Start

Medför statliga bidrag till en vägförening upphandlingsplikt?

Publicerad 21 februari 2017
Jag har fått frågan från en liten vägförening som söker bidrag hos Vägverket för asfaltering av småvägar i föreningen som ligger ute på landet.

Ansökt bidrag är ca 1 000 000 kr, föreningens omsättning är ca 60 000 kr/år. Föreningen har ingen annan ersättning tidigare och ansökan avser en engångsansökan.

Vägverket har nu begärt att föreningen ska göra en upphandling för asfalteringen enligt LOU. Är det korrekt att de måste upphandla enligt LOU? Om de måste göra det - hur ska de då gå tillväga med ex annonsering etc.?

Helena Lif

Publicerad 21 februari 2017

Hej Helena!

Om det finns otydligheter kring ett uttalande av Trafikverket bör föreningen i första hand rikta sina frågor till Trafikverket. Jag kan ge viss vägledning om upphandlingslagstiftningen, men jag kan inte göra en tolkning av vad Trafikverket kan ha avsett i det aktuella fallet.

Organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) är skyldiga att upphandla enligt bestämmelserna i LOU. Det kan även förekomma att myndigheter förenar bidrag med villkor om att bidragsmottagaren ska beakta de grundläggande principerna i LOU, oavsett om mottagaren av bidraget omfattas av lagen eller inte. Utifrån beskrivningen tror jag inte att det är den senare situationen det är frågan om, men det kan som sagt finnas skäl att kontakta Trafikverket om det finns eventuella otydligheter.

LOU gäller upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter, med vilka jämställs offentligt styrda organ. Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
  1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
Detta innebär att även en juridisk person som är skild från stat, kommun eller landsting, kan vara skyldig att följa bestämmelserna i LOU, om den tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och den till största delen är finansierad av en upphandlande myndighet. Möjligen är det detta som Trafikverket menat, men det är som sagt inte något jag kan uttala mig om. I ett äldre avgörande från Högsta domstolen bedömdes en samfällighetsförening för väghållning som mottog bidrag från Vägverket och tillgodosåg allmänna intressen vara att anse som en upphandlande enhet enligt 1992 års LOU (se NJA 2003 s. 683).

Om ett organ omfattas av LOU ska den följa bestämmelserna i lagen, men hur upphandlingen ska genomföras beror på vilket förfarande som används, samt övriga omständigheter i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 23 § LOU – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ
Uppdaterad: den 2 september 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

21 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.