Start

Handläggningstiden för upphandlingsmål minskar 2022

Publicerad 19 april 2023
  • Rättsfallsstatistik

Den genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätter uppgick till 2,5 månader 2022. Det är en minskning med drygt 0,3 månader jämfört med 2021. I kammarrätterna ökade handläggningstiden och uppgick till 6,7 månader.

Handläggningstiden i förvaltningsrätterna är i genomsnitt 2,5 månader

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla upphandlingsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2022 var 2,5 månader, vilket var en minskning med drygt 0,3 månader jämfört med året innan. Det finns dock en avsevärd skillnad mellan mål som sakprövats av domstol jämfört med mål som inte sakprövats. De mål som sakprövats av förvaltningsrätt under 2022 hade en genomsnittlig handläggningstid på cirka 4,2 månader, vilket kan jämföras med handläggningstiden på ungefär 1 månad för de mål som inte sakprövats.

Att någon prövning i sak inte har gjorts kan till exempel bero på att målet avvisats eller avskrivits.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

I praktiken varierar handläggningstiden avsevärt. Många mål har kortare eller längre handläggningstider än den genomsnittliga. Median-handläggningstiden för de ärenden som sakprövades var 3,6 månader, vilket innebär att hälften av ärendena hade en handläggningstid som var längre än 3,6 månader. 75-percentilen var cirka 4,2 månader, vilket innebär att handläggningstiden för 75 procent av de sakprövade ärendena låg under 4,2 månader och de övriga 25 procent hade således en handläggningstid som överstiger 4,2 månader.

Det bör också noteras att under sommaren 2022 genomfördes lagstiftningsförändringar vad gäller handläggningen av överprövningsmål i allmänna förvaltningsdomstolar, bland annat genom att det infördes ett krav på skyndsam handläggning i alla upphandlingslagar (se till exempel 20 kap. 5 a § LOU). Det bör därför rimligen avspeglas i statistiken om handläggningstider.

Handläggningstid

Handläggningstid visar tiden från att ett mål om överprövning inkommer till en domstol tills att domstolen har fattat ett slutligt beslut eller meddelat dom i ärendet.

Handläggningstiden i kammarrätt i genomsnitt 6,7 månader

Under 2022 var den genomsnittliga handläggningstiden för de upphandlingsmål som avgjordes i kammarrätt 6,7 månader, vilket var en ökning med drygt 0,2 månader jämfört med 2021.

I kammarrätterna är skillnaden i handläggningstid mellan mål som sakprövats och de som inte sakprövats större än i förvaltningsrätterna. För de mål som sakprövats var handläggningstiden i genomsnitt 9 månader, medan handläggningstiden för ej sakprövade mål var cirka 6,6 månader – således en skillnad på drygt 2,5 månader. Det kan bland annat förklaras av att det i kammarrätt finns krav på prövningstillstånd.

Tänk på

En viktig skillnad gentemot förvaltningsrätten är att kammarrätten först ska avgöra frågan om prövningstillstånd (PT). Beslut om ej PT utfärdas i samband med ett avslag. Skriftväxling och därefter dom följer enbart när det beslutats om ett PT.

Även i kammarrätterna varierar handläggningstiderna. Medianhandläggningstiden för de mål som sakprövades var 8,8 månader under 2022, och 75-percentilen 9 månader.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

Handläggningstiden i HFD är längre än i förvaltnings- och kammarrätt

I Högsta förvaltningsdomstolen var den genomsnittliga handläggningstiden för de upphandlingsmål som under 2022 avgjordes 11 månader, vilket innebar en ökning med cirka 1,4 månader jämfört med 2021.

Skillnaden i handläggningstid mellan mål som sakprövas och mål som inte sakprövas är högre i HFD än i kammarrätt och förvaltningsrätt. De mål som sakprövades hade en genomsnittlig handläggningstid på nära 28 månader under 2022, vilket kan jämföras med 10,4 månader för de mål som inte sakprövades.

Medianhandläggningstiden för mål som sakprövats i HFD var 25,3 månader under 2022, och 75-percentilen drygt 28 månader.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023

Tänk på

Högsta förvaltningsdomstolen ställer ibland tolkningsfrågor till EU-domstolen och det medför att handläggningstiden för vissa mål ökar markant.