Start

Andelen överprövningar minskar 2022

Publicerad 28 november 2023
  • Rättsfallsstatistik

Av de 17 203 upphandlingar som annonserades 2022 överprövades 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med 2021. Direktivstyrda upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Antalet överprövade upphandlingar minskar

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar, av dem överprövades 911. Det motsvarar 5,3 procent av alla annonserade upphandlingar 2022 och är en minskning jämfört med året före då andelen var 6,4 procent. Även antalet upphandlingar som annonserades minskade. Att en upphandling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts.

Möjligheten till överprövning av upphandlingar är viktig för rättssäkerheten vid offentlig upphandling. Samtidigt kan en överprövning innebära förseningar och osäkerhet för både upphandlande organisationer och leverantörer.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023 Not: Tidsserien för 2016–2020 revideras inte längre. Detta bedöms främst påverka 2020 års uppgifter där antalet upphandlingar som överprövas troligen är högre än vad som framgår av statistiken.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Statistiken baseras på domar och beslut om överprövning registrerade och fastställda innan den 1 oktober 2023. Domstolarnas handläggning av ärenden om överprövning kan ta tid och det förekommer att överprövningar inte leder till avgörande förrän flera månader efter att en upphandling har överprövats. Detta betyder att antalet överprövningar vanligen ökar något när statistiken revideras i samband med nästa publicering.

Antal överprövade upphandlingar, 2012–2022

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal upphandlingar 19 986 19 838 18 435 18 438 18 521 18 569 18 495 18 395 17 938 18 426 17 203
Antal överprövade upphandlingar 1 597 1 601 1 496 1 453 1 448 1 324 1 257 1 284 1 356 1 178 911
Andel överprövade upphandlingar 8,0 % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % 7,1 % 6,8 % 7,0 % 7,6 % 6,4 % 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023. Not: Tidsserien för 2016–2020 revideras inte längre. Detta bedöms främst påverka 2020 års uppgifter där antalet upphandlingar som överprövas troligen är högre än vad som framgår av statistiken.

Vanligare att LOU-upphandlingar överprövas

Det är vanligast att tillämpa LOU-direktivet vid upphandling. Det innebär att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU). De flesta upphandlingar som överprövades 2022 var LOU-upphandlingar. Andelen överprövningar var dock högst när LUK-direktivet eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpades.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter rättslig grund, 2022

Rättslig grund Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Direktiv 2009/81/EG 132 7 5,3 %
Direktiv 2014/23/EU 173 16 9,2 %
Direktiv 2014/24/EU 15 063 825 5,5 %
Direktiv 2014/25/EU 1 834 63 3,4 %
Totalt 17 203 911 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023. Not: EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2022.  

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Vanligare att direktivstyrda upphandlingar överprövas

Direktivstyrda upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda (7,0 procent respektive 3,1 procent). Vid upphandlingar genom öppet förfarande, som var vanligast vid direktivstyrda upphandlingar, var andelen överprövningar 7 procent.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter förfarande, 2022

Förfarande Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Direktivstyrd 9 040 633 7,0 %
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 452 40 8,8 %
Konkurrenspräglad dialog 5   0,0 %
Selektivt förfarande 275 9 3,3 %
Öppet förfarande 8 308 584 7,0 %
Inte direktivstyrd 7 651 240 3,1 %
Annat förfarande 5 923 182 3,1 %
Förenklat förfarande 1 688 58 3,4 %
Urvalsförfarande 40   0,0 %
Uppgift saknas 511 38 7,4 %
Totalt 17 203 911 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Det är enbart annonspliktiga upphandlingar som inkluderas i statistiken. Direktupphandlingar ingår inte oavsett om de annonseras eller efterannonseras. Detta innebär att eventuella direktupphandlingar som har överprövats inte ingår i statistiken.

Vanligare att ramavtalsupphandlingar överprövas

Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod.  Det är vanligare att ramavtalsupphandlingar överprövas (7,5 procent) jämfört med upphandlingar som avser kontrakt (4,3 procent).

