316

45310000

utom:

45316000

   

45.32

Isolerings­arbeten

Denna under­grupp omfattar:

–  install­ation i byggnader och an­dra anlägg­ningar av värme-, ljud- eller vib­rations­isoler­ing

Denna under­grupp omfattar inte:

–  impregn­er­ing, se 45.22

45320000

   

45.33

VVS-arbeten

Denna under­grupp omfattar:

–  installation i byggnader och an­dra anlägg­ningar av:

–  vatten­system samt sanitets­utrust­ning

–  gas­armat­urer

–  värme-, venti­lations-, kyl- och luft­konditioner­ings­utrust­ning inklusive led­ningar

–  sprinkler­system

Denna under­grupp omfattar inte:

–  install­ation av elvärme­system, se 45.31

45330000

   

45.34

Andra bygg­install­ationer

Denna under­grupp omfattar:

–  install­ation av belys­nings- och signal­system till vägar, järn­vägar, flygfält och hamnar

–  installation i byggnader och andra anlägg­ningar av andra armaturer och anord­ningar

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Slut­behand­ling av bygg­nader

 

45400000

   

45.41

Puts-, fasad- och stucka­törsarbeten

Denna under­grupp omfattar:

– anbring­ande på bygg­nader och andra anlägg­ningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklu­sive närstående bas­material för­putsning

 
   

45.42

Byggnads-snickeriarbeten

Denna undergrupp omfattar:

–  installation av icke egentillver-kade dörrar, fönster, dörr- och fönster-karmar, kök med fast inredning, trappor, butiks-inredning o.d., av trä eller andra material

–  invändig slut-behandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

 

Denna under-grupp omfattar inte:

–  läggning av parkett och andra golv-beläggningar av trä, se 45.43

45420000

   

45.43

Golv- och vägg-beläggnings-arbeten

Denna under-grupp omfattar:

–  läggning, upp-sättning eller fastsättning i byggnader och andra anlägg-ningar av:

–  vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten

–  parkett och andra golv-beläggningar av trä

–  mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast

–  terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar

–  tapeter

 

45430000

   

45.44

Måleri- och glas-mästeri-arbeten

Denna undergrupp omfattar:

–  invändig och utvändig målning av byggnader

–  målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

–  installation av glas, speglar etc.

 

Denna under-grupp omfattar inte:

–  installation av fönster, se 45.42

 

45440000

   

45.45

Annan slut-behandling av byggnader

Denna undergrupp omfattar:

–  installation av privata simbassänger

–  rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

–  annan slutbehandling av byggnader

 

Denna undergrupp omfattar inte:

–  invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70

 

45212212 och DA04

45450000

 

  45.5

 

Uthyrning av bygg- och anläggnings- maskiner med förare

 

45500000

   

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggnings- maskiner med förare

Denna under-grupp omfattar inte:

– uthyrning av bygg- och anläggnings-maskiner samt -utrustning utan förare, se 71.32

45500000

Bilaga 2: Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster 

 
Beskrivning CPV-kod
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster

75200000-8 Samhällstjänster

75231200-6 Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar

75231240-8 Skyddstillsyn

79611000-0 Jobbsökningstjänster

79622000-0 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal

79624000-4 Förmedling av vårdpersonal

79625000-1 Förmedling av läkare

 

