Start

Går det att godkänna underleverantör efter påskrivet avtal?

För ca 1 år sedan avslutade vi en upphandling där vinnande leverantör i sitt anbud tydligt angav att underleverantör inte kommer att användas. Dagen innan avtalsskrivning återkom den vinnande leverantören med besked om att olika saker inte hade fallit ut som de önskade och därför behövde de använda en underleverantör. Uppgifter om UL togs och kontrollerades och UL godkändes. Nu behöver leverantören byta underleverantör igen och kommer då att byta till ett annat bolag utanför Sveriges gränser. Har vi möjlighet att neka dem att använda underleverantör eller måste vi godkänna den nya underleverantören om den uppfyller våra villkor?

Mattias

Publicerad 17 maj 2017

Hej Mattias!

Då samtliga förutsättningar för upphandlingen inte framgår av frågan blir mitt svar av mer generell karaktär.

Byte av en underleverantör är vanligen tillåtet utan att det ses som en väsentlig förändring av det upphandlade kontraktet. För de fall en specifik underleverantör varit en avgörande faktor för att leverantören skulle tilldelas kontraktet har EU-domstolen uttalat att det kan utgöra en väsentlig förändring att byta ut underleverantören (se EU-domstolens mål C-91/08 Wall AGpunkt 39). I det här hänseendet måste en bedömning göras utifrån de rådande omständigheterna i just den här upphandlingen.

Frågan får i grund och botten avgöras med hänsyn till vad som fastställts i avtalet. Finns det uttryckligen utrymme för leverantören att byta underleverantör torde det finnas lite som talar för att ni skulle kunna neka den nya underleverantören. Ett av LOU-direktivets syften är att främja mindre aktörers medverkan i offentlig upphandling, och eftersom underleverantörer ofta utgörs av små- och medelstora företag är utrymmet för att begränsa användandet av underleverantörer generellt sett litet. Hänsyn bör även tas till de grundläggande upphandlingsprinciperna, främst principen om likabehandling och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet. Vidare är frågan vad ett nekande beslut skulle få för konsekvenser för fullgörandet av kontraktet. Avgörande i frågan blir således hur ni valt att reglera detta i avtalet med leverantören.

Källhänvisningar
  • beaktandesats 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – syftet att främja mindre aktörers medverkan i offentlig upphandling
  • prop. 2015:16/195 s. 972–973 – angående de grundläggande upphandlingsprinciperna.
Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

22 maj 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej och tack för svar!

Som jag skrev i frågan så vann leverantören anbudet på egen hand, det vill säga UL skulle absolut inte användas. Dock lyckades de inte bli godkända av producent för att utföra en viktig del av de efterfrågade tjänsterna i upphandlingen, därav blev de tvungna att ta in UL. Nu har producenten klargjort att deras tjänster inte får hanteras på det nuvarande sättet (beställare-leverantör-underleverantör). Nuvarande leverantör kan dock använda underleverantör i grannland då producenten ännu inte genomfört samma ändringar där. Det känns dock som ett sårbart upplägg om/när producenten väljer att genomföra samma begränsningar där........ I avtalet är angivet att användande/utbyte av UL endast får ske efter skriftligt godkännande från Beställaren.

Mattias

22 maj 2017

Hej igen!

Jag förstår att upplägget kan kännas osäkert. Ni kan försöka att föra en dialog med leverantören för att se om ni kan hitta en underleverantör som kan godkännas. Annars är det upp till er hur ni vill förhålla er till situationen utifrån vad som anges i avtalet.

Lycka till!

Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

26 maj 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.