Start

När blir ett förfrågningsunderlag för LOV en allmän handling?

Publicerad 19 januari 2018
Hej!

Konkurrensverket anger på sin hemsida att ett förfrågningsunderlag inte är en allmän handling förrän i samband
 med att upphandlingen har annonserats.
Före denna tidpunkt är
förfrågningsunderlaget ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. 
Gäller detta även förfrågningsunderlag som tas fram enligt LOV? 

Exempel: Ett förslag till förfrågningsunderlag överlämnas av en kommunal nämnd till en annan kommunal nämnd på remiss för synpunkter. När nämnden besvarar remissen blir då beslutsprotokollet och underlaget, det vill säga förfrågningsunderlaget, allmän handling?

Anna Kristensen

Publicerad 19 januari 2018

Hej Anna!

Det stämmer att förfrågningsunderlaget inte är en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Före denna tidpunkt är dokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling, oavsett om det är färdigställt eller inte. Detta påverkas inte av att upphandlingen genomförs enligt LOV eller någon annan av upphandlingslagarna.

I ditt exempel beskrivs hur ett upphandlingsdokument överlämnas från en kommunal nämnd till en annan på remiss för synpunkter. För situationer där en myndighet överlämnat ett preliminärt utkast eller koncept till en annan myndighet i konsultationssyfte gäller 2 kap. 9 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF). Bestämmelsen innebär att sådana utkast inte blir allmänna handlingar när de inkommer till den myndighet som uppmanats att yttra sig. Inte heller blir handlingen allmän när den återkommer till den myndighet där den utarbetats. Handlingar av denna typ kallas vanligen för mellanprodukter (se prop. 1975/76:160 s. 170).

Däremot gäller huvudreglerna i 2 kap. 6–7 §§ TF för den konsulterande myndighetens skriftliga svar, vilket innebär att remissvaret i ditt exempel blir en allmän handling när det upprättats enligt bestämmelserna i TF. Upphandlingsdokumentet i sig är fortsatt en mellanprodukt som inte kan begäras ut fram till dess att den tagits om hand för arkivering.

Uppdaterad: den 24 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Johan

23 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.