85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård

85100000-0 Hälsovårdstjänster 

85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster

85111000-0 Sjukhustjänster 

85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård 

85111200-2 Läkarvård på sjukhus 

85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård 

85111310-6 Provrörsbefruktning 

85111320-9 Förlossningsvård 

85111400-4 Sjukhusrehabilitering 

85111500-5 Mentalvård på sjukhus 

85111600-6 Ortopediska tjänster 

85111700-7 Syrgasbehandling 

85111800-8 Patologiska tjänster 

85111810-1 Blodanalys 

85111820-4 Bakteriologisk analys 

85111900-9 Sjukhusdialys 

85112000-7 Stödtjänster på sjukhus 

85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus 

85112200-9 Öppenvård 

85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster 

85121000-3 Läkarmottagnings-tjänster 

85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare

85121200-5 Medicinska specialisttjänster 

85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård

85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet 

85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård

85121231-1 Hjärtsjukvård 

85121232-8 Specialiserad lungsjukvård 

85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård

85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård

85121251-7 Gastroenterologisk vård 

85121252-4 Geriatrisk vård 

85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård 

85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer

85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård 

85121281-6 Ögonsjukvård 

85121282-3 Hudsjukvård 

85121283-0 Ortopedisk vård 

85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård 

85121291-9 Pediatrisk vård 

85121292-6 Urologisk vård 

85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster 

85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster

85131000-6 Tandläkarvård 

85131100-7 Tandreglering 

85131110-0 Tandregleringskirurgi 

85140000-2 Diverse hälsovård 

85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal 

85141100-0 Barnmorsketjänster 

85141200-1 Sjukskötersketjänster 

85141210-4 Vård i hemmet 

85141211-1 Dialys i hemmet 

85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor

85142000-6 Paramedicinska tjänster 

85142100-7 Sjukgymnasttjänster 

85142200-8 Homeopatiska tjänster 

85142300-9 Hygientjänster 

85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter

85143000-3 Ambulanstjänster 

85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet

85144100-1 Patientvård i hemmet 

85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier 

85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker 

85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker 

85146200-6 Tjänster utförda av organbanker 

85147000-1 Företagshälsovård 

85148000-8 Medicinsk analys 

85149000-5 Farmaceutiska tjänster 

85150000-5 Medicinsk bildbehandling 

85160000-8 Optikertjänster 

85170000-1 Akupunktur och kiropraktik 

85171000-8 Akupunktur

85172000-5 Kiropraktik 

85200000-1 Veterinärstjänster 

85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning

85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster 

85310000-5 Socialt arbete 

85311000-2 Social omsorg med inkvartering 

85311100-3 Äldreomsorg 

85311200-4 Social omsorg för handikappade 

85311300-5 Barn- och ungdomsomsorg 

85312000-9 Socialvård utan inkvartering 

85312100-0 Tjänster för dagcentrer 

85312110-3 Barnomsorg inom förskola 

85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar

85312200-1 Hemkörning av varor 

85312300-2 Vägledning och rådgivning 

85312310-5 Vägledning 

85312320-8 Rådgivning 

85312330-1 Familjeplanering 

85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 

85312500-4 Rehabiliteringstjänster 

85312510-7 Yrkesrehabilitering 

85320000-8 Socialvård 

85321000-5 Administration inom socialtjänsten 

85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram 

85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård

98133100-5 Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen

98133000-4 Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer

98200000-5 Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter

98500000-8 Privata hushåll med anställd personal

 

98513000-2 Arbetskrafttjänster för hushåll 

98513100-3 Bemanningstjänster för enskilda 

98513200-4 Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda 

98513300-5 Tillfällig personal för hushåll 

98513310-8 Hemhjälp

98514000-9 Hemtjänst

Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur

85321000-5 Administration inom socialtjänsten

85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram

75000000-6 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

75121000-0 Utbildningsadministration

75122000-7 Hälsovårdsförvaltning

 

75124000-1 Administration avseende rekreation, kultur och religion

 

79995000-5 Biblioteksadministration

79995100-6 Arkiveringstjänster 

79995200-7 Katalogisering

 

80000000-4 Undervisning och utbildning 

80100000-5 Grundskoleundervisning 

80110000-8 Förskoleundervisning 

80200000-6 Högstadie- och gymnasieundervisning

80210000-9 Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå 

80211000-6 Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå 

80212000-3 Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå 

80300000-7 Högre utbildning 

80310000-0 Undervisning i ungdomsskola 

80320000-3 Medicinsk utbildning 

80330000-6 Säkerhetsutbildning 

80340000-9 Speciella undervisningstjänster 

80400000-8 Vuxen- och annan undervisning 

80410000-1 Diverse skoltjänster 

80411000-8 Trafikskoletjänster 

80411100-9 Tjänster för körkortsprov 

80411200-0 Körlektioner 

80412000-5 Flygutbildning 

80413000-2 Seglarskoletjänster 

80414000-9 Dykskoletjänster 

80415000-6 Skidskoletjänster 

80420000-4 E-lärande 

80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå

80490000-5 Drift av undervisningsanstalt 

80500000-9 Utbildningstjänster 

80510000-2 Specialutbildning 

80511000-9 Personalutbildning 

80512000-6 Hunddressyr 

80513000-3 Ridskoletjänster 

80520000-5 Utbildningslokaler/system 

80521000-2 Utbildningsprogram 

80522000-9 Utbildningsseminarier 

80530000-8 Yrkesutbildning 

80531000-5 Industriell och teknisk yrkesutbildning

80531100-6 Industriell yrkesutbildning 

80531200-7 Teknisk yrkesutbildning 

80532000-2 Chefsutbildning 

80533000-9 Introduktion och utbildning av datoranvändare

80533100-0 Datautbildning 

80533200-1 Datakurser 

80540000-1 Miljöutbildning 

80550000-4 Säkerhetsövningar 

80560000-7 Övningar i sjukvård och första hjälpen

80561000-4 Vårdutbildning 

80562000-1 Första hjälpen-utbildning 

80570000-0 Personlighetsutvecklande utbildning

80580000-3 Tillhandahållande av språkkurser 

80590000-6 Handledning 

80600000-0 Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel 

80610000-3 Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning 

80620000-6 Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition 

80630000-9 Utbildning och simulering: militärfordon

80640000-2 Utbildning och simulering: örlogsfartyg

80650000-5 Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster 

80660000-8 Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk

 

92000000-1 Fritids-, kultur- och sporttjänster 

92100000-2 Film- och videotjänster 

92110000-5 Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster 

92111000-2 Film- och videoproduktion 

92111100-3 Produktion av instruktionsfilm och videoband

92111200-4 Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion 

92111210-7 Reklamfilmsproduktion 

92111220-0 Produktion av reklamvideor 

92111230-3 Produktion av propagandafilm 

92111240-6 Produktion av propagandavideor 

92111250-9 Produktion av informationsfilm 

92111260-2 Produktion av informationsvideor 

92111300-5 Produktion av underhållningsfilm och -videor

92111310-8 Produktion av underhållningsfilm 

92111320-1 Produktion av underhållningsvideor

92112000-9 Tjänster i samband med film- och videoproduktion 

92120000-8 Film- eller videodistribution 

92121000-5 Videodistribution 

92122000-2 Filmdistribution 

92130000-1 Filmvisning 

92140000-4 Videovisning 

92200000-3 Radio- och televisionstjänster 

92210000-6 Radiotjänster 

92211000-3 Radioproduktion 

92213000-7 Småskaliga radiosystem 

92214000-4 Radiostudio- eller radiosändningsutrustning

92215000-1 Tjänster avseende allmän mobilradio (GMRS)

92216000-8 Tjänster avseende familjeradio (FRS)

92217000-5 Tjänster avseende allmän mobilradio/familjeradio (GMRS/FRS) 

92220000-9 Televisionstjänster 

92221000-6 Tv-produktion 

92222000-3 Tjänster avseende intern-tv 

92224000-7 Digital-tv 

92225000-4 Interaktiv tv 

92225100-7 Film on demand-tv 

92226000-1 Tv-programmering

92230000-2 Radio- och kabeltelevisionstjänster 

92231000-9 Internationella bilaterala tjänster och internationella dedikerade, förhyrda linjer 

92232000-6 Kabel-tv 

92300000-4 Underhållningstjänster 

92310000-7 Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar 

92311000-4 Konstverk 

92312000-1 Artistiska tjänster 

92312100-2 Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar

92312110-5 Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter 

92312120-8 Underhållningstjänster utförda av sånggrupper

92312130-1 Underhållningstjänster utförda av musikkårer

92312140-4 Underhållningstjänster utförda av orkestrar

92312200-3 Tjänster tillhandahållna av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda artister 

92312210-6 Författartjänster 

92312211-3 Skrivbyråtjänster 

92312212-0 Tjänster i samband med framställning av manualer 

92312213-7 Teknisk textproduktion 

92312220-9 Kompositörstjänster 

92312230-2 Skulptörstjänster 

92312240-5 Tjänster uförda av underhållare 

92312250-8 Tjänster utförda av enskilda artister

92312251-5 DJ-tjänster 

92320000-0 Drift av konstinrättning 

92330000-3 Tjänster i samband med rekreationsområden

92331000-0 Tjänster på mässor och nöjesparker 

92331100-1 Tjänster på mässor 

92331200-2 Tjänster på nöjesparker 

92331210-5 Fritidsledning för barn 

92332000-7 Strandtjänster 

92340000-6 Dans- och nöjesunderhållning 

92341000-3 Cirkustjänster 

92342000-0 Dansundervisning 

92342100-1 Undervisning i sällskapsdans 

92342200-2 Undervisning i diskodans 

92350000-9 Spel- och vadhållningstjänster 

92351000-6 Speltjänster 

92351100-7 Lotteriverksamhet 

92351200-8 Kasinoverksamhet 

92352000-3 Vadhållningstjänster 

92352100-4 Totoverksamhet 

92352200-5 Bookmaker-tjänster 

92360000-2 Pyrotekniska tjänster 

92370000-5 Ljudteknikertjänster

92400000-5 Nyhetsbyråtjänster 

92500000-6 Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster 

92510000-9 Biblioteks- och arkiveringstjänster 

92511000-6 Bibliotekstjänster 

92512000-3 Arkivtjänster 

92512100-4 Arkivförstöring 

92520000-2 Musei- och tillhörande tjänster 

92521000-9 Museitjänster 

92521100-0 Utställningstjänster i museer 

92521200-1 Konservering av utställningsföremål och exemplar 

92521210-4 Konservering av utställningsföremål

92521220-7 Konservering av föremål 

92522000-6 Konservering av historiska platser och byggnader 

92522100-7 Konservering av historiska platser 

92522200-8 Konservering av historiska byggnader

92530000-5 Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat 

92531000-2 Tjänster i botaniska trädgårdar 

92532000-9 Tjänster i zoologiska trädgårdar 

92533000-6 Tjänster i naturreservat 

92534000-3 Tjänster för skydd av vilda djur och växter

92600000-7 Sporttjänster 

92610000-0 Drift av idrottsanläggningar 

92620000-3 Sportrelaterade tjänster 

92621000-0 PR-tjänster för sportevenemang 

92622000-7 Organisering av sportevenemang 

92700000-8 Internetkafétjänster

 

79950000-8 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser

79951000-5 Organisering av seminarier

79952000-2 Evenemang

79952100-3 Anordnande av kulturevenemang

79953000-9 Festivalarrangemang

79954000-6 Festarrangemang

79955000-3 Anordnande av modevisningar

79956000-0 Anordnande av mässor och utställningar

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9 Obligatorisk socialförsäkring

Bidragstjänster

75310000-2 Bidragstjänster

75311000-9 Sjukersättning

75312000-6 Föräldrapenning

75313000-3 Sjukpension

75313100-4 Sjukbidrag

75314000-0 Arbetslöshetsunderstöd

75320000-5 Pensionsförsäkring för statstjänstemän

75330000-8 Familjebidrag

75340000-1 Barnbidrag

Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster

98000000-3 Andra samhälleliga och personliga tjänster

98120000-0 Fackföreningstjänster

98132000-7 Tjänster utförda av politiska organisationer

98133110-8 Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer

98130000-3 Diverse medlemsorganisationstjänster

Tjänster i samband med religionsutövande

98131000-0 Tjänster i samband med religionsutövande

Hotell- och restaurangtjänster

55100000-1 Hotelltjänster

55110000-4 Hotellinkvartering

55120000-7 Mötes- och konferenstjänster på hotell

55130000-0 Andra hotelltjänster

55200000-2 Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell)

55210000-5 Vandrarhemstjänster

55220000-8 Campingplatstjänster

55221000-5 Campingtjänster för husvagnar

55240000-4 Semesteranläggningar och semesterhem

55241000-1 Semesteranläggningar

55242000-8 Tjänster i samband med semesterhem

55243000-5 Barnkolonier

55250000-7 Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar

55260000-0 Tjänster i samband med sovvagnar

55270000-3 Uthyrning av rum inklusive frukost

55300000-3 Restaurang- och serveringstjänster

55310000-6 Restaurangserveringstjänster

55311000-3 Serveringstjänster för särskild kundgrupp

55312000-0 Allmänna serveringstjänster

55320000-9 Måltidsservering

55321000-6 Matberedning

55322000-3 Tillagning av måltider

55330000-2 Kafeteriaverksamhet

55400000-4 Dryckesservering

55410000-7 Barskötsel

 

