Start

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2023

Publicerad 27 juni 2023
  • Upphandlingsstatistik

Valfrihetssystem kan tillämpas på vissa tjänster inom vård och omsorg och vissa tjänster som avser arbetsmarknadspolitiska insatser. År 2023 fanns 458 valfrihetssystem i Sverige, vilket var 4 fler än föregående år. Kommunerna har inrättat flest valfrihetssystem och det vanligaste området avser hemtjänst.

Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling enligt upphandlingslagarna

Valfrihetssystem omfattas inte av upphandlingslagarna. I stället regleras valfrihetssystem genom två särskilda lagar: lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV).

Det är idag möjligt att använda valfrihetssystem inom tre områden:

  • Kommuner och regioner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.
  • Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
  • Myndigheter kan välja att tillämpa e-legitimation och ansluta sig till ett system för elektronisk identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Utöver dessa finns områden där brukare kan välja utförare utan att valet omfattas av LOV. Detta omfattar bland annat möjligheterna att välja skola och förskola, som regleras i skollagen, och reglerna om assistanstjänster, vilka regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ett valfrihetssystem som omfattas av LOV ska annonseras via Hitta LOV-uppdrag - en annonsdatabas som förvaltas av Upphand­lingsmyndigheten. Så länge valfrihetssystemet annonseras på Hitta LOV-uppdrag är det möjligt för nya leverantörer att ansöka om godkännande och därmed få rätt till ersättning enligt systemet. Valfrihetssystem enligt e-LOV annonseras hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Det förekommer att valfrihetssystem annonseras i registrerade annonsdatabaser men de ingår inte i statistiken om annonserade upphandlingar i Sverige.

Annonsdatabasen Hitta LOV-uppdrag

LOV och e-LOV

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörer i systemet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och regioner när de inrättar valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården. 

Från den 1 juli 2010 gäller även LOV som ett frivilligt alternativ för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Från den 1 juli 2013 gäller lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV). Lagen gäller när upphandlande myndigheter väljer att tillämpa e-legitimation i sina elektroniska tjänster och ansluter sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

LOV omfattar exempelvis:

- äldreomsorg

- social omsorg för personer med funktionsnedsättning

- barnmorsketjänster

- tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare

- jobbcoacher

- tjänster för elektronisk identifiering

458 valfrihetssystem i Sverige

År 2023 fanns 458 valfrihetssystem i Sverige, vilket var 4 fler än föregående år. Detta omfattar både valfrihetssystem enligt LOV och e-LOV. Antalet annonserade valfrihetssystem har ökat årligen sedan 2016. Antalet avser valfrihetssystem i drift vid tidpunkten för statistikens framställning.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022 och 2023 avser uppgifter maj månad. Viss retroaktiv revidering kan förekomma.

Tänk på

Statistiken som redovisas utgår ifrån antalet valfrihetssystem. Det beror på att det saknas uppgifter om värden för valfrihetssystem. Analyser av värden skulle ge en kompletterande bild av valfrihetssystem i Sverige, men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter som möjliggör sådana analyser.

De flesta valfrihetssystem avser hemtjänst

Valfrihetssystem kan i huvudsak användas för tjänster inom hälsovård och socialtjänst. Möjligheten att tillämpa LOV är därmed begränsad till ett antal CPV-koder inom CPV85 Hälso- och sjukvård samt socialvård. Därutöver kan LOV även tillämpas för utvalda CPV-koder inom CPV79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet och CPV72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad.

Common Procurement Vocabulary

Ett valfrihetssystem kan klassificeras utifrån CPV-klassifikationen. CPV standardiserar de referenser som används av upphandlande organisationer vid annonsering för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV-klassifikationen är indelad i fem nivåer där den första nivån anger huvudgrupp och de efterföljande nivåerna en ökande grad av precisering. Sammanlagt finns närmare 10 000 CPV-koder. Klassifikationen kan användas för att närmare beskriva för vilka tjänster som valfrihetssystem har inrättats.

