Start

Jävsdeklaration vid upphandling

En del i upphandlande organisationers arbete med att motverka korruption vid offentlig upphandling kan vara att använda jävsdeklarationer inför varje inköpsprojekt. Samtliga deltagare i projektet får då fylla i en blankett där de intygar att de inte är jäviga. Använd gärna jävsdeklarationen som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram när ni upphandlar.

Jäv uppstår vid intressekonflikter 

Jäv är när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Det kan exempelvis handla om att en projektdeltagare har nära kopplingar till tänkbara leverantörer eller underleverantörer i den bransch som är aktuell för en upphandling som hen medverkar i.   

Regler om jäv i offentlig sektor finns i 

  • kommunallagen, som gäller kommuner och regioner 
  • förvaltningslagen, som gäller övriga förvaltningsmyndigheter. 

Jävsreglerna omfattar exempelvis inte kommunala bolag, statliga bolag och privata bolag i försörjningssektorerna, men en intressekonflikt är ändå lika förtroendeskadlig för dem som för upphandlande myndigheter eller enheter (upphandlande organisationer) som omfattas av reglerna. Det är därför särskilt viktigt att en upphandlande organisation som inte omfattas av jävsreglerna säkerställer att det finns interna riktlinjer om intressekonflikter. 

Risken för en intressekonflikt kan vara större på mindre orter, där det finns långa och många relationer mellan upphandlande organisationer och leverantörer. Sannolikheten är också större att tjänstemän på upphandlande organisationer tidigare har varit anställda på leverantörssidan och vice versa. 

Mall för jävsdeklaration vid upphandling 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en jävsdeklaration som kan användas som mall eller inspirationsdokument. Den är i första hand till för upphandlare, inköpare och projektledare inom offentlig upphandling. Även organisationer som inte omfattas av jävsreglerna kan använda jävsdeklarationen. 

Ladda ner mall för jävsdeklaration

Jävsdeklarationen går att ladda ner i word-format och anpassa efter organisationens egna behov och den aktuella upphandlingens förutsättningar.

Mall för jävsdeklarationen (80 kB) 

Så används jävsdeklarationen 

Inför upphandlingen kan du som är ansvarig för projektet presentera jävsdeklarationen för samtliga deltagare och låta dem diskutera jävsfrågor med varandra. Därefter får respektive deltagare fylla i och underteckna en jävsdeklaration. Deklarationerna diarieförs tillsammans med övriga handlingar i upphandlingen. 

I jävsdeklarationen bekräftar deltagarna att de 

  • är införstådda med innebörden av jäv i upphandlingssammanhang 
  • inte är jäviga i den aktuella upphandlingen 
  • kommer berätta för dig som är ansvarig om jäv skulle uppstå under arbetets gång. 

Exempel på personer som brukar underteckna jävsdeklarationen är: 

  • upphandlare 
  • beställare 
  • deltagare i någon del av upphandling såsom projektledare, it-ansvariga, jurister, referensgruppsmedlemmar med flera 
  • externa konsulter som deltar i framtagandet av underlag inför upphandlingen. 

Det finns också anledning att påminna om jävsreglerna i samband med att anbuden öppnas. Beroende på vilka leverantörer som valt att lämna anbud kan en jävssituation ha uppstått. 

Att tänka på

Bara för att en medarbetare har en deklarerad koppling till en viss leverantör behöver det inte nödvändigtvis innebära att den medarbetaren ska uteslutas från deltagande. Däremot får den upphandlande organisationen möjlighet att förebygga eventuell korruption eller anklagelse om korruption.