Antal och andel överprövade upphandlingar efter avtalsform, 2022
Avtalsform Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Kontrakt 11 729 502 4,3 %
Ramavtal 5 473 409 7,5 %
Totalt 17 203 911 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Vanligare att tjänsteupphandlingar överprövas

Tjänster är det vanligast upphandlingsslaget och det är bland dem som flest upphandlingar överprövas. Varor och byggentreprenader utgör ungefär lika stora andelar av upphandlingarna och överprövas i nästan samma omfattning, 5,1 respektive 4,6 procent.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter upphandlingsslag, 2022
Upphandlingsslag Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Byggentreprenader 4 378 202 4,6 %
Tjänster 7 546 453 6,0 %
Varor 4 477 228 5,1 %
Uppgift saknas 801 28 3,5 %
Totalt 17 203 911 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Andelen upphandlingar som blir föremål för överprövning varierar mellan olika branscher och marknadssegment. År 2022 var överprövningar vanligast inom CPV 18 Kläder, skor, väskor och tillbehör (12,6 procent). Sett till antalet överprövades flest upphandlingar inom CPV 45 Anläggningsarbete.

CPV-huvudgrupper med högst andel överprövade upphandlingar, 2022
CPV-huvudgrupp Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
18000000 Kläder, skor, väskor och tillbehör 179 20 12,6 %
60000000 Transporter (utom avfallstransport) 316 35 12,5 %
55000000 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 164 17 11,6 %
76000000 Tjänster för olje- och gasindustrin 10 1 11,1 %
35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning 105 10 10,5 %
63000000 Kringtjänster för transporter: resebyråtjänster 105 10 10,5 %
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård 423 38 9,9 % 
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara 197 15 8,2 % 
50000000 Reparation och underhåll 578 42 7,8 % 
22000000 Trycksaker och tillhörande produkter 56 4 7,7 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest överprövningar rör kommunala upphandlingar

Sett till antal är det kommuner och kommunalt ägda organisationer som har flest överprövade upphandlingar. Kommuner stod för 67 procent av alla upphandlingar som överprövades 2022. Kommuner annonserar också flest upphandlingar. Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas. Av regionernas upphandlingar 2022 överprövades 7,6 procent. För statliga myndigheter var andelen 4,6 procent och för kommuner 5,1 procent.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter sektor, 2022

Sektor Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Stat 3 173 146 4,6 %
Statlig myndighet 2 635 136 5,2 %
Statligt ägd organisation 538 10 1,9 %
Region 1 941 148 7,6 %
Region 1 768 136 7,7 %
Regionalt ägd organisation 173 12 6,9 %
Kommun 11 837 608 5,1 %
Kommun 7 733 423 5,5 %
Kommunalt ägd organisation 4 104 185 4,5 %
Annat 251 9 3,6 %
Totalt 17 203 911 5,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

År 2022 annonserade 1 135 upphandlande organisationer upphandlingar. Totalt 343 upphandlande organisationer fick minst 1 av sina upphandlingar överprövade. Av dessa var det 51 procent som endast fick 1 upphandling överprövad. För 10 upphandlande organisationer överprövades över 10 upphandlingar. De flesta av dessa upphandlande organisationer annonserade dock ett stort antal upphandlingar under 2022.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Flera av de upphandlande organisationer som hade ett högre antal överprövade upphandlingar 2022 annonserade ett stort antal upphandlingar. Trafikverket annonserade till exempel 622 upphandlingar 2022, varav 28 överprövades. Detta innebär att en relativt låg andel (4,5 procent) av Trafikverkets annonserade upphandlingar överprövades.

Det finns upphandlande organisationer som annonserade relativt många upphandlingar och som dessutom hade en högre andel överprövningar än genomsnittet. För exempelvis Region Värmland uppgick andelen överprövade upphandlingar till 15,2 procent. Störst andel överprövade annonserade upphandlingar återfanns bland några av de upphandlande organisationer som annonserat ett fåtal upphandlingar och fått alla eller en stor del av dessa överprövade.

Upphandlande organisationer med högst antal överprövade upphandlingar, 2022

Upphandlande organisation Antal upphandlingar Varav överprövad Andel överprövad
Stockholms kommun 360 35 9,7%
Trafikverket 622 28 4,5 %
Västra Götalandsregionen 254 24 9,4 %
Göteborgs kommun 344 21 6,1 %
Uppsala kommun 124 14 11,3 %
Region Skåne 183 12 6,6 %
Region Stockholm 167 12 7,2 %
Region Uppsala 120 12 10,0 %
Region Värmland 79 12 15,2 %
Motala kommun 81 11 13,6 %
Telge inköp AB 163 9 5,5 %
Polismyndigheten 93 9 9,7 %
Malmö kommun 111 8 7,2 %
Varbergs kommun 82 8 9,8 %
Region Kronoberg 76 8 10,5 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Statistik om överprövningsärende

Upphandlingsmyndighetens tillhandahåller även statistik om överprövningsärenden. Här finns statistik om inkomna och avgjorda överprövningsmål och om handläggningstider i domstol.

Rättsfallsstatistik