Det vanligaste området för inrättandet av valfrihetssystemet är Vård i hemmet vilket avser kommunal hemtjänst. År 2023 fanns 155 valfrihetssystem som avsåg hemtjänst. Tjänster för dagcenter (daglig verksamhet enligt LSS), Äldreomsorg (särskilt boende och boendestöd enligt SoL) och Social omsorg för handikappade (olika stödtjänster enligt LSS) var också vanligt förekommande områden för inrättande av valfrihetssystem.

De tio vanligaste valfrihetssystemen efter huvudsaklig CPV-kod, 2023
CPV Benämning Antal Andel
85141210 Vård i hemmet 155 34 %
85311100 Äldreomsorg 39 9 %
85312100 Tjänster för dagcentrer 35 8 %
85311200 Social omsorg för handikappade 34 7 %
79611000 Jobbsökningstjänster 25 5 %
85121100 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 25 5 %
85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 25 5 %
85312330 Familjeplanering 21 5 %
85131000 Tandläkarvård 16 3 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 8 2 %
85121281 Ögonsjukvård 8 2%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2022 avser uppgifter 2023.

Valfrihetssystem kan även beskrivas utifrån så kallade tjänstekategorier. En sådan redovisning ger ungefär samma bild som användningen av CPV-klassifikationen. En skillnad är att tjänstekategorier ger mer information om vilka andra lagar utöver LOV som tillämpas av den upphandlande organisationer vid inrättandet av valfrihetssystemet. Redovisningen visar att det vanligaste området för inrättandet av valfrihetssystemet avser hemtjänst. Den visar även att många valfrihetssystem avser daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

De tio vanligaste valfrihetssystemen efter tjänstekategori, 2023
Tjänstekategori Antal Andel
Hemtjänst och service 154 34 %
Daglig verksamhet enligt LSS 35 8 %
Särskilt boende enligt SoL 26 6 %
Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc. 22 5 %
Familjerådgivning 21 5 %
Jobbsökningstjänster 17 4 %
Tandvård 16 3 %
Boendestöd enligt SoL 13 3 %
Dagverksamhet enligt SoL 12 3 %
Särskilt boende enligt LSS 11 2 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad.

Tjänstekategorier

Ett valfrihetssystem kan klassificeras utifrån så kallade tjänstekategorier. Tjänstekategorier används av upphandlande organisationer vid annonsering i Valfrihetswebben för att beskriva vilken tjänst som valfrihetssystemet avser. Klassifikationen är indelad i ett antal områden aktuella för inrättandet av valfrihetssystem.

Flest valfrihetssystem i kommunsektorn

År 2023 fanns totalt 458 valfrihetssystem enligt LOV i Sverige. 328 av dem var i drift i kommunerna och 117 i regionerna. Alla regioner och 161 av 290 kommuner hade 2023 minst 1 valfrihetssystem i drift. En del kommuner har tidigare haft valfrihetssystem i drift men beslutat att avveckla. Inom statlig sektor har Arbetsförmedlingen 11 valfrihetssystem enligt LOV och Myndigheten för digital förvaltning (tidigare E-legitimations­nämnden) 2 valfrihetssystem enligt e-LOV.

Antal valfrihetssystem efter sektor, 2015–2023
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kommun 299 300 306 313 318 321 323 325 328
Region 114 113 118 118 113 112 116 118 117
Stat 1 1 3 8 9 11 12 11 13
Totalt 414 414 427 439 440 444 451 454 458

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022 och 2023 avser uppgifter maj månad. 

Kommunerna har inrättat 328 valfrihetssystem

Kommuner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovård- och socialtjänster. Totalt sett hade kommunerna 328 valfrihetssystem i drift 2023. En del kommuner har tidigare haft valfrihetssystem men beslutat att avbryta. Stockholm kommun hade flest valfrihetssystem (15) följt av Nacka kommun (13) och Täby kommun (10).

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad.

87 procent av alla valfrihetssystem i kommunerna är inrättade inom fem tjänstekategorier. Nära hälften av alla valfrihetssystem i kommuner avser vård i hemmet, 12 procent avser äldreomsorg och 11 procent avser tjänster för dagcenter.

Antal valfrihetssystem i kommuner efter huvudsaklig CPV-kod, 2023
CPV-kod Benämning Antal Andel
85141210 Vård i hemmet 153 47 %
85311100 Äldreomsorg 38 12 %
85312100 Tjänster för dagcentrer 35 11 %
85311200 Social omsorg för handikappade 34 10 %
85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 25 8 %
85312330 Familjeplanering 21 6 %
79611000 Jobbsökningstjänster 14 4 %
85311000 Social omsorg med inkvartering 4 1 %
85320000 Socialvård 2 1 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 1 0 %
85142300 Hygientjänster 1 0%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad. 

Regionerna har inrättat 107 valfrihetssystem

Regioner har en rättslig skyldighet att erbjuda valfrihetssystem inom primärvården. Därför har alla regioner infört minst ett valfrihetssystem inom primärvården som ger invånarna möjlighet att välja vårdcentral. De flesta regioner har dock infört valfrihetssystem även inom andra områden. År 2023 hade regionerna 107 valfrihetsystem i drift. Region Stockholm (38) hade flest valfrihetssystem, följt av Region Uppsala (12) och Region Skåne (11).

Antal valfrihetssystem i regioner efter region, 2014–2023
Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Region Stockholm 31 34 33 37 37 39 39 39 39 38
Region Uppsala 21 17 17 12 11 11 11 12 12 12
Region Skåne 14 14 12 12 12 11 11 11 11 11
Region Kalmar län 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5
Region Östergötland 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5
Region Västmanland 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Region Halland 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
Region Jämtland Härjedalen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Region Kronoberg 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Region Sörmland 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Västra Götalandsregionen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Jönköpings län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Värmland 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Västernorrland 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Örebro län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Region Norrbotten 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Region Gotland 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Blekinge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Dalarna 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Region Gävleborg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Region Västerbotten 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Totalt 106 107 103 102 106 107 103 108 108 107

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022 och 2023 avser uppgifter maj månad. KSON ingår inte i redovisad statistik för regionerna.   

Regionerna hade 107 valfrihetssystem i drift 2023. De flesta valfrihetssystem i regioner avser tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare (21 procent) följt av tandläkarvård (15 procent) och ögonsjukvård (7 procent).

Antal valfrihetssystem i regioner efter huvudsaklig CPV-kod, 2023

CPV-kod Benämning Antal Andel
85121100 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 23 21 %
85131000 Tandläkarvård 16 15 %
85121281 Ögonsjukvård 8 7 %
85111500 Mentalvård på sjukhus 7 7 %
85111400 Sjukhusrehabilitering 6 6 %
85121220 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet 5 5 %
85121240 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård 5 5 %
85141100 Barnmorsketjänster 5 5 %
85142300 Hygientjänster 5 5 %
85121282 Hudsjukvård 4 4 %
85142000 Paramedicinska tjänster 4 4 %
85121283 Ortopedisk vård 3 3 %
85121291 Pediatrisk vård 3 3 %
85141200 Sjukskötersketjänster 3 3 %
85111300 Gynekologisk sjukhusvård 2 2 %
85121252 Geriatrisk vård 2 2 %
85121232 Specialiserad lungsjukvård 1 1 %
85121292 Urologisk vård 1 1 %
85141210 Vård i hemmet 1 1 %
85150000 Medicinsk bildbehandling 1 1 %
85160000 Optikertjänster 1 1 %
85320000 Socialvård 1 1 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad. 

Statliga myndigheter har inrättat 13 valfrihetssystem

Inom staten har Arbetsförmedlingen möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. År 2023 hade Arbetsförmedlingen 11 valfrihetssystem i drift som avsåg olika jobbsökningstjänster. För närvarande har DIGG 2 valfrihetssystem inom nationell e-legitimering.

Antal valfrihetssystem i staten efter tjänsteområde, 2023
Tjänsteområde Antal
Jobbsökningstjänster 11
IT-tjänster 2

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2023 avser uppgifter maj månad. 

LOV och e-LOV

Från den 1 juli 2010 gäller även LOV som ett frivilligt alternativ för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Från den 1 juli 2013 gäller lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV). Lagen gäller när upphandlande myndigheter väljer att tillämpa e-legitimation i sina elektroniska tjänster och ansluter sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).