Startsida

Övergång från förhandlat förfarande med annonsering till förhandlat förfarande utan annonsering?

Hej.

I den nya lagen står det att en upphandlande myndighet har möjlighet att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har kommit in några anbud eller anbudsansökningar alls eller om det inte kommit in några lämpliga anbud.

Vad gäller då om den upphandlande enheten/myndigheten använt ett förhandlat förfarande med föregående annonsering och det inte inkommit några ansökningar alls? Är det då samma villkor som om man använt öppet eller selektivt förfarande, dvs rätt att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Inköpare

Publicerad 07 juni 2017

Hej!

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (det vill säga direktivstyrd direktupphandling), om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Med lämpliga anbudsansökningar innefattas även när inga anbudssökningar över huvud taget har lämnats.

Det finns inget stöd i LOU för att det skulle vara möjligt att övergå från ett förhandlat förfarande med föregående annonsering till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Varför regeln konstruerats på förevarande sätt har diskuterats i litteraturen och något tydligt motiv framgår dessvärre inte av förarbetena. Följden torde således bli att upphandlingen behöver avbrytas för att annonseras på nytt (se Rosén Andersson, med flera, Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, 2:a uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm (2015) s. 257).

Se även inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår frågeportal för en mer omfattande redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – övergång till förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • prop. 2015/16:195 s. 997 – med lämpliga anbudsansökningar innefattas även när inga anbudssökningar över huvud taget har lämnats.
Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

7 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.