Start

Gäller inte "likvärdigt" vid upphandling av naturmaterial (ex. gatsten)

Publicerad 23 februari 2017
Hej

Jag har hört att vid upphandlingen av gatsten, granit etc. kan man inte hänvisa till likvärdighet då det är Naturmaterial. Exempelvis har man i upphandlingen valt grå granitsten och den som vinner upphandlingen bryter det i stenbrott A så kan man inte överklaga det då man har likvärdig grå sten fast den är från stenbrott B. Stämmer det?

Tacksam för återkoppling samt information om vad man kan läsa mer om likvärdighet.

Med vänlig hälsning
Klas Hall

Klas Hall

Publicerad 23 februari 2017

Hej Klas,

När en upphandlande myndighet utformar sina tekniska specifikationer ska utformningen ske i enlighet med 9 kap. 3–5 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). De tekniska specifikationerna kan antingen anges som prestanda- eller funktionskrav, vissa standarder och bedömningar, eller en kombination av dessa alternativ.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas får de tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till
  1. Ett fabrikat, ett ursprung, eller ett framställningssätt som karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,
  2. Varumärke, patent eller typ,
  3. Ursprung, eller
  4. Tillverkning.
Det är dock möjligt att använda sådana hänvisningar om det motiveras av att det som ska anskaffas eller det som inte annars är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar
En upphandlande myndighet, som har angivit de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav, får inte förkasta ett anbud som motsvarar de standarder eller bedömningar som anges i 9 kap. 4 § punkterna 1–5 LOU eller likvärdiga standarder eller bedömningar. Detta gäller dock endast under förutsättning att den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller funktionskrav som myndigheten har angett och att anbudsgivaren kan visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller de angivna kraven.

En upphandlande myndighet, som har ställt krav genom att hänvisa till en standard eller bedömning enligt 9 kap. 4 § LOU, får inte heller förkasta ett anbud endast på grund av att varan, tjänsten eller byggentreprenaden inte motsvarar denna standard eller bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

Det är med andra ord upp till leverantören att visa att det som har offererats är likvärdigt med de krav som har ställts i upphandlingen. I lagtexten framgår inte närmare vad som ska avses vara likvärdigt eller inte, och det är den upphandlande myndigheten, och i slutändan domstolen, som bedömer om föremålet i ett anbud kan anses vara likvärdigt eller inte utifrån de ställda kraven i upphandlingen.

Andra obligatoriska krav
Vidare är det möjligt för den upphandlande myndigheten att ställa obligatoriska krav i upphandlingen som inte avser sådana tekniska specifikationer och i de fallen blir inte reglerna om likvärdighet tillämpliga. Även kravens utformning kan ha en betydelse för vilka varor, tjänster eller byggentreprenader som den upphandlande myndigheten anser vara godtagbara.

Vad gäller just naturmaterial har jag inte lyckats hitta någonting särskilt i praxis eller litteraturen, och i lagtexten görs ingen skillnad på olika typer av varor, tjänster eller byggentreprenader vad gäller de tekniska specifikationerna. Jan-Erik Falk anger att syftet med kravställningen kan ha en betydelse om ett aktuellt krav är att anse som en del av den tekniska specifikationen eller om kravet avser någonting annat (till exempel den estetiska utformningen).

Källhänvisningar
  • 9 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
  • 9 kap. 7–8 §§ LOU likvärdiga lösningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 229-14 – andra obligatoriska krav
  • Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, andra upplagan, s. 245 – syftet med kravställningen kan ha en betydelse.
Uppdaterad: den 12 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

27 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.