Start

Handläggningstiden för upphandlingsmål minskar 2023

Publicerad 15 april 2024
  • Rättsfallsstatistik

Genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätterna uppgick till 1,8 månader 2023. Det är en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med året innan. I kammarrätterna minskade handläggningstiden med 1,4 månader och uppgick till 5,3 månader.

Handläggningstiden i förvaltningsrätterna är i genomsnitt 1,8 månader

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla upphandlingsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna (första instansen) under 2023 var 1,8 månader, vilket var en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med året innan.

De mål som sakprövats av förvaltningsrätterna under 2023 hade en genomsnittlig handläggningstid på cirka 2,8 månader, vilket kan jämföras med handläggningstiden på ungefär 0,6 månader för de mål som inte sakprövats. Att någon prövning i sak inte har gjorts kan till exempel bero på att målet avvisats eller avskrivits.

Sakprövning

När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten slutligt avgjort målet utan att ha tagit ställning i den fråga som den som ansökte om överprövning ville ha prövad. Det kan till exempel bero på att ansökan kom in för sent, att ansökan återkallades, att den sökande saknade talerätt, att ändamålet med talan har förfallit på grund av att den upphandlande organisationen har avbrutit upphandlingen, att målet lämnades över till en annan förvaltningsrätt eller att det annars saknades förutsättningar att pröva målet på grund av begränsningsregler.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Med handläggningstid avses tiden från att ett mål inkommit till en förvaltningsrätt tills det avgjorts i samma förvaltningsrätt.

I praktiken varierar handläggningstiden avsevärt. Många mål har kortare eller längre handläggningstider än den genomsnittliga. Median-handläggningstiden för de ärenden som sakprövades var 2,3 månader, vilket innebär att hälften av ärendena hade en handläggningstid som var längre än 2,3 månader. 75-percentilen var cirka 2,8 månader, vilket innebär att handläggningstiden för 75 procent av de sakprövade ärendena låg under 2,8 månader och de övriga 25 procent hade således en handläggningstid som överstiger 2,8 månader.

Det bör också noteras att under 2022 genomfördes lagstiftningsförändringar vad gäller handläggningen av överprövningsmål i allmänna förvaltningsdomstolar, bland annat genom att det infördes ett krav på skyndsam handläggning i alla upphandlingslagar. Effekten av reformen avspeglas i statistiken om handläggningstider under 2023.

Handläggningstid

Handläggningstid visar tiden från att ett mål om överprövning inkommer till en domstol tills att domstolen har fattat ett slutligt beslut eller meddelat dom i ärendet.

Handläggningstiden i kammarrätterna i genomsnitt 5,3 månader

Under 2023 var den genomsnittliga handläggningstiden för de upphandlingsmål som avgjordes i kammarrätterna 5,3 månader, vilket var en minskning med 1,4 månader jämfört med 2022.

I kammarrätterna är skillnaden i handläggningstid mellan mål som sakprövats och de som inte sakprövats mycket mindre än i förvaltningsrätterna. För de mål som sakprövats var handläggningstiden i genomsnitt 5,2 månader, medan handläggningstiden för ej sakprövade mål var cirka 5,3 månader – således en skillnad på 0,1 månader. Notera i sammanhanget att det i kammarrätt finns krav på prövningstillstånd.

Tänk på

En viktig skillnad gentemot förvaltningsrätten är att kammarrätten först ska avgöra frågan om prövningstillstånd (PT). Beslut om ej PT utfärdas i samband med ett avslag. Skriftväxling och därefter dom följer enbart när det beslutats om ett PT.

Även i kammarrätterna varierar handläggningstiderna. Median-handläggningstiden för de mål som sakprövades var 4,3 månader under 2023, och 75-percentilen 5,2 månader.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Med handläggningstid avses tiden från att ett mål inkommit till en kammarrätt tills det avgjorts i samma kammarrätt.

Handläggningstiden i HFD är längre än i förvaltnings- och kammarrätterna

I Högsta förvaltningsdomstolen var den genomsnittliga handläggningstiden för de upphandlingsmål som under 2023 avgjordes 9,2 månader, vilket innebar en minskning med cirka 1,8 månader jämfört med 2022.

Skillnaden i handläggningstid mellan mål som sakprövas och mål som inte sakprövas är högre i HFD än i de lägre instanserna. De mål som sakprövades hade en genomsnittlig handläggningstid på 22,7 månader under 2023, vilket kan jämföras med 9,1 månader för de mål som inte sakprövades.

Median-handläggningstiden för mål som sakprövats i HFD var ungefär 22,8 månader under 2023, och 75-percentilen var detsamma. Detta beror på att det under 2023 bara var ett enda mål som sakprövades i HFD.

Tänk på

Högsta förvaltningsdomstolen ställer ibland tolkningsfrågor till EU-domstolen och det medför att handläggningstiden för vissa mål ökar markant.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Med handläggningstid avses tiden från att ett mål inkommit till HFD tills HFD fattat slutligt beslut eller dom i målet. Under 2023 ändrade HDF kammarrättens avgörande i endast ett mål.