Start

Allt fler inköpare och upphandlare

Publicerad 16 juni 2022
  • Annan statistik

Drygt 3 700 offentligt anställda hade yrkestiteln inköpare eller upphandlare 2020. Den genomsnittliga inköparen eller upphandlaren är kvinna i åldern 45–54 år och har en eftergymnasial utbildning. Den vanligaste inriktningen på utbildning var samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration.

Antalet inköpare och upphandlare har ökat med 26 procent sedan 2014

Totalt 3 742 anställda inom offentlig sektor hade yrkestiteln inköpare eller upphandlare 2020. I gruppen som har yrkestiteln inköpare och upphandlare ingår yrkena avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare. Antalet inköpare och upphandlare inom offentlig sektor har ökat med 26 procent mellan 2014 och 2020.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare anställda i offentlig sektor.

Uppgifterna ger en indikation på hur många som arbetar heltid med inköp och upphandling i Sverige och hur utvecklingen ser ut över tid. Antalet ger dock inte en fullständig bild av antalet offentligt anställda som arbetar med inköp och upphandling. Många som arbetar med inköp och upphandling har en titel som inte omfattas av de yrken som ingår i yrkestiteln inköpare eller upphandlare. Det kan exempelvis vara jurister eller olika verksamhets­specialister som medverkar i inköps- och upphandlingsprocessen med beställarkompetens. Dessutom använder upphandlande organisationer ofta konsulter för att genomföra upphandling. Detta betyder att antalet som i praktiken arbetar med inköp och upphandling inom offentlig sektor är större än de uppgifter som redovisas här.

Yrkestiteln inköpare och upphandlare

I yrkestiteln inköpare och upphandlare ingår yrkena avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare.

Läs mer om yrkesregistret på SCB:s webbplats

Antalet inköpare och upphandlare i kommunsektorn ökar

Totalt 1 607 personer (43 procent) med yrkestiteln inköpare eller upphandlare var anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag. Inom kommuner och kommunalt ägda företag hade 1 527 (41 procent) sin anställning. Resterande 608 personer (16 procent) hade sin anställning i regioner eller regionägda bolag. Antalet anställda inom kommunsektorn har ökat varje år sedan 2014.

Antal inköpare eller upphandlare efter sektor, 2014-2020
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stat 1 336 1 289 1 286 1 318 1 394 1 456 1607
Statliga myndigheter 864 863 909 927 1 025 1 089 1 200
Statligt ägda organisationer 472 426 377 391 396 367 407
Kommun 975 1 082 1 126 1 255 1 358 1 428 1 527
Kommuner 773 836 888 995 1 039 1 120 1 200
Kommunalt ägda organisationer 202 246 238 260 319 308 327
Region 650 677 675 688 581 594 608
Regioner  622 649 647 654 542 556 576
Regionalt ägda organisationer 28 28 28 34 39 38 32
Övriga 2 5 2 1 1 1 0
 Totalt 2 963 3 053 3 089 3 262 3 334 3 479 3 472

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

Sex av tio inköpare och upphandlare är kvinnor

Det finns 3 742 yrkesverksamma inköpare och upphandlare i offentlig sektor, varav 61 procent är kvinnor och 39 procent är män. Kvinnor utgör en allt större andel av yrkesverksamma inköpare och upphandlare. Andelen kvinnor har ökat från 55 till 61 procent mellan 2016 och 2020.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor

Inköpare och upphandlare verksamma inom alla åldersklasser  

Inköpare och upphandlare är verksamma inom alla åldersklasser. De flesta som arbetar som inköpare och upphandlare, 57 procent, är dock i åldern 35-54 år. Drygt 25 procent tillhör åldersklassen 55-64 år och väntas gå i pension under de kommande åren.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor

De flesta inköpare och upphandlare har eftergymnasial utbildning

De flesta som är yrkesverksamma som inköpare och upphandlare, 76 procent, har eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar. Endast 22 procent har idag gymnasial utbildning som högsta utbildning. Det rör sig om främst personer i åldersklassen 45-64 år. I de lägre åldersklasserna har nio av tio inköpare eller upphandlare eftergymnasial utbildning.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor

Antal inköpare och upphandlare efter utbildningsnivå, 2020
Åldersklass Eftergymnasial Grundskola Gymnasial Uppgift saknas Totalt
16-24 år 16 0 2 0 18
25-34 år 700 3 57 1 761
35-44 år 908 14 116 1 1 039
45-54 år 762 13 307 0 1 082
55-64 år 476 30 336 0 842
Totalt 2 862 60 818 2 3 742

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

Den vanligaste utbildningsinriktningen för inköpare och upphandlare, 57 procent, är samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följer en utbildning inom teknik och tillverkning med 17 procent.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.