Start

Kan man kräva ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem?

Kan man som upphandlande myndighet, enligt nya LOU, kräva att en leverantör ska ha ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem? Med andra ord behöver man inte skriva eller likvärdigt enligt de nya reglerna?

Karolina

Publicerad 30 januari 2017

Hej!

En skillnad avseende miljöledningssystem mellan den nya och den gamla lagstiftningen är dels att dessa krav numera får ställas i alla upphandlingar och inte bara avseende tjänster eller byggentreprenader.

Din fråga gäller bland annat om man inte längre behöver efterfråga ”likvärdigt” som verifikat.

Ja, det stämmer, möjligheterna att hänvisa till alternativa miljöledningssystem är begränsade om man valt att precisera kraven enligt 15 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga krävt ett visst miljöledningssystem eller standard. Det är endast i sådana fall då leverantörer inte kan få tillgång till det efterfrågade certifikatet eller intyget, inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören, som andra bevis ska godtas som visar att vidtagna åtgärder är likvärdiga.

Om en viss upphandling inte motiverar hela miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS bör upphandlande myndighet därför överväga alternativa krav enligt 15 kap. 11 § punkten 8 LOU istället, det vill säga begära in information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet som ett kvalificeringskrav. Det motsvarande tidigare reglerna och i de fallen kan myndigheten ställa krav, lämpliga för att säkerställa att leverantören har den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas.

I 15 kap. 15 § LOU tas tre möjligheter upp för en upphandlande myndighet att hänvisa till miljöledningssystem eller standard som krav för leverantör i upphandling.
  1. Upphandlande myndighet eller enhet som önskar ställa krav på ett miljöledningssystem hos leverantören ska i första hand ska begära in certifikat enligt Emas III (Eco Management and Audit Scheme), EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision.
  2. Alternativt kan den upphandlande myndigheten eller enheten hänvisa till andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i förordningen om deltagande i Emas (1221/2009). I nuläget har inget sådant system godkänts. EU Kommissionen håller dock på att behandla ett antal förfrågningar; däribland det norska miljöledningssystemet Miljøfyrtårn, som är riktat till mindre företag (färre än 100 anställda).
  3. I tredje hand har den upphandlande myndigheten möjlighet att hänvisa till andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. I Sverige har en sådan standard ackrediterats; SS-EN ISO 14001:2004. den upphandlande myndigheten eller enheten ska också godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Skulle leverantören inte hinna få tillgång till det intyg som i upphandlingen efterfrågas inom den angivna tidsfristen har den möjlighet att bevisa att den vidtagit miljöledningsåtgärder som är likvärdiga med de som efterfrågats. En förutsättning för det är att förseningen inte kan tillskrivas leverantören.

Reglerna i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) motsvarar reglerna i LOU avseende miljöledningssystem. Dessa regler återfinns i 14 kap. 19 § LUF.

Läs mer
Läs gärna mer om Krav på miljölednings­system eller miljöskydds­åtgärder vid upphandling på vår webbplats.

Hälsningar
Charlotta

Charlotta

9 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.