Start

Gäller LOU vid förmedling av handelsvaror?

Hur ser det ut om en kommunal verksamhet ska förmedla handelsvara till en leverantör? Till exempel om en återvinningscentral som drivs av ett kommunalt bolag säljer metallskrot eller säljer/skänker olika typer av föremål till leverantör i ändamål för vidareförsäljning. Det vill säga leverantören behöver inte ta betalt för tjänsten, utan tvärt om, återvinningscentralen kan eller skulle kunna ta betalt för förmedlingen. Kort fattat, återvinningscentralen säljer till ett företag som i sin tur behandlar råvaran eller föremålen för att sedan sälja vidare till konsument. Måste det kommunalt ägda bolaget tillämpa LOU i ett sådan fall? Är det inte lättare och mer effektivt att sälja direkt på öppen marknad till flera bolag samtidigt?

Bill

Publicerad 24 februari 2017

Hej Bill,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen är med andra ord tillämplig när det är den upphandlande myndigheten som ska anskaffa en vara, tjänst eller en byggentreprenad. Lagen omfattar inte situationen när en upphandlande myndighet ska sälja en vara, tjänst eller byggentreprenad. Däremot kan regler i andra lagar bli aktuella när det offentliga säljer varor eller tjänster till andra parter, till exempel vissa regler i kommunallagen eller konkurrenslagen.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde.
Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

24 februari 2017

En kontrollfråga bara: Statliga museer har ofta en museibutik där böcker, affischer och andra till verksamheten anknutna "prylar" säljs. Museibutiken drivs under det ekonomiadministrativa kravet på full kostnadstäckning. Varor som köps in för försäljning i museibutiken omfattas alltså inte av LOU?

Lars

04 maj 2017

Hej Lars,

När en upphandlande myndighet köper varor, tjänster eller byggentreprenader omfattas anskaffningen som huvudregel av lagen om offentlig upphandling (LOU), men inte när den upphandlande myndigheten säljer någon vara, tjänst eller byggentreprenad.

Ett exempel: En kommun behöver köpa in en bil till en bilpool hos en förvaltning, köpet omfattas av LOU. När bilen har kommit till åren och behöver ersättas med en ny bil omfattas inte försäljningen av den gamla bilen av LOU.

Uppdaterad: den 21 november 2018

Med vänlig hälsning

Mattias

05 maj 2017

Exemplet stämmer ju inte riktigt med den fråga jag ställde. Min fråga rör en situation där en myndighet driver en ren försäljningsverksamhet (en butik). Även om detta tillhör ovanligheterna så har ju t.ex. statliga museer i Sverige i sin instruktion tillåtelse att bedriva sådan verksamhet.

Vi tolkar regelverket så att inköp av sådana varor som direkt ska säljas i butiken inte omfattas av LOU. Detta eftersom det inte avser anskaffning av något till myndighetens verksamhet. Det är så klart angeläget för mig att tydligt få besked om denna tolkning är korrekt.

Lars

05 maj 2017

Hej,

Ditt svar är lite tvetydigt/otydligt i förhållande till Lars fråga ovan.

Att kommunens anskaffning av en bil till förvaltningens bilpool omfattas av LOU kan man ju vara rätt säker på, så även att kommunens försäljning av den till åren komna bilen inte gör det.

Min kontrollfråga till Lars kontrollfråga är dock ifall den upphandlande myndighetens anskaffning av handels-/konsumtionsvaror ägnade för omgående försäljning till tredje man är upphandlingspliktig? Mitt exempel avser glassinköp och -försäljning vid den kommunala badplatsen driven i egen regi.

Med vänlig hälsning

Christian

Christian Blume

11 maj 2017

Jag förstår att lagen inte gäller när vi säljer varor, men min fråga gäller när vi köper in varor som ska säljas, det vill säga dom ska inte användas i myndighetens verksamhet.

Lars

11 maj 2017

Hej Lars och Christian (och alla andra),

Jag ber om ursäkt att jag missuppfattade ingångsvinkeln i din fråga Lars. Det fanns vissa nyansskillnader mot den ursprungliga frågan som ställdes i tråden.

Jag är lite fundersam på vilka regler ni skulle stödja er på att den typen av anskaffning skulle vara undantagen upphandlingsplikten. En sådan anskaffning innebär i första ledet att ett kontrakt ingås mellan den upphandlande myndigheten och leverantören eftersom avtal med ekonomiska villkor ingås mellan en upphandlande myndighet och en leverantör och som avser leverans av varor.

Det ska nämnas att det finns ett särskilt undantag för anskaffningar som görs vid återförsäljning eller uthyrning till tredje man i 3 kap. 4 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), men detta förutsätter att det är frågan om en upphandling som faller inom LUF:s tillämpningsområde. Det finns vidare en hänvisning i 3 kap. 1 § punkten 2 i LOU som anger att lagen (LOU) är undantagen enligt 3 kap. 4, 10 eller 24 §§ LUF.

I lagkommentarerna till 1 kap. 12 § i den numera upphävda lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (gamla LUF) (som delvis motsvarar 3 kap. 4 § i LUF) anges att undantaget kan tillämpas av upphandlande enheter som också är upphandlande myndigheter, se Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, Rosén m.fl., s. 56, samt Lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar, Falk, s. 80–81.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –  definitionen av kontrakt.
Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Mattias

16 maj 2017

Hej Mattias,

Tack för dina svar. Bara så att jag inte missförstår dig: Om en "vanlig" upphandlande myndighet etc., som inte har någonting med försörjningssektorn och LUF att göra, anskaffar varor för återförsäljning, vad innebär då 3 kap. 1 § punkten 2 i LOU?

Läser man enbart bestämmelsen låter det som att inköp för återförsäljning är undantaget upphandlingsskyldighet för en sådan myndighet etc. (typ att samma undantag som gäller enligt LUF även gäller enligt LOU). Men läser man Falks kommentar verkar det krävas att myndigheten etc. måste vara både upphandlande myndighet och enhet. Inte heller i någon annan publikation (se t.ex. Konkurrensverkets "Upphandlingsreglerna - en introduktion") nämns att inköp för återförsäljning är ett undantag enligt LOU.

Julius

24 november 2017

Hej Julius,

Regelverket är ibland lätt att missförstå. En förutsättning för att tillämpa undantaget som framgår av 3 kap. 1 § punkten 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) är att den upphandlande myndigheten även är en upphandlande enhet enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Detta framgår av de tre hänvisade bestämmelserna i LUF (3 kap. 4, 10 och 24 §§ LUF).

En upphandlande myndighet som inte har någonting med försörjningssektorn och LUF att göra kan med andra ord inte tillämpa 3 kap. 1 § punkten 2 LOU.

Det Mattias skriver ovan är alltså korrekt.

Läs mer
Vägledningen Upphandlingsreglerna – en introduktion hittar du på Konkurrensverket webbplats.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

24 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.