Start

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2024

Publicerad 14 juni 2024
  • Upphandlingsstatistik

Valfrihetssystem kan tillämpas på vissa tjänster inom vård och omsorg och vissa tjänster som avser arbetsmarknadspolitiska insatser. År 2024 fanns 451 valfrihetssystem i Sverige, vilket var sju färre än föregående år. Kommuner har inrättat flest valfrihetssystem och det vanligaste området avser hemtjänst.

Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling enligt upphandlingslagarna

Valfrihetssystem omfattas inte av upphandlingslagarna. I stället regleras valfrihetssystem genom två särskilda lagar: lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och lagen (2010:536) om valfrihetssystem hos arbetsförmedlingen (LOVA). Tidigare fanns även lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV).

Det är idag möjligt att använda valfrihetssystem inom två områden:

  • Kommuner och regioner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.
  • Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Utöver dessa finns områden där brukare kan välja utförare utan att valet omfattas av LOV. Detta omfattar bland annat möjligheterna att välja skola och förskola, som regleras i skollagen (2010:800), och reglerna om assistanstjänster, vilka regleras av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ett valfrihetssystem som omfattas av LOV ska annonseras via Hitta LOV-uppdrag - en annonsdatabas som förvaltas av Upphand­lingsmyndigheten. Så länge valfrihetssystemet annonseras i annonsdatabasen är det möjligt för nya leverantörer att ansöka om godkännande och därmed få rätt till delta i systemet. Det förekommer att valfrihetssystem annonseras i registrerade annonsdatabaser men de ingår inte i statistiken om annonserade upphandlingar i Sverige.

Valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörer i systemet.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och regioner när de inrättar valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården. 

Från den 1 juli 2010 gäller även LOV som ett frivilligt alternativ för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Fram till 1 jan 2024 gällde lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV). Lagen ersattes den 1 jan 2024 av lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.

LOV omfattar exempelvis:

- äldreomsorg

- social omsorg för personer med funktionsnedsättning

- barnmorsketjänster

- tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare

- jobbcoacher

Det finns 451 valfrihetssystem i Sverige

År 2024 fanns 451 valfrihetssystem i Sverige, vilket var sju färre än föregående år. Detta omfattar både valfrihetssystem enligt LOV och LOVA. Antalet annonserade valfrihetssystem har ökat årligen sedan 2016 men minskar något 2024 jämfört med 2023. Antalet avser valfrihetssystem i drift vid tidpunkten för statistikens framställning. En skillnad för 2024 är att databasen inte längre innehåller några valfrihetssystem enligt e-LOV eftersom lagen upphörde att gälla den 1 jan 2024.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022, 2023 och 2024 avser uppgifterna maj månad.    

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Statistiken som redovisas utgår från antalet valfrihetssystem. Detta beror på att det saknas uppgifter om värden för valfrihetssystem. Analyser av värden skulle ge en kompletterande bild av valfrihetssystem i Sverige, men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter som möjliggör sådana analyser.

De flesta valfrihetssystem avser hemtjänst

Valfrihetssystem kan i huvudsak användas för tjänster inom hälsovård och socialtjänst. Möjligheten att tillämpa LOV är begränsad till CPV-koden 79611000 som avser jobbsökningstjänster och ett antal CPV-koder inom Hälso- och sjukvård samt socialvård. Därutöver kan valfrihetssystem även användas av Arbetsförmedlingen för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet enligt LOVA.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Common Procurement Vocabulary

Ett valfrihetssystem kan klassificeras utifrån CPV-klassifikationen. CPV standardiserar de referenser som används av upphandlande organisationer vid annonsering för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV-klassifikationen är indelad i fem nivåer där den första nivån anger huvudgrupp och de efterföljande nivåerna en ökande grad av precisering. Sammanlagt finns närmare 10 000 CPV-koder. Klassifikationen kan användas för att närmare beskriva för vilka tjänster som valfrihetssystem har inrättat.