55521000-8 Catering för privata hushåll

55521100-9 Hemkörning av mat

55521200-0 Måltidsleveranser

55520000-1 Catering

55522000-5 Catering för transportföretag

55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner

 

55524000-9 Skolbespisning

55510000-8 Matsalstjänster

55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp

55512000-2 Drift av matsal

55523100-3 Servering av skolmåltider

Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 22 och 23 §§ denna lag

79100000-5 Juridiska tjänster

79110000-8 Juridisk rådgivning och representation 

79111000-5 Juridisk rådgivning

79112000-2 Juridisk representation

79112100-3 Partsrepresentation

79120000-1 Rådgivning avseende patent och upphovsrätt

79121000-8 Rådgivning avseende upphovsrätt

79121100-9 Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara

79130000-4 Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering

79131000-1 Dokumentationstjänster

79132000-8 Certifieringstjänster

79132100-9 Certifieringstjänster för elektroniska signaturer

79140000-7 Juridisk rådgivning och informationstjänster

75231100-5 Domstolsanknutna tjänster

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

75100000-7 Statsförvaltning

75110000-0 Allmänna offentliga tjänster

75111000-7 Verkställande och lagstiftande tjänster

75111100-8 Verkställande tjänster

75111200-9 Lagstiftande tjänster

75112000-4 Administration inom företagsverksamhet

75112100-5 Administration för utvecklingsprojekt

75120000-3 Administrativa byråtjänster

 

75123000-4 (Fastighetsförvaltning)

 

75125000-8 Administration avseende turism

75130000-6 Statliga stödtjänster

75131000-3 Statliga tjänster

Samhällstjänster

75200000-8 Samhällstjänster

75210000-1 Utrikespolitiska och andra tjänster

75211000-8 Utrikespolitiska tjänster

75211100-9 Diplomattjänster

75211110-2 Konsulattjänster

75211200-0 Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet

75211300-1 Tjänster för militärt bistånd till utlandet

75220000-4 Försvarstjänster

75221000-1 Militära försvarstjänster

75222000-8 Civilförsvarstjänster

75230000-7 Rättstjänster

75231000-4 Tjänster med avseende på rättsverksamhet

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 26 § denna lag

75231210-9 Tjänster i samband med frihetsberövande

75231220-2 Fångvaktar-tjänster

75231230-5 Fängelsetjänster

 

75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning

 

75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet

75241100-8 Polistjänster

75242000-4 Allmän lag och ordning

75242100-5 Tjänster för allmän ordning

75242110-8 Utmätning

75250000-3 Brandkårs- och räddningstjänster

75251000-0 Brandkårstjänster

75251100-1 Brandsläckning

75251110-4 Brandskyddstjänster

75251120-7 Bekämpning av skogsbränder

75252000-7 Räddningstjänster

 

79430000-7 Krishantering

98113100-9 Nukleära säkerhetstjänster

Undersöknings- och säkerhetstjänster

79700000-1 Undersöknings- och säkerhetstjänster

79710000-4 Säkerhetstjänster

79711000-1 Larmövervaknings-tjänster

79713000-5 Vakttjänster

79714000-2 Övervakningstjänster

79714100-3 Eftersökning

79714110-6 Uppspårning av försvunna

79715000-9 Patrullering

79716000-6 Utfärdande av ID-kort

79720000-7 Utredning

79721000-4 Detektivtjänster

79722000-1 Grafologi

79723000-8 Avfallsanalys

Internationella tjänster

98900000-2 Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ

 

98910000-5 Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ

Posttjänster

64000000-6 Post- och telekommunikations-tjänster

64100000-7 Post- och budtjänster

64110000-0 Postgång

64111000-7 Posttjänster för tidningar och tidskrifter

64112000-4 Posttjänster för brev

64113000-1 Posttjänster för paket

64114000-8 Postkassörstjänster

64115000-5 Förhyrning av postbox

64116000-2 Poste restantetjänster

64122000-7 Internpost

Diverse tjänster

50116510-9 Regummering av däck

71550000-8 Smedtjänster