Start

Gäller anbudssekretess vid ansökan i LOV?

Gäller anbudssekretess för en ansökan till LOV?

Petter

Publicerad 10 maj 2017

Hej Petter!

En ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem ska öppnas, diarieföras och bedömas av den upphandlande myndigheten så snart ansökan inkommit till myndigheten i enlighet med bestämmelserna om inkomna handlingar i 4 kap. 5 § lagen om valfrihetssystem (LOV). Alla sökanden som uppfyller kraven måste godkännas och därför råder ingen konkurrens mellan de sökande. Av den anledningen sekretessbeläggs inte ansökningarna till ett valfrihetssystem.

Däremot kan det finnas skäl att sekretessbelägga uppgifter som inkommer till den upphandlande myndigheten genom ansökningarna, med hänvisning till exempelvis 19 kap. 1–2 §§, 3 § första stycket eller 31 kap. 16–17 §§ i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Sekretess enligt dessa bestämmelser beviljas efter att en sekretessbedömning har gjorts för att bland annat skydda sådant som leverantören anser vara affärshemligheter, exempelvis interna uppföljnings- eller logistiksystem (se prop. 2008/09:29, s.111 ff.).

Uppdaterad: den 25 juni 2019


Med vänlig hälsning

Erika

Jurist

11 maj 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.