Start

Annons vid ändring av avtal på grund av kompletterande beställningar?

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Enligt 17 kap. 16 § LOU ska en kompletterande beställning annonseras. Vad ska annonsen innehålla och var ska den publiceras? Finns det några beloppsgränser som styr?

Hans Erik Hansson

Publicerad 10 maj 2017

Hej Erik!

Vid ändringar av avtal genom kompletterande beställningar enligt 17 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller oförutsebara omständigheter enligt 17 kap. 12 § LOU ska en annons skickas till EU:s publikationsbyrå för publicering i TED. Annonsen ska utformas enligt EU:s standardformulär 20 (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 bilaga XI, se även mallar på SIMAP:s webbplats) och skickas elektroniskt till EU:s publikationsbyrå för publicering i TED (se 2 och 5 §§ upphandlingsförordningen [2016:1162]). Av bilaga V del G till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) framgår vilka uppgifter annonsen ska innehålla.

Annonsen får skrivas på valfritt EU-språk och får inte publiceras på egen hand eller på annat sätt offentliggöras innan den har publicerats av TED. Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra annonsen, om den inte inom 48 timmar från det att TED bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från TED om att publicering har skett (se 9 § upphandlingsförordningen).

Rent praktiskt bör den upphandlande myndigheten kontrollera om sitt upphandlingsverktyg stödjer annonsering av ändringar av avtal. Om den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg saknar detta stöd kan den upphandlande myndigheten istället använda EU:s publikationsbyrås elektroniska verktyg eNotices för att upplysa om ändringen av avtalet i en annons. I eNotices kan den upphandlande myndigheten ta fram annonser enligt EU:s standardformulär och skicka dessa till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s officiella tidning och TED. Man behöver registrera sig för att använda den kostnadsfria tjänsten.

En kompletterande beställning får inte innebära att värdet av det ursprungliga kontraktet ökar med mer än 50 procent. Görs flera successiva ändringar ska denna begränsning tillämpas på värdet för varje enskild höjning (se även artikel 72.1 andra stycket LOU-direktivet).

Läs mer
Du kan läsa mer om ändringar i kontrakt och ramavtal i uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lagen om offentlig upphandling (LOU) – annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal
  • 17 kap. 11 § LOU – kompletterande beställningar
  • 17 kap. 12 § LOU – oförutsebara omständigheter.
Vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

12 maj 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej!

Är det korrekt uppfattat att annonsering gällande ändring av avtal/kontrakt alltid ska göras enligt EU:s standardformulär och skickas till TED, oavsett om upphandlingen från början var direktivstyrd (det vill säga över 135 000 Euro) eller till exempel en förenklad upphandling eller ett avropskontrakt och så vidare, så länge 17 kap. 11 eller 12 §§ LOU tillämpas? I 17 kap. 16 § LOU framgår inte vilka avtal/kontrakt som omfattas, innebär det då att detta gäller för samtliga kontrakt?

Anna

10 oktober 2017

Hej Anna!

Standardformulär 20 ska endast användas vid kompletterande beställningar samt ändringar av kontrakt till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte kunnat förutse, vid upphandlingar över tröskelvärdet. Bestämmelsen gäller för alla typer av kontrakt, det vill säga inklusive kontrakt som grundas på ramavtal.

Vidare har regeringen konstaterat att bestämmelserna om ändringar av kontrakt på det direktivstyrda området ger uttryck för allmänna principer som även är gällande vid icke direktivstyrd upphandling. Det faktum att 19 kap. LOU saknar hänvisning till 17 kap. 8–16 §§ LOU innebär inte att utrymmet för tillåtna ändringar är mindre vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU, snarare tvärt om. I vilken utsträckning ett kontrakt under tröskelvärdet får ändras även i andra fall än sådana som är tillåtna enligt 17 kap. LOU får dock avgöras i rättstillämpningen (se prop. 2015/16:195 s. 858–859). Detta talar även för att annonsering av ändringar inte krävs vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU.

Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

12 oktober 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej!

En fråga vad det gäller annonsering enligt 17 kap. 16 § LOU ändring av avtal.
Jag har förstått vilket formulär som ska användas men undrar under hur lång tid annonsen är ute och om det finns en möjlighet att invända mot de som annonseras?

Kris

16 oktober 2020

Hej Kris,

En annonsering om ändring av avtal syftar till att upplysa om att en ändring av ett befintligt avtal har skett och innebär inte att ett nytt avtal ingåtts, under förutsättning att ändringen är tillåten enligt ändringsbestämmelserna i 17 kap. 11 eller 12 §§ offentlig upphandling (LOU). Det innebär att det exempelvis inte löper någon ny avtalsspärr och det är inte heller möjligt att överpröva ändringen.

Om ändringen däremot inte har stöd i LOU innebär ändringen att den upphandlande organisationen i själva verket ingår ett nytt avtal. Om det saknas stöd för att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller en direktupphandling innebär ändringen en otillåten direktupphandling. Ett avtal som har ingåtts genom en otillåten direktupphandling kan bli föremål för överprövning av avtalets giltighet. Vid en otillåten direktupphandling kan även Konkurrensverket besluta om att den upphandlande organisationen ska betala en upphandlingsskadeavgift.

Upplysningen (annonsen) om ändring av avtal ska publiceras i TED. Det finns ingen minimifrist för hur länge annonsen ska vara publicerad och annonsen kommer finnas kvar och vara sökbar i TED till dess att TED rensar. Detta görs såvitt vi känner till var tionde år.

Läs mer
Läs mer om bestämmelserna avseende överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats. Läs även mer om Konkurrensverkets möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift till följd av en otillåten direktupphandling på Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1127–1133 – annonsering av en tillåten ändring av ett kontrakt på grund av kompletterande beställningar är inte att betrakta som en ny upphandling
  • 21 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling) (LOU) - om upphandlingsskadeavgift på grund av otillåten direktupphandling.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

21 oktober 2020 (Uppdaterat 28 mars 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.