Det vanligaste området för inrättandet av valfrihetssystemet är Vård i hemmet vilket avser kommunal hemtjänst. År 2024 fanns 146 valfrihetssystem som avsåg hemtjänst. Tjänster för dagcenter (daglig verksamhet enligt LSS), Äldreomsorg (särskilt boende och boendestöd enligt SoL) och Social omsorg för handikappade (olika stödtjänster enligt LSS) var också vanligt förekommande områden för inrättande av valfrihetssystem.

De tio vanligaste valfrihetssystemen efter huvudsaklig CPV-kod, 2024 
Huvudsaklig CPV-kod Antal Andel
85141210 Vård i hemmet 146 32 %
85312100 Tjänster för dagcentrer 46 10 %
85311200 Social omsorg för handikappade 42 9 %
85311100 Äldreomsorg 39 9 %
85121100 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 26 6 %
85312330 Familjeplanering 22 5 %
85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 18 4 %
79611000 Jobbsökningstjänster 17 4 %
85131000 Tandläkarvård 16 4 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 8 2 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Valfrihetssystem kan även beskrivas utifrån så kallade tjänstekategorier. En sådan redovisning ger ungefär samma bild som användningen av CPV-klassifikationen. En skillnad är att tjänstekategorier ibland ger mer information om vilka andra lagar utöver LOV som tillämpas av den upphandlande organisationen vid inrättandet av valfrihetssystemet. Redovisningen visar att det vanligaste området för inrättandet av valfrihetssystemet avser hemtjänst och service. Den visar även att många valfrihetssystem avser daglig verksamhet enligt lagen om enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

De tio vanligaste valfrihetssystemen efter tjänstekategori, 2024 
Tjänstekategori Antal Andel
Hemtjänst och service 145 32 %
Daglig verksamhet enligt LSS 39 9 %
Särskilt boende enligt SoL 27 6 %
Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc. 23 5 %
Familjerådgivning 22 5 %
Jobbsökningstjänster 17 4 %
Avlösarservice enligt LSS 16 4 %
Tandläkarvård 16 4 %
Särskilt boende enligt LSS 13 3 %
Boendestöd enligt SoL 12 3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tjänstekategorier

Ett valfrihetssystem kan klassificeras utifrån så kallade tjänstekategorier. Tjänstekategorier används av upphandlande organisationer vid annonsering i annonsdatabasen Hitta LOV-uppdrag för att beskriva vilken tjänst som valfrihetssystemet avser. Klassifikationen utgår från CPV-klassifikationen och är indelad i ett antal områden aktuella för inrättandet av valfrihetssystem.

Flest valfrihetssystem i kommunsektorn

År 2024 fanns totalt 451 valfrihetssystem i Sverige. 321 av dem var i drift i kommunerna och i regionerna. Alla regioner och 152 av 290 kommuner hade 2024 minst 1 valfrihetssystem i drift. En del kommuner har tidigare haft valfrihetssystem i drift men beslutat att avveckla. Inom statlig sektor har Arbetsförmedlingen 12 valfrihetssystem.

Antal valfrihetssystem efter sektor, 2015–2024 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kommun 299 300 306 313 318 321 323 325 329 321
Region 114 113 118 118 113 112 116 118 116 118
Stat 1 1 3 8 9 11 12 13 13 12
Totalt 414 414 427 439 440 444 451 456 458 451

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022, 2023 och 2024 avser uppgifter maj månad.  

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Kommuner har inrättat 321 valfrihetssystem

Kommuner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovård- och socialtjänster. Totalt sett hade kommunerna 321 valfrihetssystem i drift 2024. En del kommuner har tidigare haft valfrihetssystem men beslutat att avbryta. Stockholm kommun hade flest valfrihetssystem (14) följt av Nacka kommun (13) och Sollentuna kommun (11).

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad.   

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Drygt 91 procent av alla valfrihetssystem i kommunerna är inrättade inom fem huvudsakliga CPV-koder. Drygt hälften av alla valfrihetssystem i kommuner avser vård i hemmet, 14 procent avser tjänster för dagcenter och 12 procent avser äldreomsorg.

Antal valfrihetssystem i kommuner efter huvudsaklig CPV-kod, 2024
CPV Benämning Antal Andel
85141210 Vård i hemmet 144 45 %
85312100 Tjänster för dagcentrer 46 14 %
85311200 Social omsorg för handikappade 42 13 %
85311100 Äldreomsorg 38 12 %
85312330 Familjeplanering 22 7 %
85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 18 6 %
79611000 Jobbsökningstjänster 5 2 %
85311000 Social omsorg med inkvartering 2 1 %
85320000 Socialvård 2 1 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 1 0 %
85142300 Hygientjänster 1 0 %
Totalt   321 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad.   

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Regionerna har inrättat 118 valfrihetssystem

Regioner har en rättslig skyldighet att erbjuda valfrihetssystem inom primärvården. Därför har alla regioner infört minst ett valfrihetssystem inom primärvården som ger invånarna möjlighet att välja vårdcentral. De flesta regioner har dock infört valfrihetssystem även inom andra områden. År 2024 hade regionerna 118 valfrihetsystem i drift. Region Stockholm (38) hade flest valfrihetssystem, följt av Region Skåne (11) och Region Uppsala (10).

 Antal valfrihetssystem i regioner efter region, 2014-2024  

Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Region Stockholm 31 34 33 37 37 39 39 39 39 38 38
Region Uppsala 21 17 17 12 11 11 11 12 12 12 10
Region Skåne 14 14 12 12 12 11 11 11 11 11 11
Region Kalmar län 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5
Region Östergötland 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 7
Region Västmanland 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
Region Halland 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4 3
Region Jämtland Härjedalen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Region Kronoberg 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Region Sörmland 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Västra Götalandsregionen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Jönköpings län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Värmland 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Västernorrland 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Region Örebro län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Norrbotten 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Region Gotland 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Blekinge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Dalarna 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Region Gävleborg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Västerbotten 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022, 2023 och 2024 avser uppgifter maj månad. KSON ingår inte i redovisad statistik för regionerna.  

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Regionerna hade 118 valfrihetssystem i drift 2024. De flesta valfrihetssystem i regioner avser tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare (22 procent), följt av tandläkarvård (14 procent) och mentalvård på sjukhus (6 procent).

Antal valfrihetssystem i regioner efter huvudsaklig CPV-kod, 2024
CPV Benämning Antal Andel
85121100 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 26 22 %
85131000  Tandläkarvård 16 14 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 7 6 %
85111400 Sjukhusrehabilitering 6 5 %
85121281 Ögonsjukvård 6 5 %
85142300 Hygientjänster 6 5 %
85121220  Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet 5 4 %
85121240 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård 5 4 %
85141100 Barnmorsketjänster 5 4 %
85142100 Sjukgymnasttjänster 5 4 %
85121282 Hudsjukvård 4 3 %
85121291 Pediatrisk vård 4 3 %
85141200 Sjukskötersketjänster 4 3 %
85111300 Gynekologisk sjukhusvård 3 3 %
85121283 Ortopedisk vård 3 3 %
85121252 Geriatrisk vård 2 2 %
85141210 Vård i hemmet 2 2 %
85142000 Paramedicinska tjänster 2 2 %
85111320 Förlossningsvård 1 1 %
85121232 Specialiserad lungsjukvård 1 1 %
85121292 Urologisk vård 1 1 %
85150000 Medicinsk bildbehandling 1 1 %
85160000 Optikertjänster 1 1 %
85311100 Äldreomsorg 1 1 %
85320000 Socialvård 1 1 %
Totalt   118 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Statliga myndigheter har inrättat 12 valfrihetssystem

Inom staten har Arbetsförmedlingen möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. År 2024 hade Arbetsförmedlingen 12 valfrihetssystem i drift som avsåg olika jobbsökningstjänster. Ett valfrihetssystem avsåg området Rusta och matcha och syftade till att stödja arbetssökande till arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen hade 11 valfrihetsystem för tjänster som avsåg validering inom olika yrkeskategorier.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2024 avser uppgifter maj månad.   

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen