Start

Nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål. Dessa kan upphandlande myndigheter och enheter arbeta utifrån för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp.

Nationella upphandlingsstrategin är framtagen som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Det är regeringens önskan och avsikt att statliga myndigheter genomför innehållet i strategin. Samtidigt konstateras att kommuner och regioner står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige. Regeringen vill därför verka för att företrädare för kommuner och regioner, samt andra upphandlande myndigheter och enheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund. 

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Upphandlingsmyndighetens arbete med upphandlingsstrategin

När den nationella upphandlingsstrategin beslutades fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att genomföra och följa upp strategin. Vi ska verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling. Dessutom har vi i uppdrag att följa upp hur upphandlingsstrategin har påverkat myndigheters inköpsarbete och vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin. De offentliga inköpen kommer att spela en avgörande roll för Sveriges nationella genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Sju inriktningsmål

De sju inriktningsmålen i nationella upphandlingsstrategin
De sju inriktningsmålen i nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktningsmålet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är det övergripande målet som skapar förutsättning för ändamålsenlig styrning och organisering av de offentliga inköpen. Övriga sex mål beskriver vilka delar som behöver ingå för att de offentliga inköpen ska bidra till att utveckla verksamheten och samhället. 

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen

Så följs nationella upphandlingsstrategin upp 

Vi genomför löpande utvärderingen av arbetet med inriktningsmålen. Målgrupp för undersökningen är upphandlingsansvariga i kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. 

  • 2016 genomfördes en enkätundersökning för att klargöra utgångsläget (nollmätning). Resultatet av enkätundersökningen hittar du i vår rapport Trendens 2017:1
  • 2018 genomfördes en uppföljande enkätundersökning gällande status för strategin.
  • 2020 genomfördes ytterligare en uppföljning där effektmålen konkretiserades och nya indikatorer togs fram.
  • 2022 (oktober) genomfördes Nationella upphandlingsenkäten där över 700 organisationer svarade på frågor om upphandling. Resultatet presenterades i Nationella upphandlingsrapporten i april 2023.