Start

Stora brister i efterannonseringen av upphandling

Publicerad 16 juni 2022

Av de totalt 18 421 upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021 har cirka 60 procent efterannonserats. Enligt upphandlingsregelverket ska upphandlingar både över och under tröskelvärdena efterannonseras. Att nära 40 procent av upphandlingarna ännu inte har efterannonserats indikerar att det finns betydande brister i efterlevnaden av regelverket.

Nära 40 procent av alla upphandlingar annonserade 2021 har inte efterannonserats

Totalt 18 421 upphandlingar annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021. Det var nära 1 200 upphandlande organisationer som annonserade en upphandling under året. Den 1 maj 2022 hade 11 407 av 2021-års upphandlingar efterannonserats. Det innebär att 7 014 upphandlingar, eller nära 40 procent av alla upphandlingar som annonserade under 2021, ännu inte har efterannonserats. Analysen omfattar enbart annonspliktiga upphandlingar. Eventuella direktupphandlingar som har annonserats eller efterannonserats i en registrerad annonsdatabas ingår inte i analysen.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Vi har inga uppgifter om orsaken till att en efterannons inte publicerats i en registrerad annonsdatabas. Det är troligt att en del upphandlingar annonserade 2021 fortfarande pågår och därför ännu inte har tilldelats och efterannonserats av den upphandlande organisationen. Det är även möjligt att upphandlingar har avbrutits innan kontrakt tilldelats utan att detta har meddelats av den upphandlande organisationen via efterannons. Resultaten indikerar dock att efterannonsering i många fall uteblivit av andra skäl. En sådan orsak kan vara att den upphandlande organisationen av någon anledning valt att inte efterannonsera sin upphandling. 

Efterannonsering av upphandling

Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska efterannonseras. Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering publiceras information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Den upphandlande organisationen ska publicera en efterannons senast 30 dagar efter det att kontrakt eller ramavtal har ingåtts.

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. Det innebär bland annat att den upphandlande organisationen ska informera marknaden om vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt eller ramavtal, hur många anbud som inkommit och om upphandlingens värde. Efterannonsering krävs dock inte om värdet av en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen. Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonsering även ske i EU:s gemensamma annonsdatabas TED och i enlighet med EU:s standardformulär för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens stöd för efterannonsering

I genomsnitt 3,5 månad till publicering av efterannons

Efterannonsering har en viss eftersläpning. I genomsnitt sker efterannonsering cirka 3,5 månad efter tidpunkten för publicering av annons eller förhandsannons om anbudsinfordran. Det är därför naturligt att fler efterannonser saknas för upphandlingar annonserade senare under 2021 än tidigare under året. Analysen visar dock att många upphandlingar som annonserades för 12–18 månader sedan fortfarande inte har efterannonserats. Exempelvis har en tredjedel av alla upphandlingar annonserade under januari månad 2021 fortfarande inte efterannonserats. Detta tyder på brister i efterannonseringen.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Tänk på att

Uteblivna efterannonser om upphandling har stor påverkan på statistikens kvalitet. Att efterannonsen saknas helt medför ett bortfall i statistiken av alla uppgifter som rör resultatet av upphandlingen. Utebliven efterannonsering innebär att många uppgifter som exempelvis kontrakterat värde, antal anbud och vinnande anbudsgivare, som enbart anges i efterannonsen, helt saknas. Detta innebär i sin tur att statistik inte kan tas fram i den grad eller med den kvalitet som är efterfrågad. Exempelvis kan inte tillförlitliga beräkningar av anbudskonkurrensen i Sverige genomföras. Uteblivna efterannonser får därför betydande inverkan på upphandlingsstatistikens innehåll och kvalitet.

Efterannonsering vanligare vid direktivstyrd upphandling

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. Upphandlingar över tröskelvärdet ska dessutom annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Andelen upphandlingar som har efterannonserats är högre för direktivstyrda upphandlingar än för upphandlingar som inte är direktivstyrda. En delförklaring kan vara att regelverket kring efterannonsering under tröskelvärdet förtydligades i samband med statistikreformen. Kravet att efterannonsera upphandlingar över tröskelvärdet är etablerat en längre tid tillbaka.  Andelen är betydligt högre för upphandlingar annonserade med öppet förfarande än för upphandlingar annonserade med andra förfaranden. Detta beror på att öppet förfarande är det vanligaste förfarandet vid direktivstyrd upphandling.  

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Antal efterannonserade upphandlingar efter förfarande
  Antal annonserade upphandlingar Varav efterannonserade Varav inte efterannonserade Andel efterannonserade upphandlingar
Direktivstyrd 9 111 6 661 2 450 73 %
Annat förfarande 14 7 7 50 %
Förhandlat förförande med föregående annonsering 432 188 244 44%
Konkurrenspräglad dialog 11 3 8 27%
Selektivt förfarande 225 93 132 41%
Öppet förfarande 8 429 6 370 2 059 76 %
Inte direktivstyrd 8 667 4 353 4 314 50 %
Förenklat förfarande 8 454 4 271 4 183 51 %
Urvalsförfarande 213 82 131 38 %
Uppgift saknas 643 393 250 61 %
Uppgift saknas 643 393 250 61 %
Totalt 18 421 11 407 7 014 62 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Efterannonsering vanligare i regionerna

Det finns vissa skillnader mellan upphandlande organisationer inom olika samhällssektorer. Det är exempelvis vanligare att regioner efterannonserar sin upphandling än att kommuner gör det. Regionerna har efterannonserat 70 procent av sina upphandlingar annonserade 2021. Kommunalt ägda organisationer, som utgörs av i huvudsak kommunala aktiebolag, har endast efterannonserat 54 procent av sina upphandlingar. Kommunerna har efterannonserat 63 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Antal annonserade upphandlingar efter sektor
  Antal annonserade upphandlingar Varav efterannonserade Varav inte efterannonserade  Andel efterannonserade upphandlingar
Kommun 12 592 7 555 5 037 60 %
Kommun 8 138 5 128 3 010 63 %
Kommunalt ägd organisation 4 454 2 427 2 027 54 %
Region 2 062 1 440 622 70 %
Region 1 843 1 295 548 70 %
Regionalt ägd organisation 219 145 74 66 %
Stat 3 452 2 250 1 202 65 %
Statlig myndighet 2 769 1 834 935 66 %
Statligt ägd organisation 683 416 267 61 %
Annat 315 162 153 51 %
Annat 315 162 153 51 %
Totalt 18 421 11 407 7 014 62 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Många upphandlande organisationer har inte efterannonserat någon upphandling

Totalt 1 162 upphandlande organisationer annonserade en upphandling under 2021. Av dessa har 229 inte efterannonserat någon av sina annonspliktiga upphandlingar. Däremot har 212 upphandlande organisationer efterannonserat alla sina upphandlingar annonserade 2021. Resultat visar att utebliven efterannonsering är mycket vanligt i de flesta upphandlande organisationer.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

 

Antal upphandlande organisationer efter frekvens på efterannonsering  
Andel av upphandlingar som saknar efterannons Antal av upphandlande organisationer Andel av upphandlande organisationer
100 % 229 20 %
80-99 % 50 4 %
70-79 % 54 5 %
60-69 % 74 6 %
50-59 % 126 11 %
40-49 % 72 6 %
30-39 % 109 9 %
20-29 % 125 11 %
1-19 % 111 10 %
0 % 212 18 %
Totalt 1 162 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Efterannonsering för alla upphandlande organisationer

Som nedladdningsbar Excel-fil finns en fullständig lista över alla 1 162 upphandlande organisationer som har annonserat en upphandling under 2021. Listan innehåller nyckeltal som visar antalet annonserade upphandlingar 2021 för respektive upphandlande organisation och hur stor andel av dessa som har efterannonserats per den 1 maj 2022.

Nedladdningsbar Excel-fil med uppgifter om efterannonsering

Flest efterannonser hos e-Avrop

Det finns betydande skillnader mellan annonsdatabaserna. Det är exempelvis betydligt vanligare att upphandlande organisationer som använder e-Avrop efterannonserar sin upphandling än de som använder KommersAnnons.se. Flest upphandlingar 2021 annonserades i MercellAnnonsdatabas. Där var andelen efterannonserade upphandlingar cirka 63 procent. Vi saknar information om vad skillnaderna mellan annonsdatabaser kan bero på. En anledning kan vara att annonsdatabasernas kundbas och dess beteende är olikartad. En annan kan vara att utformningen av vissa annonsdatabaser och systemverktyg gör det enklare för den upphandlande organisationen att efterannonsera.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01

Antal efterannonserade upphandlingar efter annonsdatabas
  Antal annonserade upphandlingar Varav efterannonserad Varav inte efterannonserad Andel efterannonserad upphandling
CTM 10 0 10 0 %
KommersAnnons.se 2 960 1 491 1 469 50 %
Konstpool 19 8 11 42 %
Mercell Annonsdatabas 11 890 7 433 4 457 63 %
e-Avrop 3 542 2 475 1 067 70 %
Totalt 18 421 11 407 7 014 62%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Efterannonserats innan 2022-05-01