Start

Går det att begränsa deltagandet vid upphandling av delkontrakt (inte direktivstyrd upphandling)

Hej!

Är det tillåtet att, vid upphandling under tröskelvärdet, använda begränsningsreglerna i 4 kap. 15 § LOU på det sätt att en leverantör endast kan tilldelas en del i kontraktet?

Min fråga rör specifikt det fall så riktigt stora leverantörer erbjuder breda och mångfasetterade pakettjänster utan möjlighet till att skräddarsy och där endast vissa tjänster efterfrågats i den del av kontraktet som tilldelats det stora företaget. Att då dela upp kontraktet för att möjliggöra kontraktsskrivning även med små eller mellanstora företag trots att tjänsterna, till följd av det stora företagets paketlösning, riskerar att överlappa, står det i strid med formuleringen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet? Är myndigheten i detta fall bunden till att endast skriva kontrakt med paketlösningsföretaget?

När det gäller upphandling över tröskelvärdet gäller 4 kap. 15 § i dylik situation men som jag ser det saknas lagstöd för en liknande åtgärd vid upphandling under tröskelvärdet?

Olivia Åman

Publicerad 21 juni 2017

Hej Olivia,

Utgångspunkten är att allt som är tillåtet vid direktivstyrd upphandling, det vill säga upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader över tröskelvärdet, också är tillåtet vid upphandling enligt 19 kap. LOU, det vill säga vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader under tröskelvärdet samt vid all upphandling av tjänster som omfattas av bilaga 2. Att det inte finns undantag från huvudregeln kan dock inte uteslutas.  

Det är möjligt att tilldela kontrakt i delar vid upphandling enligt 19 kap. LOU, eftersom bland annat beräkningsreglerna av upphandlingar som omfattar delkontrakt är tillämpliga vid sådan upphandling. Det saknas dock uttryckligt stöd för att det är möjligt att begränsa hur många anbud på delkontrakt som en anbudsgivare får lämna eller antalet delkontrakt som får tilldelas en anbudsgivare. Av förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 15 § LOU framgår att de nya bestämmelserna i direktiven om uppdelning av kontrakt i delar främst tar sikte på större kontrakt och att bestämmelserna därför inte bedöms tillföra något på det icke direktivstyrda området och att de därför inte görs tillämpliga där (prop. 2015/16:195 s. 475). Det kan dock konstateras att vare sig LOU-direktivet eller LOU hindrar en upphandlande myndighet från att gå tillväga på detta sätt vid icke direktivstyrda upphandlingar.

Vid upphandling enligt 19 kap. LOU är den upphandlande organisationen fri att utforma både förfarandet och upphandlingen på det sätt som är mest lämpligt i det enskilda fallet. Så länge den upphandlande organisationen angivit i upphandlingsdokumenten hur tilldelningen och begräsningen kommer gå till skulle det kunna vara möjligt att begränsa hur många anbud på olika delkontrakt som en anbudsgivare får lämna eller antalet delkontrakt som får tilldelas en och samma anbudsgivare. Vad som gäller i frågan får avgöras av rättstillämpningen.

Det kan tilläggas att 19 kap. LOU inte längre innehåller någon formulering om att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet ska tilldelas kontrakt.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 475 – bestämmelsen om uppdelning av kontrakt i delar tar främst sikte på större kontrakt. Bestämmelserna bedöms därför inte tillföra något på det icke direktivstyrda området och de görs därför inte tillämpliga där.Gustav

26 juni 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.