Start

Antalet inköpare och upphandlare ökar

Drygt 3 800 offentligt anställda hade yrkestiteln inköpare eller upphandlare 2021. Den typiska inköparen eller upphandlaren är en kvinna i åldern 45–54 år med en eftergymnasial utbildning. Den vanligaste inriktningen på utbildning är samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration.

Drygt 3 800 personer är anställda som upphandlare eller inköpare

Totalt 3 844 anställda inom offentlig sektor hade 2021 yrkestiteln inköpare eller upphandlare. I gruppen inköpare och upphandlare ingår yrkena avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare. Antalet inköpare och upphandlare inom offentlig sektor har ökat med 30 procent mellan 2014 och 2021.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare anställda i offentlig sektor.

Uppgifterna ger en indikation på hur många som arbetar heltid med inköp och upphandling i Sverige och hur utvecklingen ser ut över tid. Antalet ger dock inte en fullständig bild av antalet offentligt anställda som arbetar med inköp och upphandling. Många som arbetar med inköp och upphandling har en titel som inte omfattas av de yrken som ingår i yrkestiteln inköpare eller upphandlare. Det kan exempelvis vara jurister eller olika verksamhets­specialister som medverkar i inköps- och upphandlingsprocessen med beställarkompetens. Dessutom använder upphandlande organisationer ofta konsulter för att genomföra upphandling. Detta betyder att antalet som i praktiken arbetar med inköp och upphandling inom offentlig sektor är större än de uppgifter som redovisas här.

Yrkestiteln inköpare och upphandlare

I yrkestiteln inköpare och upphandlare ingår yrkena avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare.

Läs mer om yrkesregistret hos Statistiska centralbyrån https://www.scb.se/

Antalet inköpare och upphandlare i kommunsektorn ökar

Totalt 1 637 personer (43 procent) med yrkestiteln inköpare eller upphandlare var 2021 anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag. Inom kommuner och kommunalt ägda företag var motsvarande siffra 1 603 eller 40 procent. Resterande 608 personer (16 procent) hade sin anställning i regioner eller regionägda bolag. Antalet anställda inom kommunsektorn har ökat varje år sedan 2014.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stat 1 336 1 289 1 286 1 318 1 394 1 456 1 607 1637
Statliga myndigheter 864 863 909 927 1 025 1 089 1 200 1 220
statligt ägda organisationer 472 426 377 391 369 367 407 417
Kommun 975 1 082 1 126 1 255 1 358 1 428 1 527 1 603
Kommuner 773 836 888 995 1 039 1 120 1 200 1 269
Kommunalt ägda organisationer 202 246 238 260 319 308 327 334
Region 650 677 675 688 581 594 608 604
Regioner 622 649 647 654 542 556 576 571
Regionalt ägda organisationer 28 28 28 34 39 38 32 33
Övriga 2 5 2 1 1 1 0 0
Totalt 2 963 3 053 3 089 3 262 3 334 3 479 3 742 3 844

61 procent av alla inköpare och upphandlare är kvinnor

Det finns 3 844 yrkesverksamma inköpare och upphandlare i offentlig sektor, varav 61 procent är kvinnor och 39 procent är män. Kvinnor utgör en allt större andel av yrkesverksamma inköpare och upphandlare. Andelen kvinnor har ökat från 52 till 61 procent mellan 2014 och 2021. Det absoluta antalet män har ökat lite och andelsökningen av kvinnor drivs av att antalet kvinnor har ökat. Nettoökningen av inköpare och upphandlare består således nästan helt av kvinnor.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

Inköpare och upphandlare verksamma inom alla åldersgrupper

Inköpare och upphandlare finns inom alla vanligtvis yrkesverksamma åldersklasser. Den vanligaste åldersgruppen är 45–54 år. 23 procent tillhör åldersklassen 55–64 år och väntas gå i pension under de kommande åren. Under 1 procent av yrkesgruppen är 24 år eller yngre.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

De flesta inköpare och upphandlare har eftergymnasial utbildning

De flesta som är yrkesverksamma som inköpare och upphandlare, 77 procent, har eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat sedan 2016. Endast 21 procent har idag gymnasial utbildning som högsta utbildning. Det rör sig om främst personer i åldersklassen 45–64 år. I de lägre åldersklasserna har mer än nio av tio inköpare eller upphandlare eftergymnasial utbildning. Den allra yngsta åldersgruppen 16–24 är liten (21 personer) varför tolkning av tendenser i den gruppen bör göras försiktigt.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.

Många samhällsvetare och jurister arbetar med inköp och upphandling

Den vanligaste utbildningsinriktningen för inköpare och upphandlare, 58 procent, är samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följer en utbildning inom teknik och tillverkning med 16 procent.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifter avser anställda 16–64 år med yrkestiteln inköpare och upphandlare i offentlig sektor.