Start

Allt fler inköpare och upphandlare 2022

Publicerad 30 maj 2024
  • Annan statistik

Drygt 4 000 offentligt anställda hade yrkestiteln inköpare eller upphandlare 2022. Den typiska inköparen eller upphandlaren är en kvinna i åldern 35–44 år med en eftergymnasial utbildning. Den vanligaste inriktningen på utbildning var samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration.

Drygt 4 000 personer är anställda som upphandlare eller inköpare

Totalt 4 032 anställda inom offentlig sektor hade yrkestiteln inköpare eller upphandlare 2022. I gruppen ingår många olika yrkestitlar som på olika sätt arbetar med inköp. Antalet inköpare och upphandlare har ökat sedan 2014.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor. 

Tänk på

Statistiken baseras på uppgifter från SCB:s yrkesregister. Statistiken avseende referensår 2022 är baserad på befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) i stället för som tidigare år på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Jämförelse av statistik för 2022 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet.

Uppgifterna ger en indikation på hur många offentligt anställda som arbetar heltid med inköp och upphandling i Sverige och hur utvecklingen ser ut över tid. Statistiken ger dock inte en fullständig bild av antalet. Många som arbetar med inköp och upphandling har en titel som inte omfattas av de yrken som ingår i yrkestiteln inköpare eller upphandlare.

Det kan exempelvis vara jurister eller olika verksamhets­specialister som medverkar i inköps- och upphandlingsprocessen med beställarkompetens. Dessutom använder upphandlande organisationer ofta konsulter för att genomföra upphandlingar.

Detta betyder att antalet som i praktiken arbetar med inköp och upphandling inom offentlig sektor är större än de uppgifter som redovisas här.

Yrkestiteln inköpare och upphandlare

I yrkestiteln inköpare och upphandlare ingår yrkena avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare.

Läs mer om yrkesregistret hos Statistiska centralbyrån.

Antalet inköpare och upphandlare i kommunsektorn ökar

Totalt 1 691 personer med yrkestiteln inköpare eller upphandlare var anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag 2022. Inom kommuner och regioner är motsvarande siffra 1 388 respektive 624. Resterande 329 personer hade sin anställning i regionalt eller kommunalt ägda organisationer.

Antal inköpare och upphandlare efter sektor, 2014–2022

Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Statliga myndigheter 864 863 909 927 1 025 1 089 1 200 1 220 1 314
Statligt ägda organisationer 472 426 377 391 369 367 407 417 377
Kommuner 773 836 888 995 1 039 1 120 1 200 1 269 1 388
Regioner 622 649 647 654 542 556 576 571 624
Regionalt eller kommunalt ägda organisationer 230 274 266 294 358 346 359 367 329
Övriga 2 5 2 1 1 1 0 0 0
Totalt 2 963 3 053 3 089 3 262 3 334 3 479 3 742 3 844 4 032

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor. Uppgifter för regionalt och kommunalt ägda organisationer särredovisas inte eftersom antalet inköpare och upphandlare i regionalt ägda organisationer är litet. 

62 procent av alla inköpare och upphandlare är kvinnor

Det finns 4 032 yrkesverksamma inköpare och upphandlare i offentlig sektor, varav 62 procent är kvinnor och 38 procent är män. Kvinnor utgör en allt större andel av yrkesverksamma inköpare och upphandlare. Andelen kvinnor har ökat från 52 till 62 procent mellan 2014 och 2022.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor. 

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor.

Inköpare och upphandlare finns i alla åldersgrupper

Inköpare och upphandlare finns inom alla yrkesverksamma åldersklasser. Vanligast är åldersgruppen 35–44 år där 29 procent av yrkesgruppen ingår. 24 procent tillhör åldersklassen 55–64 år. Under 1 procent av yrkesgruppen är 24 år eller yngre.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor. 

De flesta inköpare och upphandlare har eftergymnasial utbildning

De flesta yrkesverksamma inköpare och upphandlare, 79 procent, har eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat sedan 2016. Endast 20 procent har idag gymnasial utbildning som högsta utbildning. Det rör sig om främst personer i åldersklassen 45–64 år. I de lägre åldersklasserna har de flesta inköpare eller upphandlare eftergymnasial utbildning.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor. 

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor.

Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration vanligaste utbildningen

Den vanligaste utbildningsinriktningen för inköpare och upphandlare, 58 procent, är samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följer utbildning inom teknik och tillverkning med 15 procent.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor.