Start

Överprövning av upphandling på steg 1 i förhandlat förfarande

Publicerad 15 februari 2017
Har leverantörerna möjlighet att överklaga den första delen av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering? (Med andra ord: I lagtexten står det "De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud." Kan leverantörerna överklaga myndighetens beslut kring vilka de väljer att bjuda in?) Om så är fallet, när kan de då överklaga? Om de först har möjlighet att överklaga upphandlingen efter tilldelningsbeslut finns risken att man genomför hela förhandlingsprocessen enkom för att bli överklagad på föregående del.

Johanna N

Publicerad 15 februari 2017

Hej Johanna!

En upphandling kan bli föremål för överprövning under hela upphandlingen fram till dess att avtalsspärren löper ut, eller i vissa fall till dess avtal ingås. Om en leverantör till exempel har blivit utesluten i steg ett (och den upplever att detta gjorts i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller någon annan bestämmelse i i lagen om offentlig upphandling [LOU]) kan den ansöka om överprövning direkt efter att den tagit del av beslutet, eller efter att tilldelningsbeslut har fattats i steg två. En leverantör som upplever att en upphandlande myndighet begått ett fel behöver inte invänta tilldelningsbeslut, men det finns inte heller någon preklusionsfrist som anger att ansökan måste ha kommit in i ett tidigare skede.

När det gäller beslut att bjuda in vissa anbudssökande får en bedömning göras om beslutet att kvalificera, utesluta eller välja ut vissa anbudssökande stridit mot någon bestämmelse i LOU och om detta inneburit att leverantören som lämnat in ansökan har lidit eller kan komma att lida skada (se 20 kap. 4 och 6 §§ LOU).

Uppdaterad: den 26 juni 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

15 februari 2017

Tackar!

Johanna N

17 februari 2017

Hej!
Vet inte om det går bra att få svar genom kommentar i gammal tråd, men jag antar att ovanstående även vad gäller steg 1 i ett urvalsförfarande (det vill säga under tröskelvärdet)?

Jan

05 september 2018

Hej Jan,

Det går utmärkt att ställa följdfrågor i gamla trådar.

Ja, ovanstående gäller även i steg 1 i ett tvåstegsförfarande under tröskelvärdet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

06 september 2018 (Uppdaterat 08 mars 2022)

Stort tack!

Jan

06 september 2018

Om en upphandlande enhet bestämmer sig för att inte bjuda in en leverantör. Är detta ett beslut, som kan överklagas? I det fallet som vi råkat ut för har upphandlande enheten vägrat lämna ut beslutsunderlaget, med hänvisning till upphandlingssekretess. Kan de göra så? Jag vill överklaga beslutet redan i steg 1.

Magnus Pettersson

29 november 2021

Hej Magnus,

Precis som min kollega skriver i det första svaret så är det möjligt att ansöka om överprövning under hela upphandlingsprocessen. Det innebär att även ett beslut i steg 1 kan överprövas i samband med att leverantören får kännedom om beslutet.

Eftersom upphandlingen fortfarande pågår så är det dock inte möjligt att få ut ett beslutsunderlag annat än för sitt eget anbud. Detta eftersom det föreligger absolut sekretess fram till dess att tilldelningsbeslutet i steg två har fattats eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt.

Det finns inget hinder mot att en leverantör ansöker om överprövning för steg 1 efter det att den upphandlande organisationen har skickat ut en skriftlig underrättelse om beslutet att tilldela kontrakt, det vill säga efter steg 2. En förutsättning är dock att ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten före utgången av den avtalsspärr som anges i tilldelningsbeslutet.

Läs mer
Läs mer om vilka skyldigheter som finns att meddela de leverantörer som inte går vidare till steg 2 samt hur den absoluta sekretessen påverkar möjligheten att ta del av beslutsunderlag i inlägget Vad gäller mellan steg 1 och steg 2 i tvåstegsförfaranden? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

03 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.