Start

Omfattas en ideell förening av upphandlingslagstiftningen?

Publicerad 11 december 2017
Behöver en ideell idrottsförening som driver ett projekt göra upphandling vid inköp av vara eller tjänst inom ramen för ett projekt?

Aktuella fall för oss för närvarande är med Arvsfonden och kommunen som finansiärer.

Björn Lans

Publicerad 11 december 2017

Hej,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
 
Offentligt styrt organ
LOU gäller som ovan nämnts för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet, och vid tillämpning av LOU ska med myndighet jämställas bland annat offentligt styrda organ. Ideella föreningar har i regel inte någon skyldighet att tillämpa LOU då de köper in varor och tjänster, men i de fall en förening är att anse som ett offentligt styrt organ kan föreningen därmed vara skyldig att tillämpa upphandlingslagstiftningen.

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
  1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
En bedömning får med andra ord göras om en förening tillgodoser behov i det allmännas intresse och om någon av förutsättningarna i punkt 1–3 är uppfyllda. Om så är fallet ska det offentligt styrda organet tillämpa LOU. Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal har jag tyvärr inte möjlighet att göra en sådan bedömning, utan detta måste göras i varje enskilt fall. Notera även att om en organisation är att anse som ett offentligt styrt organ behöver det inte innebära att organisationen ska anses vara det för alltid. Förutsättningarna för organisationen kan ändras över tid och leda till att man inte längre uppfyller kriterierna för att vara ett offentligt styrt organ, eller vice versa.

Bidrag eller ersättning för ett upphandlingspliktigt köp? 
Även hur finansieringen av den ideella föreningen är utformad kan få betydelse för svaret på din fråga. I princip gäller att en tjänst ska upphandlas om leverantören erhåller en ersättning för ett utfört uppdrag. Om en verksamhet däremot erhåller ekonomiska bidrag från det allmänna, utan att en upphandlande myndighet lämnat något som helst uppdrag, föreligger ingen skyldighet att tillämpa upphandlingsreglerna.

Bedömningen av vad som ska anses utgöra ett bidrag och vad som ska anses utgöra ersättning för en upphandlingspliktig tjänst måste bedömas från fall till fall. Läs mer om detta under taggen bidrag eller köp i vår Frågeportal.

Att föreningen är finansierad av bidrag påverkar inte föreningens eventuella upphandlingsplikt. I princip omfattar LOU alla åtgärder där en upphandlande myndighet tilldelar kontrakt eller ingår ramavtal och lagen gör ingen skillnad på om den upphandlande myndighets motprestation är finansierad av den reguljära budgeten, EU-bidrag eller andra ekonomiska tillskott. Då en förening är finansierad av bidrag kan det dock förekomma att myndigheter förenar bidrag med villkor om att bidragsmottagaren ska beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna oavsett om de omfattas av LOU eller inte. Om det finns eventuella otydligheter kring detta kan det finnas skäl att i ditt fall kontakta Arvsfonden respektive kommunen.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition offentlig upphandling
  • 1 kap. 22 § LOU – definition upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition offentligt styrt organ
  • SOU 2013:12, s. 506–510 – vid ekonomiska bidrag från det allmänna utan att något uppdrag lämnas föreligger ingen skyldighet att tillämpa upphandlingsreglerna.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

11 december 2017 (Uppdaterat 13 september 2021)

Hej!

Vi är en ideell cancerföreningen och ska byta namn på föreningen vilket medför att vi måste göra om våra hemsidor, nya brevpapper och skaffa en PR-byrå som hjälper oss med detta. Vi får ett statsbidrag. Vi har också en medlemstidning som kommer ut fyra gånger om året.

Om vi vill byta tryckeri, måste vi då då av upphandlingslagen?

Tacksam för information.
Mvh Maude Andersson, redaktör Gynsamposten

Maude Andersson

21 juli 2019

Hej Maude,

Om ni har en skyldighet att följa upphandlingslagarna eller inte beror på om den ideella föreningen är att betrakta som ett offentligt styrt organ eller inte. Hur den bedömningen går till redogör vi för i svaret ovan. Precis som vi redogör i svaret ovan, så kan vi inte göra en bedömning i ett enskilt fall. Ni måste själva göra en bedömning om den ideella föreningen anses vara ett offentligt styrt organ eller inte.

Att en organisation får statsbidrag påverkar normalt sett inte organisationens eventuella upphandlingsplikt. Är organisationen till största delen finansierad av en upphandlande myndighet kan det däremot ha betydelse i bedömningen om organisationen är ett offentligt styrt organ.

Med vänlig hälsning,

Klara

23 juli 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.