Start

Får upphandlande part välja it-system?

Publicerad 04 april 2017
Hej, i många offentliga upphandlingar som vi är intresserade av har den upphandlande parten redan valt system, ofta på grund av att de redan har en licens eller att de "tycker" att det systemet är bättre. Det finns dock många andra system som är likvärdiga eller bättre utifrån deras krav på funktioner, användarvänlighet m.m. som dessutom är licensfria. Men eftersom de redan i FFU låser in vilket system de ska ha, finns ingen möjlighet för andra alternativ och många leverantörer stängs ute från upphandlingen. Är detta ok?

Christian

Publicerad 04 april 2017

Hej Christian,

Utgångspunkten i upphandlingslagstiftningen är att de krav som ställs i upphandlingen ska uppfylla de grundläggande upphandlingsprinciperna. En upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Om ett krav är till exempel proportionerligt eller inte måste prövas i varje enskilt fall, eftersom förutsättningarna i olika upphandlingar kan variera från fall till fall. Som huvudregel är det vidare inte heller tillåtet att ställa krav på till exempel fabrikat eller varumärke.

Motsatsvis framgår det av domstolspraxis att en upphandlande myndighet kan ha rätt att ställa krav på att det som ska upphandlas ska vara kompatibelt med till exempel andra befintliga system som används tillsammans med det system som upphandlas av den upphandlande myndigheten.

När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning.

Sammanfattningsvis går det inte att lämna ett kategoriskt svar för vilka krav som får och som inte får ställas i en upphandling, utan bedömningen av kravens förenlighet med de grundläggande principerna får göras i det enskilda fallet. Om man som leverantör upplever att kravställningen leder till att vissa leverantörer gynnas, eller att andra leverantörer missgynnas, på ett otillbörligt sätt finns möjligheten för leverantören att pröva detta i domstol.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt
  • 9 kap. 6 § LOU – som huvudregel är det inte tillåtet att ställa krav på till exempel fabrikat eller varumärke.
Med vänliga hälsningar,

Mattias

Upphandlingsjurist

4 april 2017

"Motsatsvis framgår det av domstolspraxis att en upphandlande myndighet kan ha rätt att ställa krav på att det som ska upphandlas ska vara kompatibelt med till exempel andra befintliga system som används tillsammans med det system som upphandlas av den upphandlande myndigheten."

Kan myndigheten precisera vilka domar som åsyftas?

Mattias

26 maj 2021

Hej,

Följande domar rör frågan om den upphandlande myndigheten kan uppställa krav på att det som ska upphandlas ska vara kompatibelt med tidigare varor eller tjänster hos den upphandla myndigheten:
  • Kammarrätten i Jönköping mål nr 1001-10
  • Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2185-12
  • Kammarrätten i Stockholm mål nr 3560-14
  • Kammarrätten i Jönköping, mål nr 229-14
  • Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1490-18
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

3 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.